Bar�ts�gos sz�nd�k�t hangoztatja az OMV

2007.08.08. 14:00

Az OMV-nek meggy�z�d�se, hogy mindk�t f�l el�ny�ket l�tna az OMV �s a Mol integr�ci�j�b�l, ez�rt minden lehet�s�gre nyitottan szeretn�nek t�rgyalni a k�rd�sr�l - mondta a c�g vezet�je. Az egyes�l�st ugyan egyel�re nem s�rgeti semmi, �m Wolfgang Ruttenstorfer egy esetleges k�szp�nzes aj�nlat lehet�s�g�t sem z�rta ki kategorikusan a j�v�re n�zve. A k�z�s v�llalatot pedig szerinte B�csb�l �s Budapestr�l ir�ny�tan�k.

Az elm�lt id�ben sz�mos f�lre�rt�s l�tott napvil�got a c�g Mollal kapcsolatos sz�nd�kait illet�en - kezdte az OMV �ltal Budapesten szervezett h�tt�rbesz�lget�st Wolfgang Ruttenstorfer, a v�llalat vez�rigazgat�ja. Az OMV bar�ts�gos sz�nd�kkal k�zel�t a magyar c�g fel�, mert meggy�z�d�se, hogy a glob�lis verseny szempontj�b�l mindk�t c�g profit�lhat az egyes�t�sb�l, tette hozz� a vez�rigazgat�. Ruttenstorfer azt is elmondta, hogy egyetlen sz�nd�kuk a Mol �s az OMV kombin�l�sa, hogy ez milyen m�don val�sul meg, arra n�zv�st t�k�letesen nyitottak, �s a t�rgyal�asztal mellett kell eld�nteni.

Az energiapiacon az elm�lt �vekben, �s felt�telezhet�en ezut�n is a f�zi�k, felv�s�rl�sok biztos�tj�k a leggyorsabb, legjobb m�dj�t a n�veked�snek; ha az OMV nem �llt volna el� terv�vel, el�bb-ut�bb jelentkeztek volna m�s v�llalatok - mondta a c�g vezet�je. Ruttenstorfer t�bbsz�r hangs�lyozta, hogy az egyes�lt v�llalatot k�t k�zpontb�l, B�csb�l �s Budapestr�l ir�ny�thatn� a menedzsment, amelyben a Mol vezet�s�ge is helyet kapna.

Az OMV �s a Mol egyes�l�s�t kihaszn�land� es�lyk�nt, lehet�s�gk�nt �s nem fenyeget�sk�nt kell �rt�kelni - v�lte a vez�rigazgat�. A szektorban jelentkez� felv�s�rl�si nyom�s miatt "nem lehet h�trad�lni", folytatni kell a konszolid�ci�t, tette hozz�. A glob�lis verseny ez�ltal n�vekedne, a r�gi�s verseny-agg�lyok pedig nem �shatj�k al� az integr�ci�t. Az �gylet r�vid t�von is 2-3 milli�rd eur� �rt�kn�vel� hat�ssal j�rna - tette hozz�.

Az �gy l�trehozhat� k�z�s, egyes�lt eur�pai t�rsas�g szil�rd b�zissal rendelkezne a t�rs�gben, amely azut�n tov�bb vezethetne egy nagyobb nemzetk�zi jelenl�thez is, v�lte. Ruttenstorfer szerint egy ilyen �tv�zet kell� anyagi �s szellemi er�vel rendelkezne ehhez, nem besz�lve a nagyobb m�retgazdas�goss�g miatti optim�lisabb m�k�d�sr�l. Elmond�sa szerint egy ilyen nagyobb, k�z�s v�llalat az energiabiztons�got sem cs�kkenten�, �ppen ellenkez�leg, mivel az ehhez a c�lhoz elengedhetetlen nagy projektek is k�nnyebben kivitelezhet�ek.

A vez�rigazgat� k�rd�sre v�laszolva elmondta, mivel bar�ts�gos sz�nd�kkal k�zel�tenek, az aj�nlatok csak a Mol-vezet�s�g egyet�rt�s�vel val�sulhatnak meg, ez�rt nincs mit�l tartani, �s nem �rti a magyar f�l tart�zkod�s�t. Ugyanakkor elker�l� v�laszt adott arra a felvet�sre, hogy a magyar f�l tov�bbi ellen�ll�sa eset�n felmer�lhet-e egy konkr�t k�szp�nzes aj�nlat lehet�s�ge. Ez jelenleg nincs napirenden, de "b�rmi el�fordulhat" - mondta. �gy v�lte, a piacon a dolgok gyorsan t�rt�nnek, �s most m�g nem lehet el�re l�tni, mi lesz az elk�vetkez� �vek, de ak�r csak f�l �v forgat�k�nyve. A verseny egyre intenz�vebb lesz, ami nagyobb kih�v�sok el� �ll�tja a v�llalatokat, ez pedig az integr�ci� mellett sz�l; mindenesetre a val�di d�nt�si lehet�s�g a r�szv�nyesekn�l van - tette hozz� somm�san.

Forr�s: [origo]

Arra a k�rd�sre, hogy mi�rt nem ezzel a nyilv�nos, bar�ts�gos l�p�ssel kezdt�k a k�zeled�st, Ruttenstorfer azt mondta, a r�szesed�s 10-r�l mintegy 19 sz�zal�kra val� emel�se csak azt a c�lt szolg�lta, hogy "bebiztos�ts�k magukat". Elmond�sa szerint tal�n hiba volt, hogy csak a Mollal t�rgyaltak - ez a lojalit�s tal�n nem volt kifizet�d�; az egyetlen fontos szempont a n�veked�si k�nyszer.

A vez�rigazgat� szerint id�k�nyszer nem hat r�juk, vagyis ak�r 2-3 �v is rendelkez�s�kre �llhat az integr�ci� lebonyol�t�s�ra, azonban "a piac is kik�nyszer�theti az �gyletet". A vezet� nem k�v�nta jellemezni a Mol vezet�s�g�vel val� kapcsolatukat, �s elmond�sa szerint aktu�lis budapesti tart�zkod�sa alatt nem tal�lkozik a Mol-menedzsmenttel. Elmond�sa szerint azonban a Nabucco-projekt ter�n igen j� egy�ttm�k�d�sben �llnak a magyar c�ggel, �s vannak m�g egy�b ter�letek is, ahol m�r most j� min�s�g� k�z�s munk�t v�geznek. A Mol elm�lt id�kben mutatott magatart�s�t nem �hajtotta min�s�teni, de azt az�rt megjegyezte, hogy szerinte ezen l�p�sek �ltal nem lett nagyobb a magyar c�g stabilit�sa.

Az OMV �llami tulajdonosi r�sz�r�l elmondta, ez egy�ltal�n nem rendk�v�li, hiszen p�ld�ul a n�met RWE, de francia �s olasz v�llalatok is r�szben �llami tulajdonban vannak. R�ad�sul az OMV-n�l nincs aranyr�szv�ny, vagyis minden pap�r egyenl� szavazatot jelent; de sz�nd�k sincs r�, hogy v�ltoztassanak, mert ez �gy is m�k�dik.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK