V�rakoz�sok f�l�tt az �llami Nyomda eredm�nye

2007.08.16. 10:27

Az �llami Nyomda Nyrt. az id�n az els� f�l�vben a piaci v�rakoz�sokat meghalad�, 532 milli� forint ad�zott eredm�nyt �rt el, 29,2 sz�zal�kkal magasabbat mint egy �vvel kor�bban.

A t�rsas�g cs�t�rt�k�n k�zz�tett nem audit�lt, konszolid�lt, IFRS szerinti eredm�nykimutat�sa alapj�n az �zemi eredm�ny 642 milli� forint lett, 36,7 sz�zal�kkal haladta meg a 2006 els� f�l�vit.

A t�rsas�g nett� �rbev�tele 1,5 sz�zal�kkal 6,7 milli�rd forintra emelkedett. A gyorsjelent�sben kiemelik, hogy az el�z� �vi parlamenti v�laszt�si nyomtatv�nyok �rbev�tel�nek egyszeri hat�s�t kisz�rve a n�veked�s m�rt�ke 0,5 milli�rd forint, ami 7,8 sz�zal�kos b�v�l�s. Az EBITDA egy �v alatt 184 milli� forinttal 940 milli� forintra b�v�lt.

Gyergy�k Gy�rgy, az �llami Nyomda Nyrt. vez�rigazgat�ja kiemelte, hogy a 2006-ban megindult tendenci�k 2007 els� f�l�v�ben tov�bb folytat�dtak: az exportb�l sz�rmaz� �rbev�tel a terveik szerint n�tt, a strat�giai term�kek �s szolg�ltat�sok ir�nti kereslet tov�bbra is magas, mindemellett okm�nybiztons�gi �s informatikai kutat�s-fejleszt�si tev�kenys�g�k er�s�t�s�nek k�sz�nhet�en saj�t fejleszt�s� term�keik is egyre nagyobb piacokat h�d�tanak. Strat�giai c�luknak megfelel�en a f� hangs�lyt a fejlett technol�gi�t �s hozz�adott �rt�ket k�pvisel� term�kek gy�rt�s�ra helyezik, elkezdt�k az alacsonyabb j�vedelmez�s�g� term�kek, legf�k�ppen a hagyom�nyos nyomdaipari term�kek gy�rt�s�nak cs�kkent�s�t.

A biztons�gi term�kek �s megold�sok �rbev�tele 2007. I. f�l�vben 2,9 milli�rd forint volt, ami 37 sz�zal�kos n�veked�s. K�rtyagy�rt�sb�l �s megszem�lyes�t�sb�l sz�rmaz� �rbev�tele 16 sz�zal�kkal 1,136 milli�rd forintra cs�kkent az egyes negyed�vek k�z�tt �th�z�d� megrendel�sek k�vetkezt�ben. A nyomtatv�nyok gy�rt�s�b�l, megszem�lyes�t�s�b�l, adatfeldolgoz�s�b�l sz�rmaz� �rbev�tel 1,759 milli�rd foirintot tett ki, ami szint�n 13 sz�zal�kos cs�kken�s az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest. Itt �rv�nyes�lt a parlamenti v�laszt�sok hat�sa, ami 400 milli� forinttal n�velte e szegmens �rbev�tel�t 2006 els� f�l�v�ben. A hagyom�nyos nyomdaterm�kek �rbev�tele 693 milli� forint volt, ez 22 sz�zal�kkal alacsonyabb, mint egy �ve.

Az export �rt�kes�t�s 649 milli� forintos bev�tele 30 sz�zal�kkal n�vekedett a b�zis id�szakhoz viszony�tva. Az emelked�st els�sorban a biztons�gi �s k�rtya term�kek adt�k. A strat�giai c�lorsz�gokba (Lengyelorsz�g, Rom�nia, Bulg�ria, Szlov�kia, Csehorsz�g �s Ukrajna) t�bb mint 529 milli� forint �rt�kben export�lt a t�rsas�g. Rom�ni�ba 32, Bulg�ri�ba 47 sz�zal�kkal t�bbet mint egy �ve.

A t�rsas�g jegyzett t�k�je v�ltozatlanul 1,45 milli�rd forint, a saj�t t�ke 12,8 sz�zal�kkal 3,83 milli�rd forint f�l� emelkedett, ezen bel�l az eredm�nytartal�k 25,7 sz�zal�kkal, 2,13 milli�rd forint f�l� n�tt.

Az �llami Nyomda r�szv�nyeivel a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban kereskednek. A r�szv�ny a szerdai keresked�st 14 790 forinton z�rta. Az elm�lt 52 h�tben a r�szv�ny legalacsonyabb �rfolyama 5560 forint, a legmagasabb 15 500 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK