Az MNB sz�m�ra tov�bbra is az infl�ci�s c�l �lvez priorit�st a n�veked�ssel szemben - mondta Simor Andr�s Londonban befektet�k �s elemz�k el�tt. Szerinte 2009-re el�rhet� a 3 sz�zal�kos, �rstabilit�st jelent� infl�ci�. A Lehman Brothers elemz�je egy�tt vacsor�zott a prezidenttel �s a portfolio.hu szerint sokmindent megtudott.P�ld�ul azt is, hogy am�g a jegybank nem v�g nagyobbat, addig a�korm�ny val�sz�n�s�thet�en nem b�lint r� a s�v elt�rl�s�re.

Az infl�ci� f�kez�se fontosabb a k�zponti bank sz�m�ra a gazdas�gi n�veked�s �szt�nz�s�n�l, mondta. �gy v�lte, hab�r jelent�s kock�zatok vannak a mez�gazdas�gi �s az energia�rak miatt, �sszer� id�n bel�l cs�kkenteni lehet az infl�ci�t. Utalt arra, hogy ha a b�remelked�s meghaladja a termel�kenys�g n�veked�s�t, akkor a bank aligha folytathatja a kamatcs�kkent�st.

�rdekes sz�nfoltnak tartotta a Lehman elemz�je - aki egy�tt vacsor�zott az eln�kkel, s ebb�li�tapasztalatait a�befektet�k sz�m�ra k�sz�lt,�a portfolio.hu �ltal ismertetett�besz�mol�ban tette k�zz� -�Simor azon megjegyz�s�t, hogy r�szt fog venni a h�romoldal� j�v� �vi b�rt�rgyal�sokon annak �rdek�ben, hogy "felvil�gos�tsa" a feleket: a magasabb b�remel�si meg�llapod�s a magasabb munkan�lk�lis�gben fog lecsap�dni. Id�k�zben Simor ma egy londoni konferenci�n �j inform�ci�t is mondott a jegybank �ltal v�rtn�l magasabb b�rn�veked�si meg�llapod�s m�rt�k�r�l.

A jegybank els� embere az �sszefoglal� szerint nem mutatta k�l�n�sebb aggodalom jeleit az infl�ci�s kil�t�sokkal kapcsolatban: tov�bbra is arra sz�m�t, hogy 2009-ben (amint a jegybank friss infl�ci�s jelent�s�ben is �ll) el�rhet� az �rstabilit�sk�nt �rtelmezett 3 sz�zal�kos �tlagos p�nzroml�si �tem.

Nem j�n �t a v�ls�g


Az eln�k �gy l�tja, hogy a�magyar piacok a jelek szerint visszat�rtek a "nem els�rend� v�ls�g" el�tti �llapotokhoz, a nemzetk�zi hitelpiaci bonyodalmak am�gy is csak korl�tozottan �rinthetik a gazdas�got.

A glob�lis hitelpiaci probl�m�k miatt Simor meg�t�l�se szerint nem emelkedtek a magyar p�nz�gyi szektor finansz�roz�si kock�zatai �s jelenleg nincsenek arra utal� jelek, hogy romlan�nak a p�nzpiaci viszonyok. Az ingadoz� forint�rfolyam, a jelent�s re�lb�rcs�kken�s, illetve a tov�bbra is p�rg�, fedezetlen devizaalap� lakoss�gi elad�sod�s mellett sem mutatkoznak annak jelei, hogy emelkedne a bed�l� hitelek ar�nya - jelezte Simor. A Lehman�Brothers befektet�k sz�m�ra k�sz�lt - amit a portfolio.hu ismertetett - besz�mol�ja szerint ugyanakkor jelezte: a magyar gazdas�gi szerepl�k jelent�s m�rt�k� devizaalap� kitetts�ge miatt a jegybanknak az is feladata, hogy er�sen �s stabilan tartsa a forint �rfolyam�t.

Egyel�re marad a s�v

A jegybank �s a korm�ny "k�l�nb�z� �ll�spontot vall" a forint ingadoz�si s�vj�nak sors�r�l, de - mondta az MTI-nek Simor�- a s�v ez id� szerint marad. A befektet�si bank - a vacsor�n elhangzott inform�ci�k alapj�n - ezek alapj�n tov�bbra is a forint er�s szinten marad�s�val sz�mol az eur�val szemben, k�sz�nhet�en a gazdas�gi fundamentumokban bek�vetkezett jelent�s, pozit�v ir�ny� v�ltoz�soknak. Az er�s forint�rfolyam mellett a s�velt�rl�s k�rd�se Simor szavai szerint "m�g egy ideig" nem lesz aktualit�s, �gy a helyzet a tov�bbi kamatcs�kkent�seket t�mogatja. A Lehman v�rakoz�sai szerint �v v�g�re 7 sz�zal�kra, j�v� �v v�g�re 5,5 sz�zal�kra cs�kkenhet a jelenleg 7.50 sz�zal�kon �ll� magyar ir�nyad� kamatl�b.

A forint ingadoz�si s�vj�val (240,01-324,71 az eur�val szemben) kapcsolatosan a Lehman elemz�je sz�m�ra is k�t �rdekes megjegyz�st is tett. Egyr�szt az MNB t�mogatn�, hogy az eur� el�szob�j�t jelent� ERM-II �rfolyam-rendszerbe bel�p�s el�tt 6-12 h�napig engedj�k szabadon lebegni a forintot, hogy �gymond a piaci er�k korl�tok n�lk�l alak�ts�k ki a magyar fizet�eszk�z megfelel� �rfolyam�t. Az MNB eln�ke azt is elmondta: korm�nyzati r�szr�l �rkeztek olyan jelz�sek, hogy ha 5-6 sz�zal�k�k�r�li lenne az ir�nyad� kamatl�b, akkor m�s lenne a s�velt�rl�shez val� hozz��ll�s (alacsonyabb kamatszint mellett ugyanis kisebb lenne a forint potenci�lis fel�rt�kel�d�s�nek m�rt�ke) - �rja a portfolio.hu.

A fenti inform�ci�kb�l azt sz�rte le a Lehman szak�rt�je, hogy ameddig az MNB nem v�g jelent�sebben a kamaton, addig nem val�sz�n�, hogy a korm�ny beleegyezne a s�velt�rl�sbe, illetve, ha sz�ks�ges, az MNB k�sz lesz megv�deni az ingadoz�si s�v er�sebb sz�l�t. Simor az eur�bevezet�s t�mak�r�ben jelezte azt is: v�lem�nye szerint nem val�sz�n�, hogy az ERM-II-be val� bel�p�sr�l �rdemben t�rgyaln�nak az illet�kesek 2008 v�ge, 2009 eleje el�tt, mellyel egy 2012-es legkor�bbi eur�bevezet�si d�tumot sugallt.