Sz�zezer forintot is sp�rolhatnak a kis c�gek

2007.11.06. 11:39

Ak�r sz�zezer forinttal is cs�kkentheti �ves banki k�lts�geit egy �tlagos sz�mlaforgalm� mikro- vagy kisv�llalkoz�s az Erste Bank leg�jabb sz�mlcsomagjaival - �ll�tja Sztan� Imre, az Erste Bank lakoss�gi �s mikrov�llalati �zlet�g�nak vezet�je.

Az Erste V�logat�s Sz�mlacsomag l�nyege, hogy az �gyfelek forintsz�ml�juk mell� a kedvezm�nyek k�t csoportj�b�l szabadon v�laszthatnak egyet-egyet, �gy maguk �ll�thatj�k �ssze a v�llalkoz�suk ig�nyeire szabott sz�mlacsomagot. R�ad�sul a sz�mlacsomaghoz tartoz� kedvezm�nyek �sszet�tele ak�r minden h�napban megv�ltoztathat�.

Az Erste V�logat�s Sz�mlacsomag r�sz�t k�pez� forintbanksz�ml�hoz az Erste Bank �gyfelei a kedvezm�nyek k�t csoportj�b�l v�laszthatnak egyet.

Az els� csoportb�l az �gyf�l kedvezm�nyes forint�tutal�st, jutal�kmentes p�nzt�ri befizet�st vagy d�jmentes sz�mlavezet�st ig�nyelhet. A kedvezm�nyes forint�tutal�s bankon bel�l jutal�kmentes, bankon k�v�l pedig mind�ssze 0,1 sz�zal�k vagy minimum 75 forint.

A m�sik csoportb�l a d�jmentes Erste Electra elektronikus banki szolg�ltat�s, a 3 sz�zal�kos l�tra sz�l�, forint bet�ti kamat vagy d�jmentes dombornyomott bankk�rtya k�z�l lehet v�lasztani.

Az �gy �ssze�ll�tott sz�mlacsomaghoz d�jmentes NetBank- �s TeleBank-szolg�ltat�s kapcsol�dik, valamint elektronikus bankk�rtya, mely az els� �vben d�jmentes. Az �gyfeleknek ak�r havonta is lehet�s�g�k van a kedvezm�nyek kombin�ci�j�nak megv�ltoztat�s�ra, m�dos�t�si d�j ellen�ben. A kedvezm�nyek ig�nybev�tel�t az Erste Bank nem k�ti tov�bbi felt�telhez, az korl�tlan id�tartamra ig�nybe vehet�.

A szolg�ltat�st a p�nzint�zet az 500 milli� forint alatti �ves nett� �rbev�tel� gazdas�gi t�rsas�gok, t�rsadalmi szervezetek, valamint egy�ni v�llalkoz�sok r�sz�re ny�jtja.

A V�logat�s Sz�mlacsomag kombin�lhat� kedvezm�nyei ak�r sz�zezer forinttal is cs�kkentheti egy �tlagos sz�mlaforgalm� mikro- vagy kisv�llalkoz�s �ves banki k�lts�geit - �ll�tja Sztan� Imre, az Erste Bank lakoss�gi �s mikrov�llalati �zlet�g�nak vezet�je szerint

Bicz� Anik�, az Erste Bank kis- �s k�z�pv�llalati �zlet�g�nak igazgat�ja elmondta: a p�nzint�zet strat�giai c�lja, hogy a kisv�llalkoz�soknak ny�jtott p�nz�gyi szolg�ltat�sok piac�n 2010-re el�kel� helyet �rjen el.

Ennek �rdek�ben az elk�vetkez� id�szakban folyamatosan fejlesztik a kisv�llalkoz�sok sz�m�ra ny�jtott term�keket �s szolg�ltat�sokat, hogy azok jobban megfeleljenek az �gyf�lk�r v�ltoz� ig�nyeinek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK