A CIB lett az �v bankja a MasterCardn�l

2007.11.15. 14:37

A CIB Bank nyerte el id�n a MasterCard - Az �v bankja d�jat c�met, az MKB Bank m�sodik lett, megel�zve az orsz�g legnagyobb lakoss�gi p�nzint�zet�t, az OTP Bankot. A k�z�ns�gszavazatok alapj�n a "legszimpatikusabb" p�nzint�zet a Raiffeisen Bank.

A MasterCard - Az �v bankja d�jat minden �vben az a p�nzint�zet kapja, mely a zs�ri d�nt�se szerint a legjobb eredm�nyt �rte el a piaci r�szesed�s n�vel�se, a fi�kh�l�zat b�v�t�se, az �gyf�lsz�m gyarap�t�sa valamint a term�kfejleszt�s ter�n. A kateg�ri�ban legjobbnak bizonyul� CIB Bank a kereskedelmi banki �s befektet�si szolg�ltat�sok sz�les sk�l�j�t ny�jtja orsz�gos fi�kh�l�zata m�r t�bb, mint 100 egys�g�ben. A 2007. j�nius 30-i adatok szerint a CIB konszolid�lt m�rlegf��sszeg�t 13 sz�zal�kkal, m�k�d�si eredm�ny�t pedig 21 sz�zal�kkal n�velte az elm�lt �v hasonl� id�szak�hoz k�pest. Ek�zben �gyfeleinek sz�ma 90 ezerrel gyarapodott, el�rve a 600 ezer f�t.

A szervez�k id�n is 29 banki vezet�t k�rtek fel arra, hogy v�lassz�k meg Az �v bank�r�t. A c�met 2007-ben Felcsuti P�ter, a Raiffeiesen Bank vez�rigazgat�ja kapta.

Az Ernst & Young - Az �v leginnovat�vabb bankja d�jat a g�l�n a CIB Bank kapta a "CIB C�ges Megold�sok"-�rt. A "CIB C�ges Megold�sok" az egyes ipar�gakban m�k�d� kis- �s k�zepes v�llaloz�sok ig�nyeinek megfelel� term�kcsomagok �ssze�ll�t�s�t teszi lehet�v�. Az �gyf�l maga v�laszthatja ki azokat a bankcsoporti (banki, l�zing, faktoring, biztos�t�si) term�keket, amelyekre sz�ks�ge van. Min�l t�bb, a CIB Csoport �ltal �rt�kes�tett term�ket vesz ig�nybe a v�llalkoz�s, ann�l t�bb kedvezm�nyre v�lik jogosultt�. Az el�re r�gz�tett term�kszint� aktivit�si felt�telek teljes�t�se eset�n a bank negyed�venk�nt �rja j�v� a kedvezm�nyt.

A zs�ri meg�t�l�se szerint az MKB Bank k�n�lta Az �v foly�sz�mlaterm�k�t 2007-ben. Az "MKB Kiv�teles Foly�sz�mla" a bank els�dleges bankkapcsolatot �szt�nz� h�z�term�ke. A sz�mla a zs�ri szerint egyes�ti azokat a tulajdons�gokat, amelyeket egy lakoss�gi �gyf�l elv�rhat banksz�ml�j�t�l: kiemelked� l�tra sz�l� kamatot fizet, olcs�, �s lehets�get ad arra, hogy birtokosa kedvezm�nyes lak�s- �s szem�lyi hitelhez jusson. Emellett az �gyf�l seg�ts�gre sz�m�that a csoportos beszed�si megb�z�sok megad�sakor, valamint szem�lyes p�nz�gyi tan�csad� �ll rendelkez�s�re. A Kiv�teles Foly�sz�mla teh�t komoly �rvet jelenthet a bankv�lt�shoz �s a bankv�laszt�shoz egyar�nt.

Az �v megtakar�t�si term�ke a K&H Bank "K&H �ko alapok" elnevez�s� konstrukci�ja lett. A K&H �ko alapok az els� t�rsadalmilag felel�s alap Magyarorsz�gon.� A k�rnyezetet �v�, a fenntarthat� fejl�d�st fontosnak tart� szeml�letet hozza a befektet�sek vil�g�ba. Az �gyfelek dinamikus n�veked�sre sz�m�t� v�llalatok befektet�iv� v�lnak, �s gondolnak a j�v� gener�ci� �let�re is. Az alap alternat�v energiaforr�sok hasznos�t�s�val, a kl�mav�ltoz�s negat�v hat�sainak kiv�d�s�vel foglalkoz� c�gekbe fektet. Ny�lt v�g� r�szv�nyalapk�nt, illetve t�ke- �s hozamv�dett alapk�nt is k�n�lja a K&H Bank.

A lakoss�gi hitelterm�k kateg�ria, valamint a Gazdas�gi R�di� - Az �v direktbanki szolg�ltat�sa gy�ztese egyar�nt az OTP Bank lett. Az �v lakoss�gi hitelterm�k�nek v�lasztott "Vil�ghitel" 4 devizanemben ig�nyelhet� jelz�loghitel, mely lehet�v� teszi, hogy az �gyfelek r�szesedjenek az alacsony kamatot biztos�t� jap�n jen el�nyeib�l. A konstrukci� a devizanemv�lt�st szerz�d�sm�dos�t�s �s d�j felsz�m�t�sa n�lk�l havonta biztos�tja. Ehhez a bank d�jmentes sms-t k�ld az aktu�lisan legkedvez�bb, a Vil�ghitelhez kapcsol�d� devizanemr�l. Forintban fix t�rleszt�ssel v�d az �rfolyamingadoz�s r�vid t�v� hat�s�t�l, Lak�stakar�kp�nzt�rral kombin�lva �llami t�mogat�s kapcsolhat� hozz�. Lak�sc�lra �s szabad felhaszn�l�sra egyar�nt ig�nyelhet�.

Az �v direktbanki szolg�ltat�sak�nt els� helyre ker�lt "OTP Direkt" egy csomagban k�n�lja az �sszes e-csatorna haszn�lat�t, �sszesen 1,5 milli� lakoss�gi, v�llalati �s �nkorm�nyzati �gyf�lnek. Magyarorsz�gon egyed�l�ll�an JAVA alap� mobil, eBPP, aut�p�lya-matrica v�s�rl�st tesz lehet�v�, �s tov�bbi mikrofizet�si �szolg�ltat�sokat (pl. mobilparkol�s, �js�g el�fizet�s) biztos�t. Mindemellett az OTP Direkt teljes k�r� szolg�ltat�si palett�val rendelkezik a megszokott alapfunkci�kon t�l a sz�les k�r� �rt�kpap�r kereskedelem (pl. B�T megb�z�sok), ig�nyl�sek (mobil, WAP, bankk�rtya) valamint a pre-paid k�rtyafelt�lt�s ter�let�n. Az �gyfeleket t�bbl�pcs�s azonos�t�ssal �s mobil al��r�ssal v�di.

Id�n a MasterCard - Az �v bankja v�laszt�son indultak: Budapest Bank Nyrt., CIB Bank Zrt., Citibank Zrt., Erste Bank Hungary Nyrt., FHB Jelz�logbank Nyrt., K&H Bank Nyrt., Magyarorsz�gi Volksbank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt. Az esem�ny f�v�dn�ke Veres J�nos p�nz�gyminiszter volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK