Szabadsuli c�mmel on-line p�nz�gyi el�ad�s-sorozat indult k�z�piskol�sok sz�m�ra 2007. november 15-�n a P�nzport�l nev� internetes oldalon. A 14 el�ad�sb�l �ll�, 2008. �prilis v�g�ig tart� sorozat r�szek�nt a magyar p�nz�gyi-gazdas�gi �let vezet�i �s szakemberei adnak �tfog� k�pet a p�nzvil�g m�k�d�s�r�l.

A Magyar P�nz�gyi �s T�zsdei Almanach kiad�s�val a hazai p�nz�gyi �letben imm�r t�bb mint m�sf�l �vtizede jelen l�v� TAS-11 Kft. �ltal szervezett internetes k�pz�si program c�lja egy olyan digit�lis tananyag l�trehoz�sa, amely - a Nemzeti Alaptanterv ir�nymutat�s�nak megfelel�en - el�seg�ti a gazdas�gi �s p�nz�gyi ismeretek k�z�piskolai oktat�s�t.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek t�mogat�s�val megval�sul�, internetes Szabadsuli keret�ben a k�z�piskol�s di�kok elsaj�t�thatj�k a gazdas�gi folyamatok meg�rt�s�hez sz�ks�ges alapfogalmakat, megismerhetik az egyes p�nz�gyi int�zm�nyek m�k�d�s�t, funkci�it, feladatait, �s bepillant�st nyerhetnek a hitelk�zvet�t�i szektor, a t�kepiaci szerepl�k, a biztos�t�si �s a p�nzt�ri szektor m�k�d�s�be.

A 14 el�ad�sb�l �ll� sorozat r�szek�nt a magyar p�nz�gyi-gazdas�gi �let vezet�i, neves szakemberei adnak �tfog� k�pet a di�koknak a p�nzvil�g m�k�d�s�r�l. A programban h�rom f�v�rosi k�z�piskola mellett egy duna�jv�rosi, egy gy�ri �s egy si�foki k�z�piskola di�kjai is r�szt vesznek, az el�ad�k k�z�tt pedig olyan neves szakemberek szerepelnek, mint Bod P�ter �kos volt ipari �s kereskedelmi miniszter, kor�bbi jegybankeln�k, Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti �rt�kt�zsde eln�ke vagy �ppen Trunk� Barnab�s, a Magyar Biztos�t�k Sz�vets�g�nek f�titk�ra.

A k�pz�si program tematik�ja a teljes p�nzvil�got fel�leli, �tfog� k�pet adva a gazdas�gr�l �s a p�nz�gyekr�l a r�szt vev� k�z�piskol�s fiatalok sz�m�ra. A sorozat egy alapszint� k�zgazdas�gtani bevezet�vel, majd p�nzelm�lettel kezd�dik, hiszen a kereslet �s k�n�lat t�rv�nyszer�s�geinek meg�rt�se n�lk�l aligha lenne �rthet� a t�zsde m�k�d�se, a p�nz funkci�inak �ttekint�se n�lk�l pedig nehezen lehetne rendszerbe helyezni a megtakar�t�si form�kat vagy a bankok m�k�d�s�t.

A di�kok �ltal�nos t�j�kozotts�g�nak, h�relemz�si k�pess�g�nek er�s�t�se �rdek�ben gazdas�gpolitik�r�l, az �llam p�nz�gyeir�l is sz� esik az el�ad�s-sorozat r�szek�nt. A szemeszter az eur� bevezet�s�nek k�rd�seivel z�rul 2008 �prilis�ban. A k�pz�si program sor�n fontos szempont, hogy az el�ad�sok k�z�rthet�en, a k�z�piskol�s gener�ci� nyelv�n legyenek megfogalmazva, lehet�leg min�l t�bb gyakorlati p�ld�val illusztr�lva.

A 40 perces internettelev�zi�s el�ad�sok mindig cs�t�rt�ki napokon, 14 �ra 30 perckor kezd�dnek, s azokat b�rki figyelemmel k�s�rheti a P�nzport�lon a Szabadsuli men�pont alatt. Az el�ad�sokat k�vet�en az el�ad�k on-line chat keret�ben v�laszolnak az �rdekl�d�k k�rd�seire. Az el�ad�sok vide�anyaga arch�v form�ban is el�rhet� marad a P�nzport�lon - valamennyi kapcsol�d� dokumentummal �s prezent�ci�val egy�tt.