Mol-r�szv�nyeket venne a CEZ

2007.11.16. 15:27

A Mol �s a cseh CEZ villamos m�vek 2009-t�l k�t g�zer�m� �p�t�s�t kezdheti meg a Mol pozsonyi �s sz�zhalombattai finom�t�i telephelyein - k�z�lte a CEZ eln�ke, Martin Roman p�nteken a cseh CTK h�r�gyn�ks�ggel. A k�t er�m�vet 800 megawatt teljes�tm�nyre tervezik. A CEZ m�rlegeli azt is, hogy 10 sz�zal�kig terjed� r�szesed�st szerez a Molban.

A Mol �s a CEZ augusztus v�g�n sz�nd�knyilatkozatot �rt al� strat�giai sz�vets�g l�tes�t�s�re. Az okm�ny szerint a k�t v�llalat g�zt�zel�s� h�- �s �ramtermel� er�m�veket fog �p�teni �s m�k�dtetni k�z�sen. Az egy�ttm�k�d�s els� l�p�sek�nt v�rhat�an megval�sul� er�m�vek els�sorban g�z-, illetve finom�t�i mell�kterm�kek el�get�s�vel termelnek h�t �s �ramot a Mol pozsonyi �s sz�zhalombattai finom�t�inak telephelyein.

Az egy�ttm�k�d�s r�szek�nt a CEZ a k�zelj�v�ben legf�ljebb 10 sz�zal�kot el�r� r�szesed�st szerezhetne a Molban, �s ezzel �sszef�gg�sben tov�bbi p�nz�gyi tranzakci�kra is sor ker�lhet. Ugyanakkor a meg�llapod�s nem tartalmazza kereszt-tulajdonl�s kialak�t�s�t.

Elemz�k szerint nemcsak k�zvetlen�l �zletileg lesz el�ny�s a felek sz�m�ra az er�m�vek �p�t�se, hanem er�s�dik a c�gek kelet-k�z�p- �s d�l-kelet-eur�pai piaci �s strat�giai poz�ci�ja is. Ebben a t�rs�gben jelenleg er�s a n�met E.ON energiav�llalat �s az orosz Gazprom g�zipari v�llalat t�ls�lya.

A k�t f�l egy�ttm�k�d�se �s a CEZ 10 sz�zal�kos tulajdonszerz�se a magyar v�llalatban az�rt is lesz el�ny�s lesz a Molnak, mert ezzel cs�kken a saj�t k�zben l�v�, ma m�r k�zvetlen�l �s k�zvetve t�bb mint 30 sz�zal�knyi r�szv�nypakettje. Ezzel v�laszt adhat a saj�tr�szv�ny-�llom�ny nagys�g�val kapcsolatos piaci, befektet�i kritik�kra, �s el�be v�ghat az uni�s vizsg�latnak is.

Mindez az�rt l�nyeges, mert a Mol tulajdonosai - az osztr�k OMV kiv�tel�vel - szinte kiz�r�lag p�nz�gyi befektet�k, akik abban �rdekeltek, hogy min�l nagyobb legyen a c�g a Mol piaci �rt�ke. Ebb�l a szemsz�gb�l alkalmasint nem t�mogatj�k a v�llalatvezet�s t�rekv�s�t az OMV felv�s�rl�si sz�nd�k�nak kiv�d�s�re.

Az OMV j�niust�l szeptember v�g�ig, piaci v�s�rl�sokkal, 10 sz�zal�kr�l 20,2 sz�zal�kra n�velte r�sz�t a Molban, �s szeptember 25-�n elvi k�szs�g�t nyilv�n�totta felv�s�rl�si aj�nlat megt�tel�re, amit a Mol vezet�se �s a magyar korm�ny nem tartott bar�ts�gos l�p�snek. A Mol az�ta is elutas�tja a 31,5 sz�zal�kos �llami tulajdonban l�v� osztr�k c�g t�rgyal�si kezdem�nyez�s�t a f�zi�r�l.

J�llehet a CEZ-ben m�g jelent�sebb, mintegy k�tharmadnyi �llami tulajdon van, piaci elemz�k szerint azonban ez nem probl�ma, mivel nem azonos szektorbeli c�gekr�l van sz�, �s a cseh v�llalat nem akar fuzion�lni a Mollal.

Szak�rt�k szerint az egy�ttm�k�d�s az�rt is kifejezetten el�ny�s lehet, mert a Mol ezzel �jabb energiaipari szektorban szerez poz�ci�t, �s a megtermelt �ram r�v�n nemcsak a saj�t m�k�d�si k�lts�geit cs�kkentheti, hanem elad�s�val t�bbletbev�telre is szert tesz.

A Mol-csoport K�z�p-Eur�pa egyik legnagyobb olaj- �s g�zipari v�llalata, 1,2 milli�rd doll�r p�nzforgalmi t�bblettel (EBITDA), piaci t�ke�rt�ke t�bb mint 14 milli�rd doll�r.

A CEZ a r�gi� vezet� �ramell�t� v�llalata, 1,8 milli�rd doll�r p�nzforgalmi t�bblettel (EBITDA), t�bb mint 30 milli�rd doll�ros piaci t�ke�rt�kkel.

A CEZ, amelynek sz�mos �rdekelts�ge van K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban, azzal sz�mol, hogy 2011-re a hatodik sz�m� �gazati c�gg� v�lik Eur�p�ban piaci t�ke�rt�ke �s fogyaszt�inak sz�ma alapj�n, mondta okt�berben a v�llalat eln�ke. Martin Roman elmondta, hogy ezt a c�lj�t a CEZ felv�s�rl�sokkal, tov�bb� d�lkelet-eur�pai �s lengyelorsz�gi beruh�z�sokkal akarja el�rni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK