K�rnyezetbar�t k�tv�ny az Erst�t�l

2007.11.19. 13:03

H�tf� �ta jegyezhet� az Erste Bank fi�kh�l�zat�ban az osztr�k Erste Bank AG �ltal kibocs�tott Future k�tv�ny. Az �j k�tv�ny l�nyege, hogy olyan nemzetk�zi nagyv�llalatok r�szv�nyeibe fektet, amelyek k�rnyezetbar�t tev�kenys�get folytatnak.

A k�tv�ny forintban �s eur�ban egyar�nt jegyezhet�, futamideje h�rom �v, a futamid� eg�sz�re vet�tett maxim�lis kifizet�s forintjegyz�s eset�n 39, eur� eset�n pedig 21 sz�zal�k lehet. A jegyz�si id�szak az Erste Bank fi�kh�l�zat�ban 2007. december 14-ig tart.

Cselovszki R�bert, az Erste Befektet�si Zrt. eln�k-vez�rigazgat�ja szerint egyre t�bben ismerik fel a k�rnyezetv�delem, a k�rnyezettudatos magatart�s, illetve a fenntarthat� fejl�d�s fontoss�g�t, a pazarl� energiafelhaszn�l�s k�vetkezm�nyeit �s a tudatos, �tgondolt energiafelhaszn�l�sb�l sz�rmaz� el�ny�ket. A tud�s alap� t�rsadalom el�t�rbe ker�l�se pedig fel�rt�kelte az inform�ci�technol�gia fontoss�g�t, �s az ipar�g n�veked�se a k�zelj�v�ben m�g ink�bb felgyorsulhat.

Az Erste Future k�tv�ny arra teremt lehet�s�get, hogy a bank �gyfelei olyan 20 kiv�lasztott nagyv�llalat r�szv�ny�rfolyam�nak n�veked�s�b�l r�szesedjenek, amelyek ezen elvek alapj�n m�k�dnek, �s �gy szerep�k kulcsfontoss�g� lehet az emberis�g j�v�j�ben. Ilyenek p�ld�ul az alternat�v energiaforr�sokkal (p�ld�ul napenergia), az �ko- �s biotechnol�gi�val vagy az inform�ci�technol�gi�val foglalkoz� v�llalatok.

Mivel az Erste Future k�tv�ny forintban �s eur�ban is jegyezhet�, az eur�ban megtakar�t� �gyfelek sz�m�ra is aj�nlja a bank, mivel biztons�gos, m�gis magas hozamlehet�s�get ny�jt. Az Erste Future k�tv�ny a futamid� v�g�n egy �sszegben fizeti ki a hozamot. Ennek m�rt�k�t az hat�rozza meg, hogy a kos�rban szerepl� 20 v�llalat r�szv�nyeinek a futamid� h�rom �ve alatt hogyan v�ltozik az �rfolyama. Az �vente r�gz�thet� maxim�lis �rt�k forintbefektet�s eset�n 13 sz�zal�k, eur�befektet�s eset�n 7 sz�zal�k, azaz a teljes futamid�re sz�l� kifizet�s maximuma forintbefektet�sn�l 39 sz�zal�k, eur�befektet�s eset�n 21 sz�zal�k is lehet.

Az eln�k-vez�rigazgat� hozz�tette: az Erste Future k�tv�ny eset�ben a magas hozam lehet�s�ge nem j�r magas kock�zatv�llal�ssal, mivel az �gyfelek �gy r�szesedhetnek a r�szv�nyekkel el�rhet� magas hozam lehet�s�g�b�l, hogy k�zben nem v�llalnak t�kekock�zatot. Ha ugyanis a kiv�lasztott r�szv�nyek a futamid� alatt rosszul teljes�tenek, akkor a befektet� visszakapja a k�tv�ny n�v�rt�k�t, amennyiben befektet�s�t a h�rom�ves futamid� v�g�ig megtartja.

Az Erste Future k�tv�ny az Erste Befektet�si Zrt. negyedik struktur�lt k�tv�nykibocs�t�sa id�n. Ny�r elej�n az Erste Luxus k�tv�ny, majd �sszel az Erste TOP 10 k�tv�ny ker�lt kibocs�t�sra �sszesen 3 milli�rd forint, illetve 12 milli� eur� �rt�kben az Erste Bank fi�kh�l�zat�ban, valamint jelenleg is folyik a Pr�mium Garant�lt k�tv�ny jegyz�se a Magyar Posta Zrt. postahelyein.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK