K�lf�ldi terjeszked�st tervez az FHB

2007.11.23. 15:10

M�rcius v�g�ig az FHB Jelz�logbanknak az igazgat�s�g d�nt�se���rtelm�ben el kell k�sz�tenie a k�lf�ldi terjeszked�sre vonatkoz� k�z�pt�v� strat�gi�j�t �s az ingatlanforgalmaz�s elind�t�s�val er�s�tenie kell ingatlan �zlet�g�t - jelentett�k be p�nteken Budapesten a hitelint�zet vezet�i. Decembert�l eur�alap� konstrukci�val b�v�l az FHB �letj�rad�k k�n�lata.

A bank olyan orsz�gokban szeretne megjelenni, ahol a magyarorsz�gin�l alacsonyabb a jelz�loghitelek elterjedts�ge - mondta Gyuris D�niel vez�rigazgat� p�nteken, az igazgat�s�gi �l�s ut�n tartott sajt�t�j�koztat�n. Az FHB szeretn� kihaszn�lni t�bblet �rt�kpap�ros�t� k�pess�g�t is, m�r van is felk�r�se arra, hogy�uni�n bel�li k�vetel�sek �rt�kpap�ros�t�s�ban m�k�dj�n k�zre.

A hat�ron t�li terjeszked�shez nincs sz�ks�g t�keemel�sre, az FHB jelenleg ink�bb t�lt�k�s�tettnek tekinthet� - mondta az MTI �rdekl�d�s�re Gyuris.

Az FHB idei ad�z�s el�tti nyeres�ge 20 sz�zal�kkal kisebb lesz a 2007-re tervezett 8-8,1 milli�rd forintn�l, err�l, valamint a cs�kken�s okair�l a k�zelm�ltban profitfigyelmeztet�st adott ki a bank.

Harmati L�szl� vez�rigazgat�-helyettes a piaci felt�telekr�l elmondta: a magyar jelz�loghitel-piac az id�n is t�bb mint 20 sz�zal�kkal b�v�l, �m szerkezete elt�r a v�rakoz�sokt�l, a szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelek r�szesed�se meghaladja az 50 sz�zal�kot, ami egyed�l�ll�. Az FHB term�kszerkezete a piacihoz hasonl�an alakult.

Az FHB k�z�pt�von a jelz�loghitel-piac �vi 14-15 sz�zal�kos b�v�l�s�t prognosztiz�lja, ami az ideihez k�pest visszaes�s, �m m�g mindig dinamikus b�v�l�s a 10 sz�zal�kos eur�pai �tlaghoz k�pest.

A szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelek ar�ny�nak n�veked�se m�g�tt egyr�szt az �ll, hogy a lakoss�gi re�lj�vedelmek az id�n t�bb mint 5 sz�zal�kkal cs�kkentek, a h�ztart�sok fogyaszt�sa azonban csak 1-1,5 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt, mert a k�l�nbs�get hitelfelv�tellel - r�szben fedezetlen fogyaszt�si hitelekkel, r�szben szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelekkel - kompenz�lta a lakoss�g - mondta Harmati. A m�sik okot a lak�spiaci depresszi�ban l�tja, aminek hat�sa a lak�sc�l� hitelek ir�nti keresleten is megmutatkozik.

�gy v�lekedett ugyanakkor, hogy a szabad felhaszn�l�s� hitelek 15-20 sz�zal�k�t fix vagyon�nak �rt�kn�vel�s�re - fel�j�t�sra, fejleszt�sre - ford�tja a lakoss�g.

A szabad felhaszn�l�s� hitelek t�rh�d�t�sa kedvez�tlen, mert kock�zatosabbak a lak�sc�l�akn�l, amelyeket alaposan, hosszabb t�vra megterveznek a hitelfelvev�k. Ennek hat�sa a vez�rigazgat�-helyettes szerint k�s�bb �rz�dik majd.

A magyar piac tov�bbi saj�toss�ga a saj�t tulajdon magas ar�nya: 100-b�l 92-en saj�t lak�sban laknak (enn�l magasabb ar�ny Eur�p�ban csak Lettorsz�gban van), vagyis a h�ztart�sok legnagyobb likvid�lhat� vagyona lak�sban testes�l meg. A lak�soknak azonban csak 25-30 sz�zal�k�n van hitelteher, ez�rt a hitelez�si potenci�l tov�bbra is nagy - mondta Harmati L�szl�.

A h�ztart�sok a rendelkez�sre �ll� j�vedelem 12-13 sz�zal�k�t k�ltik hitelt�rleszt�sre. Ez a vez�rigazgat�-helyettes szerint magas, de a fekete- �s sz�rke gazdas�gb�l sz�rmaz� j�vedelem is az, ami nem jelenik meg a statisztik�kban - h�vta fel a figyelmet. Az elad�sodotts�g n�veked�se azonban szerinte int� jel, k�l�n�sen, amikor kock�zatos szegmensben n� a piac. Az FHB potfoli�ja tov�bbra is j� - f�zte hozz�.

A marzsok a v�rtn�l jobban cs�kkentek az id�n, aminek ok�t Harmati L�szl� abban l�tja, hogy a piacon sok az �j bel�p�, emiatt n� a verseny, s az emelked� eur� �s sv�jci frank kamatot a hitelny�jt�k nem vagy nem teljesen terhelik �t az �gyfelekre.

A vez�rigazgat�-helyettes szerint a tendencia r�vid t�von - a j�v� �v els�-m�sodik negyed�v�ben - nem fog megfordulni, vagyis a cs�kken� re�lj�vedelmek tov�bbra is a hitelpiac fel� terelik az embereket. Hangs�lyozta: ha a p�tl�lagos likvidit�s a h�ztart�sok oldal�r�l nem jelent volna meg, a n�veked�si adatok m�g rosszabbak lenn�nek.

A bank szab�lyoz�si k�rnyezete nem v�ltozik jelent�sen az ad�t�rv�nyek m�dos�t�s�val - mondta Sikl�s Jen� vez�rigazgat�-helyettes. A bankj�rad�k tov�bbra is fennmarad, ami az id�n legal�bb 1 milli�rd forintos k�lts�get jelent az FHB-n�l, s v�rhat�an j�v�re sem lesz kevesebb. Az �fa ad�csoport l�trehoz�sa k�lts�gmegtakar�t�st tesz majd lehet�v�. A bank vezet�i jelent�s v�ltoz�sk�nt �rt�kelt�k, hogy a magyar jelz�loglevelek beker�lnek az Eur�pai K�zponti Bank elfogadhat� fedezeteinek k�r�be, egyen�rt�k�ek lesznek a n�met vagy spanyol "c�dul�val".

Gyuris D�niel ez�ttal is hangs�lyozta: az amerikai subprime v�ls�ggal kapcsolatban az FHB-nak nincs kitetts�ge. A bank a k�vetkez� f�l�vben a kor�bbi nyugodt id�szakhoz k�pest a klasszikus jelz�loglevelekn�l is a hozamelv�r�sok 20-40 b�zispontos n�veked�s�re sz�m�t. Nincs azonban olyan k�nyszer, hogy a bank felv�llalja a t�bbletk�lts�geket. A nemzetk�zi piacon megfelel� k�lts�gek mellett z�rtk�r� kibocs�t�s sz�ba ker�lhet.

Az FHB sz�m�ra az ut�bbi id�ben fel�rt�kel�d�tt a belf�ldi piac, szeptember �ta h�rom belf�ldi kibocs�t�sa is volt, amelyeket 8-10 szeresen t�ljegyeztek a befektet�k, akik hozamelv�r�saikban megpr�b�lj�k �rv�nyes�teni a piaci mozg�st. A legut�bbi kibocs�t�s fel�ra 70-80 b�zispont volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK