Megjelent a leg�jabb p�nz�gyi almanach

2007.11.29. 12:59

Megjelent a Magyar P�nz�gyi �s T�zsdei Almanach leg�jabb, 2006-2007-es magyar nyelv� kiad�sa. A magyar p�nz�gyi int�zm�nyrendszert fel�lel�, mintegy ezer t�rsas�g adatait, t�bb mint 1300 oldalon ismertet� kiadv�nyt cs�t�rt�k�n mutatta be a kiad� TAS-11 Kft.

Az almanach m�r 17 �ve k�veti nyomon a hazai p�nz�gyi int�zm�nyrendszerben bek�vetkez� v�ltoz�sokat. A kiadv�ny eddig 74 magyar �s angol nyelv� k�tetben, t�bb t�zezer oldalon tekintette �t a Magyarorsz�gon m�k�d� p�nz�gyi szervezetek t�rt�net�t, tev�kenys�g�t, strat�giai elk�pzel�seit, valamint mutatta �s mutatja be a t�rsas�gok p�nz�gyi adatait �s vezet� test�leteinek �sszet�tel�t.

A kiadv�ny szerepl�i k�z�tt megtal�lhat�k a hitelint�zetek, a nemzetk�zi p�nz�gyi szervezetek magyarorsz�gi k�pviseletei, a l�zing-, faktoring- �s biztos�t�t�rsas�gok, a k�lf�ldi bankok �s biztos�t�k hazai fi�ktelepei, a p�nzt�rak, a t�zsde �s a t�zsdei kibocs�t�k, a br�kerc�gek, a befektet�sialap-kezel� t�rsas�gok, a k�nyvvizsg�l�k, a szakmai-�rdekv�delmi szervezetek �s m�g sokan m�sok.

A Magyar P�nz�gyi �s T�zsdei Almanach XVII. �vfolyama ism�t sz�mos ponton v�ltozott az el�z� �vi kiad�shoz k�pest. A bankpiacr�l elt�ntek, illetve elt�n�ben vannak olyan r�gi, patin�s t�rsas�gok, mint az �ltal�nos �rt�kforgalmi Bank �s az Inter-Eur�pa Bank, mik�zben �jabb szerepl�k l�ptek �s l�pnek a piacra. Az olasz Banco Popolare felv�s�rolta a malajziai tulajdon� IC Bankot, tulajdonost v�ltott az FHB, banki jogos�tv�nyt kapott a Bank Plus, �s egy kor�bbi sz�vetkezeti hitelint�zet �tl�pett a bankszektorba, Kinizsi Bank n�ven.

�j biztos�t�k is beker�ltek az idei almanach szerepl�i k�z�: k�t biztos�t�t�rsas�got alap�tott az MKB Bank, piacra l�pett az AIM Biztos�t�, �s megkezdte tev�kenys�g�t az els� direktbiztos�t�, a Genertel. Tulajdonost v�ltott a Winterthur Biztos�t�, amely az id�n m�r AXA n�ven jelenik meg, �s val�sz�n�leg most szerepel a kiadv�nyban utolj�ra OTP Garancia n�ven legnagyobb bankunk biztos�t�t�rsas�ga, amely hamarosan szint�n kalap�cs al� ker�l.

Az elm�lt id�szakban mind nagyobb sz�mban kezdt�k meg magyarorsz�gi tev�kenys�g�ket az eur�pai gazdas�gi t�rs�gb�l �rkez� banki �s biztos�t�i fi�ktelepek �s piacra l�pett az els�, fi�ktelepk�nt m�k�d� befektet�si t�rsas�g is, az almanachban �j szerepl�k�nt megjelen� KBC.

A p�nzt�ri szektorban tov�bb folytat�dtak, s�t felgyorsultak a f�zi�k, mik�zben a jogszab�lyi v�ltoz�sok nem hozt�k k�nny� helyzetbe a szektor egyes szerepl�it. Ugyanakkor, egy �jonnan alap�tott p�nzt�r is beker�lt az idei almanachba: a Patika p�nzt�ri csoport - a kor�bban l�trehozott �j Pill�r Eg�szs�gp�nzt�r mellett - az elm�lt �vben a Trad�ci� �nk�ntes Nyugd�jp�nzt�rral b�v�lt ki, hogy ilyen m�don ny�jtson komplex p�nzt�ri szolg�ltat�st tagjai sz�m�ra.

A kiadv�ny oldalain nyomon k�vethet�ek azok az �ri�si v�ltoz�sok, �talak�t�sok is, amelyek az �llami szektort jellemzik. Ez �v v�g�n olyan szervezetek sz�nnek meg, mint az �PV Zrt., a KVI �s az NFA, s ezek olyan �j szervezetekbe olvadnak �ssze, mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezel� Zrt. �s az azt ir�ny�t� Nemzeti Vagyongazd�lkod�si Tan�cs.

Az almanach most megjelent k�teteiben olyan ismert �s elismert szakemberek �rtak elemz�seket a hazai p�nz- �s t�kepiacok folyamatair�l, mint Varga Csaba, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek f�igazgat�ja, Erdei Tam�s, a Magyar Banksz�vets�g eln�ke, Nyers Rezs�, a Magyar Banksz�vets�g f�titk�ra, P�l �rp�d, a Budapesti �rt�kt�zsde vez�rigazgat�ja, Szalay-Berzeviczy Attila, a B�T eln�ke �s dr. Trunk� Barnab�s, a Magyar Biztos�t�k Sz�vets�g�nek f�titk�ra.

Az almanach szerkeszt�i nagyra �rt�kelik a vil�gh�l� szerep�t, ez�rt a www.ealmanach.hu internetes c�men l�trehozt�k a kiadv�ny online v�ltozat�t. Az e-Almanach t�ll�p a nyomtatott kiadv�ny szerepl�inek k�r�n, �s m�r t�bb mint 2000 p�nz�gyi szervezet naprak�sz adatait, ezen bel�l csaknem 150 t�rsas�g r�szletes inform�ci�it teszi k�zz�. Ez a p�nz�gyi c�ginform�ci�s port�l nemcsak abban egyedi, hogy igyekszik adatb�zis�t a magyar piacon tev�kenyked�, valamennyi p�nz�gyi v�llalkoz�sra kiterjeszteni, hanem abban is saj�tos, hogy az itt k�zz�tett valamennyi inform�ci�hoz b�rki, korl�toz�s n�lk�l hozz�f�rhet.

A Magyar P�nz�gyi �s T�zsdei Almanach XVII. �vfolyam�nak angol nyelv� kiad�sa december k�zep�n jelenik meg. Az angol nyelv� almanach nem csup�n a haz�nkban m�k�d� k�lf�ldi c�gek, szakemberek t�j�koztat�s�t szolg�lja: k�teteit 18 orsz�gban forgatj�k a magyar piac ir�nt �rdekl�d� k�lf�ldi partnerek, int�zm�nyek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK