Politikusainkat gy�zk�dte az OMV-vez�r

2007.11.29. 7:43

Magyarorsz�gon tartott fogad�st szerd�n este az osztr�k OMV vez�rigazgat�ja Wolfgang Ruttenstorfer - �rtes�lt az [origo]. Inform�ci�ink szerint az osztr�k c�g vezet�je a magyar minisztereln�k ut�n politikusokat akart meggy�zni arr�l, hogy ne utas�ts�k el egy�rtelm�en OMV-Mol �gyletet. A ritk�n egyet�rt� magyar politikai elitet azonban nem igaz�n siker�lt meggy�znie Ruttenstorfernek.

Az OMV-Mol �gyet egys�gesen elutas�t� magyar politikusok meggy�z�se lehetett a c�lja az osztr�k OMV vez�rigazgat�j�nak, azzal, hogy szerd�n magyarorsz�gi l�togat�st tett Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�kn�l, �s m�g este fogad�st adott, amelyre a magyar politikai elitet is megh�vt�k.

Kisziv�rgott inform�ci�k szerint azonban egyik helyen sem siker�lt �tt�r�st el�rnie az osztr�k c�g vezet�j�nek. A minisztereln�k a Reuters h�r�gyn�ks�gnek azt nyilatkozta, hogy az �gyben nem v�ltozott a v�lem�nye. Az [origo] politikai k�r�kb�l �gy tudja, az esti fogad�sr�l is t�bb politikus is t�vol maradt.

A magyar minisztereln�kkel egy�bk�nt k�lcs�n�s egyeztet�s �s meg�llapod�s eredm�nyek�nt tal�lkozhatott Ruttenstorfer. Ennek a meg�llapod�snak volt a r�sze az is, hogy az osztr�k kancell�r fogadta a Mol Rt. vez�rigazgat�j�t, Hern�di Zsoltot.

Az MTI inform�ci�i szerint a k�t tal�lkoz� osztr�k kezdem�nyez�sre j�tt l�tre, �s a a h�r�gyn�ks�g is azt �rta, hogy a magyar �ll�spont a kor�bbiakhoz k�pest nem v�ltozott. Dar�czi D�vid korm�nysz�viv� a tal�lkoz�s ut�n egyesen azt mondta: az osztr�k v�llalat addigi akci�it bar�ts�gtalan l�p�snek, ellens�ges felv�s�rl�snak tekintik.

Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k kor�bban enn�l is kem�nyebben fogalmazott: a magyar minisztereln�k �jra�llamos�t�snak tartan�, ha az OMV �tvenn� az ir�ny�t�st a Mol felett. Ez�rt k�rte kor�bban az igazs�g�gyi minisztert�l, k�sz�tsen el� egy szab�lyoz�st az Eur�pai Uni� norm�ival �sszhangban annak �rdek�ben, hogy a magyar �llam kontrollt tudjon gyakorolni olyan �zleti tranzakci�k eset�n, amikor m�sik �llam befoly�sa alatt �ll� t�rsas�gok pr�b�lnak befoly�st szerezni a k�zell�t�s szempontj�b�l strat�giai szerepet bet�lt� v�llalatokban. A "lex Mol" n�ven ismertt� v�lt t�rv�nyt az Orsz�ggy�l�s az �sszes parlamenti p�rt t�mogat�s�val okt�ber 8-�n elfogadta.

Neh�z hete volt az OMV vez�rigazgat�j�nak

A h�ten vizsg�lat is indult az osztr�k c�g vezet�je ellen, helyi lap�rtes�l�sek szerint, amit az OMV sz�viv�je c�folt. A vizsg�lat alapj�ul egy�bk�nt az osztr�k Profil magazin szerint az szolg�lhat, hogy n�h�ny h�ttel a Mol-ra adott v�teli sz�nd�knyilatkozat el�tt h�vta le OMV r�szv�nyopci�j�t Wolfgang Ruttenstorfer, az OMV vez�rigazgat�ja. Az osztr�k p�nz�gyi fel�gyelet szerint pedig felveti a bennfentes keresked�s gyan�j�t, hogy az opci� leh�v�s�t alig h�rom h�ttel k�vette a Mol v�tel�re kiadott sz�nd�knyilatkozat, melynek hat�s�ra az OMV r�szv�nyek �rfolyama esett. A vez�rigazgat� szeptember 6-�n 42 ezer r�szv�nyt h�vott le, k�szp�nzben.

A l�p�st k�vet�en alig h�rom h�ttel, szeptember 25-�n jelentette be az OMV, hogy 32 ezer forintos �ron sz�nd�k�ban �llna v�teli aj�nlatot tenni a Molra, ha felt�telei teljes�lnek. R�szben �ppen ezen ut�bbi felt�telek teljes�l�s�nek (szavazati korl�t elt�rl�se, a vezet�s �ltal kontrol�llt r�szv�nycsomag cs�kkent�se) rem�nytelens�ge miatt az osztr�k t�zsde - ahogy egy�bk�nt egy �zben m�r kor�bban is - negat�van reag�lt a bejelent�sre. Az OMV r�szv�nyek �rt�ke mintegy t�z sz�zal�kkal, 46 eur� k�r�li �rfolyamra esett.

A k�rd�s term�szetesen az, hogy az opci�s leh�v�s - egy�bir�nt id�pontj�t tekintve, p�ld�ul a negyed�ves jelent�sekre figyelemmel is korl�tok k�z� szor�tott - jog�val �l� Ruttenstorfer szeptember elej�n m�r tudott-e a k�s�bbi aj�nlatr�l. Az OMV sz�viv�je visszautas�totta a felt�telez�st. Thomas Huemer hangs�lyozta, egy rutinvizsg�latr�l van sz�, melyben egy�bk�nt az FMA m�g meg sem kereste a c�get, de amennyiben ez megt�rt�nik, mindenben egy�ttm�k�dnek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK