A magyar bankrendszer 5,1 sz�zal�kkal nagyobb ad�zott nyeres�get �rt el id�n okt�ber v�g�ig, mint a tavalyi els� h�rom negyed�vben - der�l ki a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) adatib�l. Elemz�k szerint j�v�re enn�l valamivel gyorsabban n� a bankok profitja, a 2000 �s 2006 k�z�tti rendk�v�l gyors temp� azonban m�r soha nem t�r vissza.

A p�nz�gyi hat�s�g �sszegy�jt�tt adatai szerint a magyar bankszektor 292,4 milli�rd forint ad�zott nyeres�get �rte el az idei els� h�rom negyed�vben, ami 5,1 sz�zal�kos n�veked�s az el�z� �v azonos id�szak�ban produk�lthoz viszony�tva�- tavaly �ves szinten ez a mutat� 13,5 sz�zal�kos volt. Ugyanakkor a nett� kamatbev�tel mind�ssze 1,7 sz�zal�kkal, a nem kamatokb�l sz�rmaz� eredm�ny viszont 31 sz�zal�kkal n�tt.

H�rom jelent�s t�nyez� okozta a magyar bankrendszer profitn�veked�s�nek lassul�s�t - mondta az [origo]-nak V�rhegyi �va, a P�nz�gykutat� Zrt. tudom�nyos f�munkat�rsa. Szerinte a gazdas�gi n�veked�s lassul�sa, a bet�ti �s hitelkamatok k�z�tti k�l�nbs�g cs�kken�se �s a bankok k�lts�geinek n�veked�se is hozz�j�rult a nyeres�g infl�ci� alatti n�veked�s�hez.

V�rhegyi �va hangs�lyozta, hogy a kamatr�s cs�kken�se ugyan a bankok sz�m�ra kedvez�tlen, a gazdas�gi szerepl�k, azaz a h�ztart�sok �s a v�llalkoz�sok sz�m�ra azonban kedvez� v�ltoz�s. Azt jelenti, hogy bet�tgy�jt�s �s a hitelez�s ter�let�n er�s�dik a verseny a p�nzint�zetek k�z�tt.

A P�nz�gykutat� Zrt. tudom�nyos f�munkat�rsa ugyanakkor arra is felh�vja a figyelmet, hogy bankok a kamatr�s miatt m�rs�kl�d� nyeres�geiket a jutal�kok n�vel�s�vel pr�b�lj�k ellens�lyozni. Szerinte ugyanis m�g a bet�tgy�jt�s �s a hitelez�s ter�let�n �lez�dik a verseny, addig m�s p�nz�gyi szolg�ltat�sok est�ben az egyre �tl�thatatlanabb d�jszerkezetek akad�lyozz�k a verseny kibontakoz�s�t.

M�lyponton a profit n�veked�se

Id�n lesz a m�lyponton�a banki profitok n�veked�s�nek �teme�-�ll�tja V�rhegyi �va. Szerinte j�v�re gyorsabban n� enn�l a bankok profitja. J�v�re ugyanis a gazdas�g idein�l gyorsabb n�veked�se miatt a szak�rt� szerint n� a v�llalkoz�k hitelfelv�teli hajland�s�ga. Azt viszont nehezen el�re jelezhet�nek gondolja, hogyan reag�lnak a h�ztart�sok a megszor�t�sokra. A bet�t�llom�ny jelent�s n�veked�s�re azonban nem sz�m�t a kutat�.

A bankrendszer profitj�nak 2000 �s 2006 k�z�tt tapasztalt rendk�v�l gyors n�veked�se azonban m�r soha nem t�r vissza a P�nz�gykutat� Zrt. szak�rt�je szerint. Az ugyanis els�sorban a lak�shitelek �llom�ny��nak �llamilag �szt�nz�tt gyors felfut�s�n �s hitelfelv�tel k�lts�gvet�sb�l t�rt�n� t�mogat�s�n alapult.

Els�sorban a kamatr�s gyors cs�kken�se okozta a bankok nyers�g�nek a kor�bbiakn�l j�val szer�nyebb n�veked�s�t - k�z�lte az [origo]-val Csillik P�ter, a Magyar Banksz�vets�g vezet� k�zgazd�sza. A kamatmarzs ugyanis a tavalyi els� h�rom negyed�vben tapasztalt 3,7 sz�zal�kr�l 3,3 sz�zal�kra esett vissza az idei �v hasonl� id�szak�ra. Kor�bban pedig 4 sz�zal�k felett is volt ez a mutat�.

Le�llt a forinthitelez�s

A kamatr�s cs�kken�s�t az elemz� azzal magyar�zza, hogy az ut�bbi�egy-k�t �vben el�t�rbe ker�lt a devizahitelek felv�tele, a lak�shitelez�sben pedig gyakorlatilag le�llt a forinthitelek felv�tele. Ennek k�vetkezt�ben hitel�llom�nyon bel�l folyamatosan n�tt a devizahitelek ar�nya, amelyek kamatmarzsa j�val alacsonyabb a forinthitelek�n�l.

Emellett jelent�sen romlott a bankok k�lts�ghat�konys�ga is�- v�li az elemz�. A m�rs�keltebb hitelfelv�teli aktivit�s miatt ugyanis n�tt a banki tev�kenys�g fajlagos k�lts�ge. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi hitelt magasabb k�lts�gek mellett foly�s�tottak a bankok. A banksz�vets�g vezet� k�zgazd�sza szerint azonban gazdas�g j�v�re v�rhat� gyorsabb n�veked�se miatt a bankok k�lts�ghat�konys�ga ism�t javul majd.

Csillik �gy v�li, j�v�re az idein�l gyorsabban n� a bankok profitja, a 2004-ben �s 2005-ben el�rt rekordn�veked�s azonban m�r nem ism�tl�dik meg t�bb�. A k�zgazd�sz szerint azonban a gazdas�gi fejl�d�s term�szetes velej�r�ja a�banki profitok n�veked�s�nek lassul�sa. A p�nz�gyi rendszer gazdas�gon bel�li szerep�nek n�veked�se ugyanis p�nz�gyi rendszer hat�konys�g�nak, ezzel egy�tt a bet�ti �s a hitelkamatok k�z�tti k�l�nbs�g cs�kken�s�t eredm�nyezi.