Neh�z meg�t�lni, hogy milyen ir�nyba mozog j�v�re a magyar t�zsde, hiszen, lehet indokot tal�lni erre is �s arra is. A Concorde elemz�i szerint a magyar kamatcs�kkent�sre m�g kev�s az es�ly, pedig j� alapot teremthetne a r�szv�nyek �remelked�s�nek.

Neh�z meg�t�lni, hogy milyen mozg�sok lesznek j�v�re a magyar t�zsd�n, hiszen az optimizmusra �s a pesszimizmusra is lehet okokat tal�lni - v�lik a Concorde elemz�i. M�r� Tam�s, a Concorde vezet� elemz�je szerint a magyar piac sz�m�ra 2008-ban tov�bbra is k�zponti k�rd�s lehet az amerikai lak�spiac �s a jelz�loghitel-v�ls�g alakul�sa, �s ezen a t�ren elh�z�d� negat�v folyamatokra lehet sz�m�tani. Amerik�ban ugyanis m�g csak most kezdtek el esni a lak�s�rak, ami ak�r t�bb h�napig, vagy �vig is elh�z�dhat.

Ugyanakkor a magyar t�kepiac meg�t�l�se jelenleg meglehet�sen negat�v a nemzetk�zi int�zm�nyi befektet�k k�r�ben, �s ez megl�tszik a Budapesti �rt�kt�zsde forgalm�n is. Mivel azonban a k�lf�ldi int�zm�nyek kez�ben gyakorlatilag nincs magyar r�szv�ny ez�rt �k ink�bb csak v�s�rl�k�nt tudnak bel�pni a magyar piacra, ami okozhat meglepet�st a portfoli� �trendez�s id�szak�ban.�

A magyar v�llalatok profitn�veked�se r�ad�sul j�v�re 15-17 sz�zal�kos lehet - a Molt lesz�m�tva - ami a jelenlegi �raz�si szintek mellett m�r vonz�v� teheti a pap�rokat. Igazi fellend�l�st azonban a magyar brutt� hazai term�k (GDP) n�veked�s hozhat, f�leg, ha ez a jegybanki alapkamat cs�kkent�s�vel p�rosul - v�li M�r� Tam�s.

A magyar makrogazdas�gi helyzettel kapcsolatban nem t�l optimist�k a Concorde szak�rt�i. Megl�t�suk szerint aggodalomra adhat okot, hogy az �llamh�ztart�sban az elk�vetkez� �vekre tervezett kiad�scs�kkent�sek nem biztos, hogy teljes�lnek, ugyanakkor a bev�teli oldalon szinte biztosra vehet� az ad�cs�kkent�sek m�rs�kl� hat�sa. A kiad�si oldalon p�ld�ul a M�V �s a BKV tervezett megtakar�t�sai lehetnek k�rd�sesek.

Jaksity Gy�rgy a Concorde �rt�kpap�r Zrt. �gyvezet� igazgat�ja elmondta, hogy a Concorde valamennyi �zlet�g�ban enyhe forgalomb�v�l�st �rt el az id�n. Az idei jelent�s jutal�k-cs�kken�st r�szben ellens�lyozni tudta a hat�kony k�lts�ggazd�lkod�s, �gy �sszess�g�ben az �rbev�tel nagyj�b�l a tavalyi szinten alakul 2007-ben is. ( A t�zsde honlapj�n k�zz�tett eredm�nykimutat�s szerint a befektet�si szolg�ltat�si tev�kenys�g bev�telei mintegy 5,5 milli�rd forintot tettek ki 2006-ban, a tev�kenys�g eredm�nye pedig 4,2 milli�rd forint volt.)

A Concorde nyeres�g�nek t�bb mint a fel�t termel� int�zm�nyi �rt�kpap�r kereskedelmi �zlet�g �rbev�tele az id�n 10 sz�zal�kkal b�v�l a jutal�kszint jelent�s cs�kken�se ellen�re. A lakoss�gi �zlet�g, ami az �sszes �rbev�tel fel�t adja, m�rs�keltebben, 0-5 sz�zal�k k�z�tti m�rt�kben n�. A k�t �zlet�g �ltal kezelt �gyf�lvagyon mintegy 300 milli�rd forintot tesz ki. A v�llalati p�nz�gyi �zlet�gban a sok munka ellen�re m�rs�kl�d� �rbev�tellel sz�mol a Concorde.

A br�kerc�g a cs�kken� nyeres�ge ellen�re nem v�ltoztat a t�mogat�si �s mec�n�si tev�kenys�gre ford�tott �sszeg nagys�g�n, az id�n is mintegy 75 milli� forinttal - �rbev�tel�nek 1,5 sz�zal�k�val - t�mogat k�l�nb�z� szoci�lis �s eg�szs�g�gyi alap�tv�nyokat, valamint kultur�lis �s sport programokat.