Egy �j f�ggetlen g�zsz�ll�t� t�rsas�g l�trehoz�s�t szeretn� a Mol el�rni a r�gi�ban. A Mol javaslata t�bb h�napos munka eredm�nye, �gy nem arr�l van sz�, hogy az OMV per�re reag�lna �gy a Mol - mondta Mosonyi Gy�rgy, a Mol vez�rigazgat�ja szerd�n sajt�t�j�koztat�n. Az �j r�gi�s nagyv�llalat igazi versenyhelyzetet teremtene a r�gi�ban.

A r�szv�nyesek sz�m�ra l�nyegesen t�bb �rt�ket teremtene, ha a jelenleg egym�st�l elszigetelten m�k�d� g�zsz�ll�t� eszk�z�k �j k�z�s tulajdonosi �s menedzsment ir�ny�t�s al� ker�ln�nek - v�lik a Mol vezet�i, ez�rt a t�rsas�g egy r�gi�s �j v�llalat l�trehoz�s�ra tesz javaslatot. A Mol tervei szerint az �j t�rsas�g Eur�pa egyik leghosszabb 27�000 kilom�teres g�zvezet�k�t birtokoln�.

Az �j c�g l�trehoz�s�ra Szlov�nia, Horv�torsz�g, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Rom�nia, Bulg�ria, �s Ausztria g�zsz�ll�t� v�llalatai kaptak felk�r�st. A Mol vezet�i szerint az �rintett orsz�gok mindegyike �rdekesnek tal�lta a javaslatot, a r�szletek kidolgoz�sa azonban m�g csak most kezd�dne el.

Az, hogy ki milyen m�rt�kben lenne tulajdonos az �j c�gben, m�g hosszabb egyeztet�sek, �s t�rgyal�sok eredm�nye lesz, az �gy jelenleg ott tart, hogy felkeltette a r�gi� nemzeti g�zsz�ll�t� v�llalatainak az �rdekl�d�s�t.

A Mol�koncepci�ja egy�bk�nt�egyenl� partnerek k�z�tti egy�ttm�k�d�sen alapul. Az elk�pzel�s sikeres megval�s�t�sa �rdek�ben alapvet� fontoss�g� egy olyan v�llalatir�ny�t�si rendszer kialak�t�sa amely az �sszes r�sztvev� orsz�g energiapolitikai c�lkit�z�s�vel �sszhangban �ll. A t�rsas�g tulajdonl�si �s ir�ny�t�si rendszere is a r�gi� �rintett v�llalatainak �s szervezeteinek bevon�s�val alak�that� majd ki. A nemzeti szab�lyoz� hat�s�gok r�szv�tel�re is sz�ks�g lesz a pontos �zemeltet�si szab�lyok kidolgoz�sa, a m�szaki felt�telek biztos�t�sa �s a g�zsz�ll�t� rendszerek biztons�gos, hat�kony, zavartalan �s nyeres�ges m�k�d�s�nek megteremt�se �rdek�ben.

Nyugat-Eur�p�ban egy�bk�nt m�r �ssze vannak kapcsolva a nemzetei g�zsz�ll�t� rendszerek, ami el�seg�ti a verseny kialakul�s�t is, hiszen b�rki b�rhonnan k�pes sz�ll�tani, illetve v�s�rolni.

A k�z�s tulajdonban l�v� r�gi�s g�zsz�ll�t� a h�l�zatok �sszekapcsol�s�val l�nyegesen jobb t�kehat�konys�got, �s kapacit�skihaszn�lts�got �rhet� el - hangs�lyozt�k a Mol vezet�i. R�ad�sul az �j c�g megker�lhetetlenn� v�lna Eur�pa piac�n. A t�rsas�g l�trehoz�s�val azt az�uni�s elv�r�st is�teljes�ten�k, hogy a g�ztermel� c�geket k�l�nv�lassz�k a sz�ll�t� �s keresked� c�gekt�l.�Ez ugyanis�a fogyaszt�i �rdekeket v�di.

Ezt a kezdem�nyez�st m�r �vekkel ezel�tt felvetett�k az OMV-nek, �s nincs �sszef�gg�sben a Mol �s az OMV vit�j�val - mondta Mosonyi. "Mi eszk�zalap� egy�ttm�k�d�sre l�tunk lehet�s�get az OMV-vel, amely nem vet fel versenyjogi agg�lyokat" - jelentette ki a Mol vez�rigazgat�ja. "A mi gondunk az volt, hogy a finom�t�s, a kereskedelem ter�let�n felmer�l� versenyjogi probl�m�k miatt �rt�krombol�nak tartjuk a k�t c�g egyes�l�s�t, de egy�ttm�k�d�s�t is (..) ez z�rta ki a t�rgyal�sokat a k�t c�g k�z�tt." Szerinte az OMV a g�zipar, a petrolk�mia �s a kutat�s ter�let�n nem volt �rdekelt az egy�ttm�k�d�sben, csak a k�t c�g teljes �sszeolvaszt�s�ra t�rekedett.

Az Eur�pai Bizotts�g �rdekesnek tartja a tervet

Az Eur�pai Bizotts�g �rdekesnek tartja �s r�szletesen elemezni fogja a Mol szerd�n ismertetett terv�t, amely a k�z�p- �s d�lkelet-eur�pai g�zsz�ll�t� h�l�zatok egyes�t�s�t c�lozza egy �j, f�ggetlen g�zsz�ll�t� t�rsas�g keretein bel�l. Ferran Tarradellas, a br�sszeli bizotts�g sz�viv�je szerd�n rem�ny�t fejezte ki, hogy a kezdem�nyez�s el�seg�ti az �j beruh�z�sokat, �s hozz�j�rul az ell�t�sbiztons�g jav�t�s�hoz, a piaci verseny �l�nk�t�s�hez. "A Bizotts�g osztja a sz�ll�t�k azon n�zet�t, hogy a tulajdonl�s elv�laszt�sa (a kereskedelemt�l �s a termel�st�l) a legjobb m�dja annak, hogy n�velj�k a beruh�z�sokat, az ell�t�s biztons�g�t �s a piaci versenyt" - jelentette ki a br�sszeli bizotts�g sz�viv�je, hangs�lyozva, hogy ez m�g csak az els� bizotts�gi reag�l�s a Mol bejelent�s�re, �s az elk�pzel�s alapos tanulm�nyoz�st ig�nyel.