M�r a m�dos�t�sokat is elfogadt�k a k�lts�gvet�sben

2007.12.11. 15:56

Meglepet�sek n�lk�l �rt v�get a k�lts�gvet�si m�dos�t�sok szavaz�sa kedden az Orsz�ggy�l�sben. A 30 milli�rd forintot �rint� m�dos�t�sok nyom�n emelkedik j�v�re a k�ztisztvisel�i illetm�nyalap, rendezt�k az egyetemi tan�rok, a b�r�k �s az �gy�szek alapilletm�ny�nek �sszeg�t is a k�lts�gvet�s keddi v�gszavaz�s�ban. Az elfogadott t�rv�ny f� sz�mai azonban m�r nem v�ltoztak, a hi�nyt �gy a brutt� hazai term�k 4 sz�zal�k�ra tervezi a korm�ny. A parlament elfogadta azt is, hogy 1 milli�rd forinttal t�bbet kapjon az Orsz�gos Ment�szolg�lat.

A k�lts�gvet�s keddi szavaz�s�n�l a bev�teli �s kiad�si f��sszeg m�r nem v�ltozhatott, csak fejezeteken bel�li �tcsoportos�t�sok voltak lehets�gesek, amelyekhez 360 m�dos�t� ind�tv�ny �rkezett. Az Orsz�ggy�l�s november v�g�n fogadta el a 2008. �vi k�lts�gvet�s f� sz�mait. E szerint a hi�ny j�v�re 1117,596 milli�rd forint lesz. A j�v� �vi k�lts�gvet�s bev�teli f��sszeg�t 7899,542 milli�rd forintban, kiad�si f��sszeg�t pedig 9017,138 milli�rd forintban hat�rozt�k meg. A tb-alapok t�bblete 1,955 milli�rd forint lesz.

A fejezeteken bel�li �tcsoportos�t�sokn�l a korm�ny �ltal t�mogatott, l�nyegesebb m�dos�t� javaslatok k�z�l Veres J�nos, p�nz�gyminiszter kiemelte a fels�oktat�si oktat�k, valamint a kutat�k illetm�ny�nek alapj�t k�pez� garant�lt illetm�nyt�telt, a k�ztisztvisel�i illetm�nyalap, a b�r�i �s �gy�szi alapilletm�ny �sszeg�t �s a k�zalkalmazotti illetm�nyt�bla b�rt�teleit, tov�bb� a k�zalkalmazottakn�l az illetm�nyp�tl�k sz�m�t�si alapj�t.

Az elfogadott m�dos�t�sok alapj�n 38 650 forintra emelkedik a jelenlegi havi 36 800 forintos k�ztisztvisel�i illetm�nyalap. Az egyetemi tan�ri munkak�r garant�lt havi illetm�nye 416 500 forintr�l 437 300 forintra n�. A legalacsonyabb b�r�i, illetve �gy�szi alapilletm�ny havi 339 000 forintr�l 356 000 forintra emelkedik.

A korm�ny megfontol�sra javasolta azt a m�dos�t�st is, amely lehet�v� tette, hogy el�ir�nyzat-m�dos�t�si k�telezetts�g n�lk�l t�ll�phet�v� v�ljon a 2008. �vi g�z�r-kompenz�ci�s �sszeg.

Az �nkorm�nyzati gazd�lkod�st �rintette az az elfogadott ind�tv�ny, amely a k�z�piskol�ba bej�r�k ut�n a t�mogat�s m�rt�k�t 15 ezer forintr�l 18 ezer forintra n�velte. Emellett a szombathelyi sz�nh�z m�k�d�si keret�t kieg�sz�tett�k 50 milli� forinttal.

Igent mondtak a k�pvisel�k t�bbek k�z�tt arra az ind�tv�nyra, amely a fels�oktat�si szakkoll�giumok t�mogat�s�t �tvenmilli� forintos kerettel jelen�ten� meg a j�v� �vi b�dzs�ben, m�g az Oktat�s�rt K�zalap�tv�ny plusz 35 milli� forinthoz juthat.

Z�ld utat kapott az a javaslat is, amely az MTA k�nyvt�r�nak juttatna plusz �tvenmilli� forintot.

T�mogatt�k a k�pvisel�k a szoci�lis �tkeztet�sr�l sz�l� javaslatokat is, �s egyhang� igen szavazatot kapott az a szocialista kezdem�nyez�s is, amely meghagyn� a koll�giumok finansz�roz�s�t a jelenlegi form�ban, s nem �p�ten� be a k�zoktat�si teljes�tm�nymutat�k rendszer�be.

A Fidesz szerint j�v�re tov�bb m�ly�l a v�ls�g

A Fidesz ugyan elfogadta a k�lts�gvet�si t�rv�nyhez beny�jtott, a korm�ny �ltal t�mogatott m�dos�t� ind�tv�nyokat, de tov�bbra is fenntartja, hogy a 2008-as b�dzs� a szoci�lis v�ls�g k�lts�gvet�se lesz�- mondta Varga Mih�ly, az ellenz�ki p�rt aleln�ke keddi sajt�t�j�koztat�j�n, amelyet a k�lts�gvet�si m�dos�t� ind�tv�nyr�l sz�l� parlamenti szavaz�s ut�n tartott. A politikus az MTI k�rd�s�re azt mondta: a k�lts�gvet�si t�rv�nyhez beny�jtott t�mogatott m�dos�t�kat m�r az els� k�r�s szavaz�sn�l is t�mogatt�k, �s most is ezt tett�k, mert nem volt benne olyan ind�tv�ny, amelyet ne tudtak volna elfogadni. Hozz�tette: most �s az el�z� alkalommal is kik�rt�k a szavaz�si list�b�l, amivel nem �rtettek egyet, de egy�bk�nt a t�mogatott sort el lehetett fogadni.

Az elfogadott m�dos�t� ind�tv�nyok �sszess�g�ben semmilyen tekintetben nem v�ltoztattak a k�lts�gvet�sen, amely tov�bb n�veli a lakoss�g �s a v�llalkoz�k ad�terheit - sz�gezte le Varga Mih�ly. Hozz�f�zte: sz� sincs arr�l, hogy az alag�t v�g�n lenn�nk, a r�szorul�k �s a k�z�poszt�ly kiszolg�ltatotts�ga n�vekedni fog 2008-ban.

A Fidesz aleln�ke sajn�lat�t fejezte ki, ami�rt a koal�ci�s t�bbs�g egyetlen ellenz�ki javaslatot sem t�mogatott. Ezek k�z�l kiemelte, hogy a korm�nyp�rti k�pvisel�k nem szavazt�k meg azt a javaslatot, amely a ment�szolg�latnak adott volna plusz 2 milli�rd forintos t�mogat�st, �s azt sem, amely a hat�ron t�li magyarok eg�szs�g�gyi ell�t�s�t t�mogatta volna 80 milli� forinttal.

Szint�n nem kapott t�bbs�get az a fideszes javaslat, amelyet a megyei jog� v�rosok polg�rmesterei adtak be a koll�giumi �s di�kotthoni normat�va emel�se �rdek�ben, �s az sem, amely a mozg�skorl�tozottak k�zleked�si t�mogat�s�t n�velte volna 1 milli�rd forinttal.

Varga Mih�ly az MTI k�rd�s�re elmondta: szeretn�k, ha a parlament m�g a kar�csonyi aj�nd�koz�s el�tt elfogadn� az aj�nd�koz�si illet�k m�dos�t�s�r�l sz�l� fideszes javaslatot, amely szerint a sz�l� a gyermek�nek �vente h�romszor adhatna 500 ezer forint �rt�k� illet�kmentes aj�nd�kot, �s illet�kmentess�get �lvezne az els� lak�s v�s�rl�shoz adott 5 milli� forint is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK