A Richter Gedeon Nyrt. keddi rendk�v�li k�zgy�l�s�n 99,8 sz�zal�kos szavazati ar�nyban j�v�hagyt�k az Amszterdamban bejegyzett Genefar BV-vel k�t�tt szerz�d�st a lengyel Polpharma S.A. 99,65 sz�zal�k�nak megszerz�s�r�l �j kibocs�t�s� r�szv�nyek ellen�ben.

231 milli�rd forint �rt�k� �gyletr�l sz�l� szerz�d�st november 14-�n k�t�tt�k meg. A Richter Gedeon Nyrt. a Polpharm�val t�rsul�sban a k�z�p-kelet-eur�pai r�gi� vezet� gy�rt�ja lesz �s a m�sodik legnagyobb a lengyel gy�gyszerpiacon.

A k�zgy�l�st a r�szv�nyesek 54,16 sz�zal�kos r�szv�tel�vel tartott�k meg. A d�nt�seket azzal a felt�tellel hozt�k meg, hogy a tulajdonosok a k�zgy�l�s el� terjesztett minden hat�rozatot j�v�hagynak, t�bbek k�z�tt az alapt�ke felemel�s�t, �s tudom�sul veszik az oroszorsz�gi Akrihin gy�gyszerc�g megv�s�rl�s�r�l k�t�tt szerz�d�st.

Az igazgat�s�g szerint ez a tranzakci� kiemelked� lehet�s�get teremt a r�szv�nyesi �rt�k jelent�s n�vel�s�re A Richter �s a Polpharma term�kportfoli�ja kieg�sz�ti �s nem �tfedi egym�st - hangs�lyozta, hozz�t�ve, hogy ez meglehet�sen ritka a gy�gyszerpiacon. A t�rsul�s �vi mintegy 35 milli�rd forint szinergi�t jelent a bev�telek n�veked�s�vel �s a k�lts�gmegtakar�t�s eredm�nyek�nt.

A Polpharma �s az Akrihin megv�s�rl�s�val a Richter bev�teleinek 25 sz�zal�ka Lengyelorsz�gb�l, 20 sz�zal�ka az orosz piacr�l sz�rmazik majd, �s mind�ssze 17 sz�zal�k lesz a magyarorsz�gi bev�telek ar�nya.

A Richter Gedeon Nyrt. tulajdonosai a k�zgy�l�sen tudom�sul vett�k azt a szerz�d�st, amelyet a t�rsas�g k�t�tt a Genefar BV., a Brinsmeadow Investments Limited, az IESH Industrial Engineering Solutions Holdings N.V. c�gekkel az oroszorsz�gi OAO Akrihin Pharmacueticals Co. 80,62 sz�zal�k�nak megv�s�rl�sr�l a Richter igazgat�s�g�nak hat�sk�r�ben z�rt k�rben kibocs�tott �j r�szv�nyek ellen�ben.

A r�szv�nyesek 99,87 sz�zal�k szavazati h�nyaddal hagyt�k j�v� a t�rsas�g alapt�k�j�nek felemel�s�t 18 milli�rd 637 milli� 486 ezer forintr�l 24 milli�rd 849 milli� 983 ezer forintra. Az �j r�szv�nyeket a Genefar jegyezheti le.

Az Akrihin megv�s�rl�s�ra igazgat�s�gi hat�sk�rben kibocs�tott 593 648 darab r�szv�nyt is figyelembe v�ve a c�gb�r�s�gi bejegyz�s�t k�vet�en a Genefar a Richter legnagyobb tulajdonosa lesz 26,75 sz�zal�kos tulajdoni ar�nyban. A magyar �llam tulajdoni h�nyada 25,1 sz�zal�kr�l 18,35 sz�zal�kra cs�kken. A Richter belf�ldi befektet�inek ar�nya 8,68 sz�zal�k lesz a jelenlegi 12,1 sz�zal�kkal szemben, a k�lf�ldi r�szv�nyesek ar�nya pedig 62,8 sz�zal�kr�l 46,22 sz�zal�kra m�rs�kl�dik.

A Genafar az �j kibocs�t�s� Richter-r�szv�nyeket �t �ven kereszt�l csak nagyon korl�tozottan �rt�kes�theti. A Genefar tulajdon�ba ker�l� �j r�szv�nyek 15 sz�zal�ka pedig - �vad�kk�nt - let�tben marad a Richter Gedeon Nyrt.-n�l. A k�zgy�l�sen d�nt�ttek arr�l is, hogy k�rik az �j kibocs�t�s� Richter r�szv�nyek bevezet�s�t a Budapesti �s a Luxembourgi �rt�kt�zsd�re.

A napirenden szerepl� szem�lyi k�rd�sekben a r�szv�nyesek k�zel 100 sz�zal�kos igen szavazattal fogadt�k el az igazgat�s�g el�terjeszt�s�t, de ezek a hat�rozatok att�l az id�pontt�l lesznek hat�lyosak, amikor a tranzakci� jogilag lez�rult.

B�r� Gy�rgy �s Koltay Jen� lemondott igazgat�s�gi tags�g�r�l, ugyanakkor Jerzy Starak, Gabriel Wujek �s Markus Sieger az �j igazgat�s�gi tagok, ha ez a hat�rozat hat�lyba l�p. A h�rom �j igazgat�s�g tag, akik a Genefart k�pviselik a test�letben 2011. �prilis 30-ig kaptak mand�tumot. A k�zgy�l�sen �jra igazgat�s�gi tagg� v�lasztott�k a jelenlegi igazgat�s�gi eln�k�t, William de Gelseyt �s Bogsch Erik vez�rigazgat�t. A Genefar egy helyet kapott a fel�gyel�bizotts�gban, amire Piotr Bardzikot v�lasztott�k meg.