Már elterjedt a köztudatban, hogy jövőre azok is kapnak egészségügyi ellátást, akiknek nem rendezett a biztosítási jogviszonya. Erről azonban az egészségügyi intézmények és az egészségbiztosítási pénztár tájékoztatja az adóhatóságot, az elmaradt járulékot az APEH hajtja be. A Pénzügyminisztérum szerint visszamenőleg nem kell járulékot fizetnie annak, aki még az idén bejelentkezik biztosítottként.

A biztosítási jogviszony rendezésével kapcsolatos moratórium 2007. december 31-én lejár. Eddig a határidőig azok rendezhetik jogviszonyukat, akiknek nincs biztosítással járó jogviszonyuk (például nem munkavállalók vagy egyéni vállalkozók), és nem részesülnek szociális vagy társadalombiztosítási ellátásban sem (gyesben, gyedben, nyugdíjban), vagyis olyan nagykorúak, akiknek nincs egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító jogviszonyuk. Ezeknek a személyeknek (például a nagykorú eltartottaknak, alkalmi munkavállalóknak) az ellátásuk fedezetére egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, ai 2007-ben a minimálbér 9 százaléka volt, 2008. január 1-jétől havonta 4350 forint lesz.

Érdemes figyelni ahatáridőre, mert aki 2007. december 31-éig bejelentkezik az adóhatósághoz járulékfizetésre, visszamenőlegesen mentesül a bejelentés és a járulékfizetés elmulasztása miatti jogkövetkezmények alól, tehát csak 2008-tól terheli járulékfizetési kötelezettség.

A pénzügyi tárca tájékoztatása szerint ha az egészségügyi szolgáltatást, orvosi ellátást igénybe vevő személy a jogviszony ellenőrzésekor arról kap értesítést, hogy nem szerepel a biztosítottak nyilvántartásában, erről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) adatot szolgáltat az adóhatóságnak. Ha bebizonyosodik, hogy az érintett beteg valóban nincs bejelentve, akkor az adóhatóság eljár azzal szemben, aki elmulasztotta a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését.

Járulékfizetés nélkül jogosultak orvosi ellátásra

Járulékfizetés nélkül, alanyi jogon jogosultak egészségügyi szolgáltatásra az alábbiakban felsorolt személyek, nekik tehát nem kell járulékfizetésre bejelentkezniük:

 • a táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesülők,
 • a saját jogú nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban részesülők,
 • a mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási járadékban, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesülők,
 • a nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesülők,
 • a bányászati keresetkiegészítésben részesülők,
 • a gyermekgondozási segélyben részesülők,
 • a Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban vagy rendszeres rokkantsági segélyben részesülők,
 • a rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülők,
 • a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgárok, valamint azok a külföldi állampolgárok, akik nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban állnak,
 • a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személyek, akiknek a munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkeznek,
 • azok a személyek, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték és a minimálbér 30 százalékánál kevesebb jövedelemmel rendelkeznek,
 • a Magyarországon lakóhellyel rendelkező kiskorúak,
 • a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személyek (kivéve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőttek, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személyek,
 • a fogvatartottak,
 • a nevelőszülői tevékenységet folytató személyek, ha az e tevékenységből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát,
 • a hajléktalanok.

Jogviszony-ellenőrzés

Január 1-től jogviszony hiánya esetén az OEP átadja a jogviszonnyal nem rendelkező beteg adatait az APEH-nak. Amennyiben kiderül, hogy a magánszemély alkalmazottként lenne jogosult a szolgáltatásra, a járulékfizetési kötelezettséget az APEH a munkáltatónak állapítja meg, míg egyéb esetekben - ha nem alkalmazott, hanem például egyéni vállalkozó, vagy alkalmi munkavállaló - a járulékfizetési kötelezettség a magánszemélyt terheli.