A GVH szerint nem volt teljesen korrekt a Raiffeisen Bank rugalmas t�rleszt�r�szlet� lak�shitelt hirdet� rekl�mkamp�nya. A b�ntet�s 80 milli� forint.

A fogyaszt�k megt�veszt�s�re alkalmas magatart�st tan�s�tott a Raiffeisen Bank Zrt.�- �llap�totta meg a Gazdas�gi Versenyhivatal - der�l ki a GVH k�zlem�ny�b�l. A p�nzint�zet Rugalmas Lak�shitel konstrukci�j�t n�pszer�s�t� egyes hirdet�seiben nem megfelel� t�j�koztat�st adott, ez�rt 80 milli� forint b�rs�got kell fizetnie.

A Raiffeisen 2007. �prilis 27-t�l j�nius 10-ig "Leg�jabb lak�shiteleinkn�l most �n hat�rozza meg a t�rleszt�r�szletet" szlogennel folytatott rekl�mkamp�nyt. Ezek a hirdet�sek azt k�zvet�thetik a fogyaszt�k fel�, hogy a teljes futamid�re maga v�laszthatja meg�- rugalmasan - az �t havi szinten terhel� t�rleszt�r�szlet m�rt�k�t.

A GVH vizsg�lata azonban felt�rta, hogy a t�rleszt�r�szlet meghat�roz�s�ra csak a bank �ltal meghat�rozott minimum �s maximum �sszeg k�z�tti m�rt�kben, az els� k�t �vre vonatkoz�an, devizaalap� hitel v�laszt�sa eset�n van lehet�s�g.

Egyes t�j�koztat�sok kit�rtek tov�bb� az 5 milli� forint nagys�g� hitel eset�ben az el�rhet� legkisebb t�rleszt�r�szlet nagys�g�ra �s a kapcsol�d� THM m�rt�k�re. A Raiffeisen a term�khez kapcsol�d� t�j�koztat�saiban kiemelte, hogy a THM legalacsonyabb �rt�ke 6,17 sz�zal�k, mely a hirdetett�l elt�r�en a kamp�nyid�szak alatt nem volt t�nylegesen el�rhet�. Az �ll�t�s k�zz�t�tel�vel a Raiffeisen Bank Zrt. a term�k val�s meg�t�l�s�t korl�tozta - fogalmaz a k�zlem�ny.

A GVH �ll�spontja szerint a vizsg�lt t�j�koztat�sok fogyaszt�i d�nt�sek tisztess�gtelen befoly�sol�s�ra val� alkalmass�g�t el�seg�ti az a k�r�lm�ny is, hogy a hitelszerz�d�sekkel jellemz�en hossz� id�tartamra k�tik le magukat az �gyfelek.

A jelen esetben a 35 �ves, azaz 420 h�napos futamid�h�z k�pest nem ny�jtanak objekt�v k�pet a 2 �vre bemutatott, a legalacsonyabb �rt�ket biztos�t� felt�telek ment�n sz�m�tott �rt�kek. Az akci�s id�szakra vonatkoz�, kedvez� m�rt�k� THM�- a hozz� kapcsol�d� inform�ci�k felt�ntet�se n�lk�l�- k�zrej�tszhat abban, hogy t�bben �rdekl�djenek az akci�s hitelkonstrukci� ir�nt, �s esetleg felkeress�k a bankfi�kot, ahol a bank �gyint�z�j�nek m�r t�bb lehet�s�ge ny�lik az �gyfelet a szerz�d�s megk�t�s�re r�besz�lni.

A 80 milli�s b�rs�g �sszeg�nek meghat�roz�sakor a versenyhat�s�g enyh�t� k�r�lm�nyk�nt vette figyelembe, hogy a fogyaszt� v�gs� d�nt�s�nek meghozatala el�tt, a szerz�d�s megk�t�s�t megel�z�en megismerheti az akci�ban val� r�szv�tel �sszes felt�tel�t.