Az SZDSZ azt javasolja, hogy a Di�khitel jelenlegi fels� hat�r�t 2008. szeptember�t�l emelj�k fel az alapk�pz�sek eset�n t�zezer forinttal, a mesterk�pz�sek eset�n pedig tizen�tezer forinttal havonta. �gy a fels� limit 55 ezer forint lenne havonta.

Az emel�ssel biztos�that�, hogy anyagi okok miatt a tand�j senkit se tarthasson t�vol a magyar fels�oktat�st�l" - mondta Magyar B�lint az EduPress szerint. A di�khitel r�v�n maxim�lisan felvehet� �sszeg emel�s�hez egy korm�nyrendelet m�dos�t�sa sz�ks�ges, amire az SZDSZ szerint febru�r, vagy m�rcius folyam�n sor ker�lhet.

Az SZDSZ javaslata szerint az �llamilag finansz�rozott, alapk�pz�sben r�szt vev� hallgat�k az eddigi legfeljebb harmincezer forint helyett negyvenezer, mesterk�pz�sben r�szt vev� t�rsaik pedig negyven�tezer forint di�khitelt ig�nyelhetnek egy h�napban.

K�lts�gt�r�t�ses k�pz�sben r�szt vev� hallgat�k az eddigi negyvenezer forint helyett �tven, illetve mesterk�pz�sben val� r�szv�tel eset�n �tvet�tezer forintra n�ne a havonta maxim�lisan felvehet� hitel �sszege.

Tand�j �s t�mogat�si rendszer

A volt oktat�si miniszter szerint a tand�j-rendszert a juttat�sok, t�mogat�sok rendszer�vel egy�tt kell kezelni. A fejleszt�spolitikai �llamtitk�r elmondta, tand�j m�r t�bb mint t�z �ve l�tezik a magyar fels�oktat�sban, a di�koknak mintegy negyven sz�zal�ka ma is "tand�jas", �gynevezett k�lts�gt�r�t�ses k�pz�sben vesz r�szt. A hallgat�k jelenleg szoci�lis, sport-, kultur�lis, jegyzet- �s koll�giumi t�mogat�sban r�szes�lhetnek. E t�mogat�sok �s juttat�sok az elm�lt �vekben n�vekedtek, ahogy a hallgat�i normat�va is 70 sz�zal�kkal n�vekedett az elm�lt �t �v alatt.

Ma Magyarorsz�gon egy j�l tanul�, h�tr�nyos helyzet� fiatal a fels�oktat�sban a minim�lb�r k�zeli �sszt�mogat�sban tud r�szes�lni, ha a k�l�nb�z� jogc�meken szerzett juttat�sokat, t�mogat�sokat �s �szt�nd�jakat �sszeadjuk - mondta Magyar B�lint.

A Di�khitel K�zpont tanulm�nyoz

�ri Andr�s, a Di�khitel K�zpont kommunik�ci�s igazgat�ja az EduPress-nek elmondta, a di�khitel maxim�lisan felvehet� �sszeg�t bonyolult sz�m�t�sok alapj�n hat�rozz�k meg, a diplom�sok v�rhat� j�vedelm�nek f�ggv�ny�ben. Az�rt �gy, mert fontos, hogy a hitel mindenki sz�m�ra visszafizethet� legyen. A k�vetkez� tan�vre vonatkoz� sz�m�t�sok j�niusban fognak elk�sz�lni, a korm�nynak azonban joga van a felvehet� maxim�lis �sszeget megemelni. A Di�khitel K�zpont m�g tanulm�nyozza az SZDSZ javaslat�t.