M�r termel a Mol biod�zelgy�ra

2008.01.30. 7:41

Kom�romban megkezdte termel�s�t az orsz�g legnagyobb biod�zelgy�ra, amely Rudi Roth osztr�k �zletember �s a Mol k�z�s v�llalkoz�sa. M�k�d�se r�v�n Cs�nyi S�ndor Mol-aleln�k agr�rc�g�nek repce�zlete is t�bbet fialhat - �rja a N�pszabads�g.

Megkezd�d�tt a biod�zelgy�rt�s az osztr�k Roth-csoporthoz, �s a Molhoz tartoz� Rossi Biofuels kom�romi gy�r�ban. Ezzel az orsz�g legnagyobb ilyen adal�kgy�rt� �zeme kezdte meg m�k�d�s�t, amelyet 40 milli� eur�s befektet�ssel hoztak l�tre. A gy�r �vente 150 ezer tonna biod�zelt �ll�t el�. A term�k legfontosabb alapanyaga a repce.

�pp id�ben indultak: janu�r elsej�t�l ugyanis a magyar kutakn�l tankolt norm�l g�zolajnak is legal�bb 4,4 sz�zal�kig kell n�v�nyi eredet� - a k�rnyezetet kev�sb� szennyez� - t�zel�anyagot tartalmaznia. (Legal�bbis ha a forgalmaz� nem k�v�nja megfizetni az alacsonyabb bioar�nnyal j�r� magasabb j�ved�ki ad�t.) �rtes�l�s�nk szerint a Mol is erre az id�pontra id�z�tette az �tad�st: a 25 sz�zal�kban saj�t tulajdon� �zem�b�l ugyanis gazdas�gosabban tudja beszerezni az anyagot, mint m�s c�gekt�l. A kor�bbi t�j�koztat�sok szerint a Mol biod�zel-beszerz�sre ki�rt 2006-os p�ly�zata sor�n m�s c�gekkel is k�t�tt szerz�d�st. �gy a j�v�ben is v�s�rolhatnak egy�b forr�sb�l. A magyar olajc�g �ves belf�ldi biod�zelig�nye 200 ezer tonna, amelyb�l 120 ezret v�s�rolnak majd Kom�romb�l.

A Gazdas�gi Versenyhivatalnak az �ggyel kapcsolatos enged�ly�b�l kider�l: a kom�romi Rossi Biofuels Zrt.-t 75 sz�zal�kban tulajdonl� osztr�k Rossi Beteiligungs GmbH a Rudolf Roth osztr�k �zletember ir�ny�totta c�gcsoport tagja. A Mol nem most ker�lt el�sz�r kapcsolatba Rudi Roth volt futballkapus v�llalkoz�saival. 2004-ben ugyanis megv�s�rolta t�le a Roth Heiz�le GmbH t�bbs�g�t. A c�g 20 Roth m�rk�j� benzinkutat illetve 52 automata d�zelk�toszlopot �zemeltet Graz �s Linz t�rs�g�ben.

A Mol-r�sztulajdon� kom�romi �zem indul�s�val tov�bb n� az orsz�g repceig�nye. Ez m�sok mellett Cs�nyi S�ndornak, a Mol aleln�k�nek - az OTP Bank eln�k-vez�rigazgat�j�nak - sem j�n rosszul: mag�nbefektet�k�nt, illetve k�zvetve ugyanis �pp tavaly vette �t az ir�ny�t�st Magyarorsz�g egyik legnagyobb repcetermeltet�j�n�l, a d�l-magyarorsz�gi B�ly Zrt.-n�l. A KSH kimutat�sa szerint tavaly az orsz�gban megm�sf�lszerez�d�tt a repcetermeszt�s, nyilv�nval�an az uni� �ltal t�mogatott biod�zelgy�rt�s sz�v�hat�sak�nt

Cs�nyi S�ndor h�zon bel�l van a szint�n agr�rgazdas�gnak sz�m�t� Dalmand Zrt.-ben is, ahol a benzinbe kevert bioetanol alapanyag�ul szolg�l� kukorica emelked� �r�nak is �r�lhet, hasonl�an a B�lyhoz. A magyar jogszab�lyok a benzinben m�r tavaly �v k�zep�t�l 4,4 sz�zal�kos bioetanol-ar�nyt �rtak el�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK