Id�n a gazdas�gi n�veked�s gyorsul, az infl�ci� lassul, m�rt�k�k azonban kedvez�tlenebb lesz a kor�bban el�rejelzettn�l - �ll a GKI Gazdas�gkutat� Zrt.-nek az Erste Bank egy�ttm�k�d�s�vel k�sz�lt el�rejelz�s�ben. A progn�zis szerint a bels� �s k�ls� egyens�ly tov�bb javul, a re�lkeresetek, ha minim�lisan is, de emelkednek.

Az el�rejelz�s szerint az infl�ci� 2007 utols� h�napjaiban gyorsult, f�leg az emelked� vil�gpiaci energia-, nyersanyag- �s �lelmiszer�rak k�vetkezt�ben, amit a rossz hazai agr�rterm�s csak fokozott. Id�n ezek a tendenci�k tov�bbra is �rv�nyes�lnek, de a k�lts�gvet�si konszolid�ci�s l�p�sek egyszeri �remel� hat�sa m�r nem jelentkezik.

Az �lelmiszerek �ra mintegy 10 sz�zal�kkal emelkedik, az �v v�g�re azonban a magas 2007. decemberi �rszint k�vetkezt�ben 5 sz�zal�k k�zel�be lassulhat. 8 sz�zal�k feletti m�rt�kben n�vekszik a h�ztart�si energiahordoz�k �ra is. M�rs�kl�dik a tart�s fogyaszt�si cikkek �rszintje, minim�lisan emelkedik a ruh�zati term�kek�. A 2007. �vi magas szinthez k�pest viszonylag kev�ss� emelkedik az �zemanyagok �ra.

A b�rek emelked�s�t�l kiss� elmarad�an, de az �tlagosn�l gyorsabban n� a szolg�ltat�sok �ra. �gy az infl�ci� az idei �v v�g�re v�rhat� 7,4 sz�zal�kr�l 2008 elej�n csak lassan cs�kken, az I. f�l�v v�g�n 6 sz�zal�k k�r�l lesz, az �v v�g�re azonban 4 sz�zal�k k�r�lire m�rs�kl�dhet, mik�zben �ves �tlagban 5,7 sz�zal�k k�r�l alakul. Az eur�/forint �rfolyam �ves �tlagban a tavalyi 252 forint k�r�l marad, a janu�ri gyeng�l�s feltehet�leg �tmeneti.

A j�vedelmek n�veked�se 2008-ban nomin�lisan kiss� lassul, a feh�red�s folytat�dik. A brutt� keresetek a versenyszf�r�ban 8 sz�zal�kkal, a k�lts�gvet�si szektorban mintegy 7 sz�zal�kkal emelkednek. �gy a re�lb�r a gazdas�g eg�sz�ben kb. 0,5-1 sz�zal�kkal emelkedik, de ezen bel�l a k�lts�gvet�si szektorban alig, a versenyszf�r�ban 1 sz�zal�k felett. A 2007 v�g�n f�leg szezon�lis okokb�l megemelkedett munkan�lk�lis�g 2008 folyam�n v�rhat�an cs�kken, a ny�r k�zepe �ta a versenyszektorban is roml� foglalkoztat�s pedig lassan �s szer�nyen, de javulni kezd.

Az ipari termel�s az eur�pai konjunkt�ra roml�sa miatt a 2007. �vin�l kiss� lassabban, mintegy 7,5 sz�zal�kkal emelkedik, de �gy is az ipari export marad a gazdas�gi fejl�d�s f� h�z�ereje. Ugyanakkor a 2008. �vi gazdas�gi �l�nk�l�s egy r�sze val�j�ban a 2007. �vi agr�rzuhan�s automatikus ellent�te. A 2007. �vi 10-15 sz�zal�kos visszaes�s ut�n 2008-ra �tlagos id�j�r�s eset�n a brutt� hazai term�k (GDP) 10 sz�zal�kos n�veked�s v�rhat� az �gazatban.

Az �p�t�ipari termel�s a tavalyi jelent�s visszaes�s ut�n l�nyegesen �l�nk�l. Tov�bbra is gyors n�veked�st v�rhat� egyes �zleti szolg�ltat�sokban, kiss� emelkedik m�r a kereskedelem �rt�kes�t�se is. A k�z�ss�gi szolg�ltat�sokban ugyan m�g m�rs�kl�dik a GDP, de a 2007. �vin�l m�r kisebb �temben.

A kivitel dinamikusan, de a 2007. �vin�l lassabban n�. Az ipari kivitel lassul�sa mellett a tavalyi rossz term�s miatt legal�bbis lassul az eur�ban m�rt agr�rexport. Az import dinamik�ja viszont kiss� m�g emelkedhet is, el�rve a kivitel�t. Ebben egyar�nt szerepe lesz a cserear�ny-roml�snak, a beruh�z�sok v�rt �l�nk�l�s�nek, a fogyaszt�s lass� emelked�s�nek. Az �ruforgalom deficitje minim�lis szinten stagn�l.

A szolg�ltat�sok k�lkereskedelme b�v�l, akt�vuma szer�nyen emelkedik. A j�vedelmi m�rlegben viszont n�vekv� deficit v�rhat�. �gy a foly� fizet�si m�rleg hi�nya nagyj�b�l v�ltozatlan, 5 milli�rd eur� k�r�li marad. A 2007-t�l rendelkez�sre �ll� EU-s t�mogat�si lehet�s�gek egy r�sz�t 2008-ban m�r elkezdj�k felhaszn�lni, mik�zben m�g az el�z� id�szakr�l �th�z�d� jelent�s �sszegek kifizet�s�re is sor ker�l. �gy a nemzetgazdas�g k�ls� finansz�roz�si ig�nye 3,2 milli�rd eur�ra, a GDP mintegy 3 sz�zal�k�ra m�rs�kl�dik.

Az infl�ci� 2007 utols� h�napjaiban gyorsult, f�leg az emelked� vil�gpiaci energia-, nyersanyag- �s �lelmiszer�rak k�vetkezt�ben, amit a rossz hazai agr�rterm�s csak fokozott. Id�n ezek a tendenci�k tov�bbra is �rv�nyes�lnek, de a k�lts�gvet�si konszolid�ci�s l�p�sek egyszeri �remel� hat�sa m�r nem jelentkezik. Az �lelmiszerek �ra mintegy 10 sz�zal�kkal emelkedik (az �v v�g�re azonban a magas 2007. decemberi �rszint k�vetkezt�ben 5 sz�zal�k k�zel�be lassulhat). 8 sz�zal�k feletti m�rt�kben n�vekszik a h�ztart�si energiahordoz�k �ra is.

M�rs�kl�dik a tart�s fogyaszt�si cikkek �rszintje, minim�lisan emelkedik a ruh�zati term�kek�. A 2007. �vi magas szinthez k�pest viszonylag kev�ss� emelkedik az �zemanyagok �ra. A b�rek emelked�s�t�l kiss� elmarad�an, de az �tlagosn�l gyorsabban n� a szolg�ltat�sok �ra. �gy az infl�ci� az idei �v v�g�re v�rhat� 7,4 sz�zal�kr�l 2008 elej�n csak lassan cs�kken, az I. f�l�v v�g�n 6 sz�zal�k k�r�l lesz, az �v v�g�re azonban 4 sz�zal�k k�r�lire m�rs�kl�dhet, mik�zben �ves �tlagban 5,7 sz�zal�k k�r�l alakul. Az eur�/forint �rfolyam �ves �tlagban a tavalyi 252 forint k�r�l marad, a janu�ri gyeng�l�s feltehet�leg �tmeneti.

A j�vedelmek n�veked�se 2008-ban nomin�lisan kiss� lassul, a feh�red�s folytat�dik. A brutt� keresetek a versenyszf�r�ban 8 sz�zal�kkal, a k�lts�gvet�si szektorban mintegy 7 sz�zal�kkal emelkednek. �gy a re�lb�r a gazdas�g eg�sz�ben kb. 0,5-1 sz�zal�kkal emelkedik, de ezen bel�l a k�lts�gvet�si szektorban alig, a versenyszf�r�ban 1 sz�zal�k felett. A 2007 v�g�n f�leg szezon�lis okokb�l megemelkedett munkan�lk�lis�g 2008 folyam�n v�rhat�an cs�kken, a ny�r k�zepe �ta a versenyszektorban is roml� foglalkoztat�s pedig lassan �s szer�nyen, de javulni kezd.