Az utols� negyed�v jav�tott a Richter profitj�n

2008.02.12. 1:34

A Richter 35,9 milli�rd forintos nett� eredm�nyt �rt el 2007-ben, ez 27,7 sz�zal�kkal kevesebb az egy �vvel kor�bbin�l. A belf�ldi elad�sok visszaes�se, az �j ad�fizet�si k�telezetts�gek, tov�bb� a forint doll�rral szembeni jelent�s er�s�d�s�nek a p�nz�gyi eredm�nyre gyakorolt kedvez�tlen hat�sa m�rs�kelte a t�rsas�g eredm�ny�t.

Az utols� negyed�vben el�rt mintegy 10 milli�rd forintos nett� profit kism�rt�kben meghaladta ez elemz�k v�rakoz�s�t, �s cs�kkentette a hamrmadik negyed�v v�g�n m�g k�zel 40 sz�zal�kos nyeres�g lemarad�st 2006-hoz k�pest.

A Richter 171,2 milli�rd forint �rbev�telt �rt el a tavalyi �vben, ami forintban v�ltozatlan, doll�rban sz�m�tva viszont 14,7 sz�zal�kos n�veked�st jelentett 2006-hoz k�pest. Az �tlagn�l jobb teljes�tm�nyt a F�K �s az USA piacain �rt el a t�rsas�g. A magyar piacon viszont kedvez�tlen �rfolyamv�ltoz�sokkal (a doll�r jelent�s gyeng�l�se a forinttal szemben) �s nehezen kezelhet� gazdas�gi �s piaci k�r�lm�nyekkel szembes�lt Magyarorsz�gon.

A 2007-es �vben a magyar piacon 31,1 milli�rd forint �rbev�telt �rt el a Richter, ami 14,0 sz�zal�kos visszaes�st jelentett. Az eredm�nyt jelent�sen befoly�solt�k az �j t�mogat�si rendszer �ltal kiv�ltott �prilisi, j�liusi �s okt�beri �rcs�kkent�sek. Az �rt�kes�t�st kedvez�tlen�l �rintette, hogy a vizsg�lt id�szak v�g�n a nagykeresked�i �s patikai k�szletek n�mik�pp cs�kkentek a 2008. janu�r 1-j�vel hat�lyba l�p� �jabb �rcs�kkent�sekre val� felk�sz�l�s miatt - �ll a Richter kedden publik�lt gyorsjelent�s�ben.

Az exportb�l sz�rmaz� �rbev�tel tavaly 764,6 milli� doll�r volt, ami 19,0 sz�zal�kos n�veked�st mutat az el�z� �vhez k�pest. A F�K r�gi�ban 356,4 milli� doll�r volt az �rt�kes�t�s, ez 19,6 sz�zal�kkal magasabb a b�zisn�l. Az EU t�rs�gbe ir�nyul� elad�sok eur�ban m�rve 11,5 sz�zal�kkal emelkedtek 2007-ben. Az USA piac�n a c�g �rbev�tele doll�rban m�rve 18,6 sz�zal�kkal b�v�lt.

A Richter �zleti eredm�nye 35,1 milli�rd forint lett, ez 25,6 sz�zal�kkal alacsonyabb az el�z� �vben el�rt �sszegn�l. Doll�rban sz�molva a visszaes�s 14,6 sz�zal�kot tett ki.

A teljesr�szv�nysz�mra vet�tett egy r�szv�nyre jut� eredm�nya rendk�v�li �s az egyszeri t�telek n�lk�l sz�m�tva 2007-bdn 1924 forint volt, ami 27,7 sz�zal�kos cs�kken�st jelent a 2006-os �vhez k�pest.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK