H�sz sz�zal�kot cs�kkent a Telekom profitja

2008.02.14. 4:09

A T-csoport nett� nyeres�ge 20,3 sz�zal�kkal 60,2 milli�rd forintra cs�kkent 2007-ben az egy �vvel kor�bbi adathoz k�pest. A visszaes�s okak�nt a l�tsz�mle�p�t�s egyszeri nagyobb k�lts�g�t, a szolidarit�si ad� bevezet�s�t, valamint a p�nz�gyi k�lts�gek n�veked�s�t jel�lte meg a t�rsas�g cs�t�rt�k�n publik�lt gyorsjelent�se. Az els� kilenchavi 59,4 milli�rd forint nyeres�g ut�n a negyedik negyed�vben alig termelt profitot a t�rsas�g, ami megfelelt az elemz�i v�rakoz�soknak.

A T-csoport bev�telei 0,8 sz�zal�kkal 676,7 milli�rd forintra n�ttek 2007-ben. A negyedik negyed�vben a szegmensek k�z�tti kisz�r�sek el�tti bev�telek 2,0 sz�zal�kkal 77,0 milli�rd forintra cs�kkentek, az EBITDA r�ta 23,8 sz�zal�k volt.

Christopher Mattheisen, a c�g eln�k-vez�rigazgat� a 2007 �vi teljes�tm�nnyel kapcsolatban azt k�z�lte: a kedvez�tlen makrogazdas�gi �s versenyk�rnyezet ellen�re j� eredm�nyt �rt el a Magyar�Telekom 2007-ben. A terveket n�h�ny esetben t�l is teljes�tette a csoport: a bev�teleket szinten tartott�k, m�g a m�k�d�shez kapcsol�d� EBITDA-t (EBITDA a vizsg�lattal �s a l�tsz�mle�p�t�ssel kapcsolatos k�lts�gek n�lk�l) kism�rt�kben n�velt�k is.

A negyedik negyed�v nyeres�gess�g�re jelent�s hat�ssal volt a hangs�lyosabb marketing tev�kenys�g �s az �gyfelek megszerz�se �rdek�ben ind�tott kamp�nyok annak �rdek�ben, hogy minden piaci szegmensben meg�rizze a c�g a vezet� poz�ci�j�t. Az �gyf�lmegszerz�si k�lts�g n�veked�se mellett a l�tsz�mcs�kkent�ssel kapcsolatos k�lts�gek is hozz�j�rultak az EBITDA cs�kken�s�hez. A novemberi bejelent�snek megfelel�en a t�rsas�g c�lja az, hogy e2008 v�g�re 15 sz�zal�kkal cs�kkentse a csoportszint� l�tsz�mot. A negyedik negyed�vben ezzel kapcsolatban 19 milli�rd forint k�lts�get k�nyveltek el.

A 2008-as c�lokkal kapcsolatban a vez�rigazgat� annyit k�z�lt: c�l a bev�telek szinten tart�sa, �s az, hogy a m�k�d�shez kapcsol�d� EBITDA csak kism�rt�kben cs�kkenjen 2007-hez k�pest. A m�k�d�shez kapcsol�d� EBITDA-t befoly�sol� f�bb t�nyez�k 2008-ban a nemzetk�zi mobil piacokon a verseny er�s�d�se, a kedvez�tlen magyarorsz�gi makrogazdas�gi k�rnyezet �s a szab�lyoz�i hat�sok. A t�rgyi eszk�z�k �s immateri�lis javak brutt� beszerz�s�re ford�tott �sszeg bev�telekhez viszony�tott ar�ny�t 15 sz�zal�k k�r�l akarj�k tartani, ami jelzi a c�g elk�telezetts�g�t a vezet�kes �s mobil sz�less�v lefedetts�g�nek n�vel�se, valamint az �j term�kek �s szolg�ltat�sok fejleszt�se ir�nt.

A bev�teleken bel�l a kor�bbi tendencia nem v�ltozott a vezet�kes hangforgalomb�l �s a TETRA szolg�ltat�s bev�tel cs�kken�s�t a mobil, az internet, valamint a rendszerintegr�ci�s �s informatikai szolg�ltat�sokb�l sz�rmaz� n�veked�se ellens�lyozta.

A konszolid�lt rendszerintegr�ci�s �s informatikai le�nyv�llalatok (KFKI Csoport, T-Systems Hungary �s Dataplex) 2007-ben 27,0 milli�rd forinttal j�rultak hozz� a csoport bev�teleihez.

Az nett� k�szp�nztermel� k�pess�get mutat� EBITDA 5,7 sz�zal�kkal, 243,9 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt tavaly, �gy az �rbev�telhez viszony�tva az EBITDA r�ta 36,0 sz�zal�k volt.

A c�g szerz�d�seivel kapcsolatos vizsg�latok k�lts�gei 5,7 milli�rd forintot tett ki 2007-ben, m�g a v�gkiel�g�t�shez kapcsol�d� kifizet�sek �s elhat�rol�sok �sszesen 27,5 milli�rd forintot ( Ebben benne vannak a l�tsz�mcs�kkent�shez kapcsol�d� k�lts�gek valamint r�szben fels�vezet�i szerz�d�sek megsz�n�s�vel j�r� k�lts�gek.). E n�lk�l a csoport EBITDA 277,1 milli�rd forint lett volna, ami 40,9 sz�zal�kos ar�nyt jelentene.

A c�g �zleti tev�kenys�gb�l ( a p�nz�gyi m�veleteket nem tartalmazza ez a sz�m) sz�rmaz� nett� k�szp�nz�llom�ny 190,3 milli�rd forintr�l 231,3 milli�rd forintra n�tt. A javul�s okai els�sorban a jelent�sen lecs�kkent m�k�d�t�ke-ig�ny, (a TETRA-szolg�ltat�shoz kapcsol�d� vev�i k�vetel�sek cs�kken�se, az alacsonyabb ad�k�vetel�sek �s a l�tsz�mcs�kkent�ssel kapcsolatos magasabb c�ltartal�kok miatt), �s az ad�el�ny�k kihaszn�l�s�nak k�sz�nhet�en alacsonyabb ad�fizet�s volt.

A k�szp�nz�llom�nyb�l befektet�sre a 2006 �vi 120,3 milli�rd forint ut�n tavaly 134,8 milli�rd forintot ford�tott a t�rsas�g. A n�veked�s oka, hogy emelkedett a GSM licensz meghosszabb�t�s��rt 2007-ben fizetett d�j, �s emiatt megn�tt a t�rgyi eszk�z�k �s immateri�lis javak beszerz�s�re ford�tott �sszeg.

A p�nz�gyi tev�kenys�gre ford�tott nett� k�szp�nz is jelent�sen n�tt a 2005. �v ut�n j�r� osztal�k 2007. janu�rban illetve a 2006. �v ut�n j�r� osztal�k 2007. m�jusban t�rt�nt kifizet�se miatt.

A c�gcsoport nett� ad�ss�g�llom�nya 229,2 milli�rd forintr�l 261,4 milli�rd forintra n�tt 2007 v�g�re, ennek is az osztal�kfizet�sek az oka. A nett� elad�sodotts�gi r�ta (a nett� ad�ss�gnak a nett� ad�ss�g�plusz az��sszes t�k�re vet�tett ar�nya) ennek megfelel�en a 2006. �v v�gi 27,9 sz�zal�kr�l 2007. december v�g�re 31,0 sz�zal�kra emelkedett.

Az Origo Zrt. az MTelekom-csoport tagja

KAPCSOLÓDÓ CIKK