Nem �rte el �ves terv�t az OTP

2008.02.14. 2:52

Az OTP bankcsoport 207,881 milli�rd forint ad�zott nyeres�get �rt el 2007-ben, ami 11,1 sz�zal�kkal haladja meg az el�z� �vit. Az eredm�ny az elemz�i v�rakoz�sokn�l mintegy 1 milli�rd forinttal t�bb, ugyanakkor elmarad a 211,6 milli�rd forintos tervt�l.

A negyedik negyed�vben el�rt 50,9 milli�rd forintos profit, nagyj�b�l megfelelt az elemz�k �ltal v�rtnak. Ez egy�bk�nt t�bb mint 25 sz�zal�kkal haladja meg az egy �vvel kor�bbi adatot, 8,6 sz�zal�kkal viszont alacsonyabb a hamardik negyed�vi eredm�nyn�l. A negyedik negyed�v korrig�lt nett� kamatbev�tele 116,9milli�rd forint volt, ami 9,3 sz�zal�kkal magasabb az el�z� negyed�vn�l. A nett� kamatmarzs 19 b�zisponttal 5,67sz�zal�kra emelkedett.

A�v�gs� sz�m elmarad�sa a menedzsment �ltal eredetileg tervezett 211 milli�rd forintos eredm�nyt�l, nem egyedi t�teleknek tudhat� be.�Akisebb nyeres�g�a�strat�giai nyitott poz�ci� 598 milli� forintos vesztes�ge, a szerb le�nybank gyenge teljes�tm�nye, illetve az oroszorsz�gi Investsberbank szervezeti �s szem�lyi probl�m�kkal terhelt lass�bb els� f�l�vi felfut�sa magyar�zatot ad a k�l�nbs�gre - olvashat� a a gyorsjelent�sben, hozz�t�ve, hogy t�bb le�nybank teljes�tm�nye, valamint a magyarorsz�gi alapbanki tev�kenys�g ugyanakkor a tervekhez k�pest jobban alakult.

Az OTP a gyorsjelent�sben kiemelte, hogy az amerikai m�sodlagos jelz�logpiaci v�ls�g a jelent�s r�szv�ny�rfolyam korrekci�t lesz�m�tva egyel�re nem �rintette a bankcsoport m�k�d�s�t. A banknak nincs olyan struktur�lt �rt�kpap�r portfoli�ja, ami jelent�s �rfolyamvesztes�get gener�lna, k�tv�nykibocs�t�s pedig 2007 �vben csak a v�ls�got megel�z�en, febru�rban volt. Az OTP ad�ss�g-lej�rati strukt�r�ja eg�szs�ges, nincsenek kiugr� t�rleszt�si cs�csok. A portfoli� min�s�ge a jelent�s szerint a hitel�llom�ny gyors b�v�l�se ellen�re javult; a probl�m�s kintl�v�s�gek ar�nya 2007 v�g�n 4,2 sz�zal�k volt.

A bankcsoport 2007 �vi m�k�d�si k�rnyezet�ben jelent�s kett�ss�g �rv�nyes�lt: Magyarorsz�gon a tev�kenys�g kereteit els�sorban a megszor�t� int�zked�sek keresletet visszafog� hat�sa, a magas kamatk�rnyezet, �s az alapvet�en stabil hazai fizet�eszk�z hat�rozta meg. A k�lf�ldi le�nybankok orsz�gait ugyanakkor dinamikus gazdas�gi fejl�d�s, folyamatosan n�vekv� lakoss�gi hitelkereslet, �s sz�mos orsz�gban �letbe l�p� restrikci�s szab�lyoz�s jellemezte.

Magyarorsz�gon a makrogazdas�gi kiigaz�t�s jelent�s egyenlegjavul�st eredm�nyezett k�lts�gvet�sben �s a foly� fizet�si m�rlegben. Mindennek k�vetkezt�ben a hazai fizet�eszk�z j�val kisebb volatilit�st mutatott, mint a megel�z� �vben, alapvet�en a 250 forintos eur� szint k�r�l maradt. A v�rtn�l magasabb infl�ci� viszont a jegybankot �vatoss�gra intette, mind�ssze k�t 25 b�zispontos alapkamat cs�kkent�s t�rt�nt 2007-ben. A tervezetthez k�pest magasabb alapkamat �s a stabil forint n�velte a deviza alap� hitelterm�kek megl�v� n�pszer�s�g�t, a lak�s- �s jelz�log t�pus� hitelek foly�s�t�s�nak jelent�s h�nyada deviza alap� volt. A teljes �llom�nyon bel�li a deviza r�szar�nya a magyarorsz�gi hitelportfoli�n bel�l 3,5 sz�zal�kponttal 43,4 sz�zal�kra n�tt. A v�rtn�l magasabb kamatk�rnyezet a nett� kamatmarzs alakul�s�t kedvez�en befoly�solta.

A nett� hitel�llom�ny 2007. v�gi z�r��rt�ke 5584milli�rd forint volt, 28,5 sz�zal�kkal t�bb, mint egy �vvelezel�tt �s 9,1sz�zal�kkal haladta meg az el�z� negyed�vet. A nett� hitel�llom�ny a m�rlegf��sszeg 66 sz�zal�k�t �rte el. A konszolid�lt bet�t�llom�ny is rendk�v�l dinamikusan, 19 sz�zal�kkal n�tt az elm�lt egy �vben, ezen bel�l 7,3 sz�zal�kkal a negyedik negyed�vben.

A konszolid�lt m�rlegf��sszeg �ves szinten 19,2 sz�zal�kkal n�tt �s 2007 v�g�n megk�zel�tette a 8460 milli�rd forintot. A bankcsoport saj�t t�k�je 13,4 sz�zal�kkal, 894 milli�rd forintra b�v�lt.

Az eredm�ny �sszetev�i k�z�l a korrig�lt nett� kamatbev�tel t�bb mint 25 sz�zal�kkal, a nett� d�j- �s jutal�kbev�tel 35 sz�zal�kkal n�tt, a m�k�d�si kiad�sok pedig 32,1 sz�zal�kkal emelkedtek. A hat�konys�gi �s j�vedelmez�s�gi mutat�k enyh�n romlottak. A konszolid�lt kiad�s/bev�tel mutat� 56,8-r�l 59,1 sz�zal�kra emelkedett. Az eszk�zar�nyos nyeres�g (ROA) 0,4 sz�zal�kponttal, 2,7 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt, a saj�t t�ke ar�nyos nyeres�g (ROE) pedig 3,3 sz�zal�kponttal, 24,7 sz�zal�kra cs�kkent.

Az egy r�szv�nyre jut� eredm�ny (EPS) 793 forint volt, ami 71 forinttal magasabb a b�zisn�l. Az OTP r�szv�nyek k�nyv szerinti �rt�ke 2007 v�g�n 3193 forint volt, egy �v alatt 377 forinttal emelkedett.

OTP GARANCIA BIZTOS�T�

A francia Groupamanak napokban eladott OTP Garancia Biztos�t� 2007 �vben 8,1 milli�rdforint ad�zott eredm�nyt �rt el, ezzel 10 sz�zal�kkal n�velve �ves teljes�tm�ny�t. A biztos�t�si bev�telek

12 sz�zal�kkal, m�g a biztos�t�si r�ford�t�sok 13 sz�zal�kkal n�vekedtek 2006-hoz k�pest. A befektet�si eredm�nyektltiszt�tott biztos�t�si �zleti eredm�ny 4,5 milli�rdforintot tett ki, ami �ves szinten kimagasl�, 38 sz�zal�kos bv�l�st eredm�nyezett. A 2007-ben realiz�lt 90,0 milli�rd forintos brutt�d�jbev�telnek k�sz�nheten a t�rsas�g piacir�szesed�se az �sszes d�jbev�tel tekintet�ben9,7 sz�zal�kot �rt el, ami a negyedik helyez�st jelentette a magyar piacon. Az�letbiztos�t�si d�jbev�telbl 10,3 sz�zal�kos, a nem-�let �gi r�szesed�se pedig 8,9 sz�zal�kos piaci r�szt jelentett 2007-ben, ami a negyedik, illetve a harmadik helyhez volt el�g a magyar piacon.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK