A Mol-csoport tavalyi �vi negyedik negyed�vi nett� eredm�nye 94, 3 milli�rd forint lett, �gy az eg�sz �vet 254,1 milli�rd forint profittal z�rta a t�rsas�g. A speci�lis t�telek n�lk�li tiszta profit 73,5 milli�rd forintot tett ki az utols� h�rom h�napban, ami �ves szinten 205,1 milli�rd nett� nyeres�get eredm�nyezett. Az elemz�k az utols� negyed�vre 67 milli�rd forint k�r�li nett� profitot v�rtak.

A Mol a tavalyi �vben el�rt 73,5 milli�rd forintos nett� profitja h�romszorosa az egy �vvel kor�bbi adatnak, de �ves szinten, m�g �gy is 4 sz�zal�kkal alacsonyabb lett a nyeres�g. A Mol a k�szp�nztermel� k�pess�get mutat� EBITDA szintj�vel is meghaladta az utols� negyed�vi elemz�i v�rakoz�sokat, amelyek 107 milli�rd forintot becs�ltek, a t�nyleges adat azonban 127 milli�rd forint lett.

A jelent�s doll�r gyeng�l�s miatt az amerikai valut�ban a sz�mok m�g szebben mutatnak, hiszen a speci�lis t�telek n�lk�li nett� eredm�nye �gy 10 sz�zal�kkal n�tt, �s 1,116 milli�rd doll�rt tett ki.

A Mol p�nteken k�zz�tett gyorsjelent�se kiemeli, hogy a kedvez� ipar�gi k�rnyezet mellett a finom�t�s �s kereskedelem megn�vekedett �rt�kes�t�se, kiemelked� hat�konys�ga, valamint a petrolk�miai szegmens rekord teljes�tm�nye j�rult hozz� legink�bb a tavalyi �v j� teljes�tm�ny�hez. A magas k�olaj�rak �s javul� �rr�sek pozit�v hat�s�t a doll�r gyenges�ge m�rs�kelte.

A Mol speci�lis t�telek n�lk�li �zleti eredm�nye 67,4 milli�rd forint lett az utols� negyed�vben, az elemz�k 66 milli�rd forintot v�rtak. Az eg�sz �vet �gy 297,6 milli�rd forint �zleti nyeres�ggel z�rta a Mol, ami forintban 10 sz�zal�kos visszaes�st, doll�rban viszont 5 sz�zal�kos n�veked�st jelentett.

Kutat�s-Termel�s

A Mol 2007-ben 80,8 milli�rd forint nyeres�get �rt el ebben az �zlet�gban, ami doll�rban 25 sz�zal�kos, forintban pedig 34 sz�zal�kos visszaes�st jelent. A forinttal szemben 13 sz�zal�kkal gyeng�l� doll�r mintegy 31 milli�rd forinttal rontotta az �zleti eredm�nyt az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest, �s a Sz�reg-1 mez� elad�sa is jelent�s kies�st okozott az �rbev�telben.

A tavalyi �vben az �sszehasonl�that� sz�nhidrog�n termel�s 4 sz�zal�kkal, a� �k�olajtermel�s 2 sz�zal�kkal cs�kkent 2006-hoz k�pest, mivel az oroszorsz�gi akviz�ci�k r�szben ellens�lyozt�k a hazai mez�k �s a ZMB mez� term�szetes visszaes�s�b�l fakad� 7 sz�zal�kos, illetve 1 sz�zal�kos volumencs�kken�s�t. Kiugr� sikerk�nt jellemzi a Mol, hogy a c�g tavaly �sszesen 16 kutat�f�r�st m�ly�tett, amelyb�l 8 gazdas�gilag sikeres tal�latot eredm�nyezett. Ezek a sikerek kiemelik a Mol magyarorsz�gi mez�iben l�v� potenci�lt, ahol a kutat�si teljes�tm�ny k�l�n�sen sikeres volt. �A gyorsjelent�s kiemeli, hogy ezek eredm�nyei p�r �ven bel�l m�r l�that�ak lesznek a termel�si szint alakul�s�ban. Emellett a t�rsas�g 2007-ben a vil�g legnagyobb olajc�g�vel, az Exxon-nal megkezdte a nem konvencion�lis g�zmez�k kitermel�si lehet�s�g�nek vizsg�lat�t is.

Feldolgoz�s �s kereskedelem

A tavalyi �vben 172,5 milli�rd forint nyeres�get hozott ez az �zlet�g, ami 2 sz�zal�kkal kevesebb a 2006-os nyeres�gn�l. A Mol jelent�sen, mintegy 8 sz�zal�kkal tudta n�velni �rt�kes�t�s�t legfontosabb �s legk�zelebbi piacain, javult az �rt�kes�tett term�kek �sszet�tele is ebben az �zlet�gban, mivel �tlag feletti m�rt�kben n�tt a magasabb �rt�k� term�kek elad�sa. A g�zolaj �s t�zel�olaj �rt�kes�t�s 9 sz�zal�kkal, m�g a motorbenzin �rt�kes�t�s 6 sz�zal�kkal n�tt. Sikeres akviz�ci�i (horv�t Tifon, olasz IES) eredm�nyek�pp a Mol jelenleg 1001 t�lt��llom�st �zemeltet K�z�p -�s D�l-kelet Eur�p�ban, illetve �szak-Olaszorsz�gban.

F�ldg�z sz�ll�t�s �s Vegyipar

Az enyhe id�j�r�s miatt 2007-ben alacsonyabb volt a hazai f�ldg�z sz�ll�tott mennyis�ge. A m�k�d�si k�lts�gek 7 sz�zal�kos cs�kken�se ugyanakkor ellens�lyozta a kisebb sz�ll�t�si �rbev�tel eredm�nyront� hat�s�t. Az �zleti eredm�nye ennek betudhat�an 2 sz�zal�kkal 31,3 milli�rd forintra javult 2007-ben a b�zis id�szakhoz k�pest. A Mol megkezdte 2007-ben a f�ldg�zsz�ll�t� rendszer kapacit�s�nak b�v�t�s�t, amely lehet�s�get teremt a j�v�beni fogyaszt�si ig�nyek kiszolg�l�s�ra �s a strat�giai g�zt�rol� majdani m�k�dtet�s�re.

Tavaly a petrolk�miai szegmens t�rt�net�nek legmagasabb �zleti eredm�ny�t �rte el. Az �zleti eredm�ny

40,6 milli�rd forint volt 2007-ben, 74 sz�zal�kkal n�vekedve 2006-hoz k�pest. A kiemelked� eredm�ny nagym�rt�kben k�sz�nhet� annak, hogy az �j termel�kapacit�sok folyamatosan javul� kihaszn�l�sa k�vetkezt�ben a termel�si illetve �rt�kes�t�si volumenek rekord �rt�ket �rtek el, amely lehet�v� tette a kedvez� piaci helyzet maxim�lis kihaszn�l�s�t.