A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�cs�ben Kopits Gy�rgy volt az egyetlen, aki a legut�bbi kamatd�nt� �l�sen kamatemel�st javasolt. A tan�cstagok szerint a fogyaszt�i �rakat �r� kedvez�tlen sokkok egym�s hat�s�t feler�s�thetik.

A monet�ris tan�cs janu�ri �l�s�n t�z tag szavazat�val v�ltozatlanul 7,5 sz�zal�kon hagyta az alapkamatot, Kopits Gy�rgy 0,25 sz�zal�kos kamatemel�st javasolt - �ll a Magyar Nemzeti Bank p�nteki k�zlem�ny�ben.

A magyar kamatv�rakoz�sok az elm�lt k�t h�napban alig v�ltoztak, a hozamg�rbe alapj�n a piac �sszesen 50 b�zispontos idei kamatcs�kkent�st �razott be - fogalmaz a monet�ris tan�cs. A Reuters elemz�i felm�r�s�ben v�laszt ad�k �tlagosan 6,68 sz�zal�kos alapkamatot v�rtak 2007 v�g�re, kamatcs�kkent�st m�rcius-�prilisban val�sz�n�s�tettek.

A k�zlem�ny szerint a tan�cstagok egyet�rtettek abban, hogy az elm�lt id�szakban emelkedtek a felfel� mutat� infl�ci�s kock�zatok az import�lt infl�ci� �lelmiszer- �s nyersanyag�rak emelked�s�re visszavezethet� gyorsul�sa, valamint a szab�lyozott �rak v�rhat� n�veked�se miatt.

T�bb tan�cstag jelezte, hogy a fogyaszt�i �rakat �r� kedvez�tlen sokkok egym�s hat�s�t feler�s�thetik, ez�rt a 2009. �vi infl�ci�s c�l el�r�s�nek felt�tele az, hogy a jegybank sz�ks�g eset�n k�szen �lljon a monet�ris kond�ci�k szigor�t�s�ra az infl�ci�s v�rakoz�sok emelked�s�nek megakad�lyoz�sa �rdek�ben.

A feldolgozott �lelmiszerek �remelked�se miatt az infl�ci� a v�rtn�l nagyobb m�rt�kben emelkedik a legfrissebb adatok szerint. A tan�cstagok ugyanakkor kedvez�en �rt�kelt�k, hogy az �lelmiszer�rsokk egyel�re nem gy�r�z�tt tov�bb a t�bbi term�k- �s szolg�ltat�scsoport �ralakul�s�ba, ami a m�sodik k�r�s hat�sok hi�ny�ra utal.

A tan�cstagok egyet�rtettek abban, hogy a feldolgozott �lelmiszerek infl�ci�ja 2008 m�sodik f�l�v�t�l m�r m�rs�kl�dhet, ennek dinamik�ja azonban er�sen f�gg att�l, hogy a nyers�lelmiszerek v�rhat� �rcs�kken�se ugyanolyan gyorsan meg fog-e jelenni a feldolgozott �lelmiszerek �r�ban, mint ahogy ez az �remelked�s idej�n megfigyelhet� volt.

A p�nz- �s t�kepiaci fejlem�nyekb�l t�bb tan�cstag is azt a k�vetkeztet�st vonta le, hogy a fejlett gazdas�gok az elm�lt �vtized legnagyobb t�kepiaci turbulenci�j�val szembes�lnek, aminek hat�sa el�rte a felt�rekv� piacokat (�gy Magyarorsz�got is).

A nemzetk�zi befektet�k kock�zatv�llal�si hajland�s�ga m�rs�kl�d�tt, erre utal a szuver�n k�tv�nykibocs�t�sok kock�zati fel�rainak emelked�se mellett a felt�rekv� orsz�gok deviz�inak le�rt�kel�d�se �s a t�zsdeindexek nagym�rt�k� cs�kken�se is.

T�bben arra figyelmeztettek, hogy a forinteszk�z�k kock�zati fel�ra annak ellen�re emelkedett meg tart�san, hogy az orsz�g sebezhet�s�ge m�rs�kl�d�tt a kiigaz�t�s hat�s�ra. Ennek nyom�n a piaci bizonytalans�g fennmarad�s�ra lehet sz�m�tani.