V�ltozatlanul teljesen megosztott a londoni elemz�i k�z�ss�g annak el�rejelz�s�ben, hogy mik�nt d�nt h�tf�i �l�s�n az MNB Monet�ris Tan�csa. A t�volabbra sz�l� el�rejelz�seknek m�g az ir�nya sem egyezik: a mind sz�lesebb k�r�v� v�l� szigor�t�si j�slatok mellett m�g mindig vannak folytat�d� kamatcs�kkent�si v�rakoz�sok is.

A Merrill Lynch befektet�si csoport p�nteken Londonban k�zz�tett felm�r�se szerint a londoni piaci szerepl�k 52:48 ar�nyban v�rnak kamatemel�st, illetve kamattart�st h�tf�re. Az el�bbi t�borba tartoz�k a gyeng�l� forint felkarol�s�nak sz�ks�gess�g�vel �rvelnek, az ut�bbiak azzal, hogy a magyar gazdas�g a recesszi� fel� tart.

A teljes piaci tan�cstalans�got jelzi egy m�sik glob�lis befektet�si csoport, a Goldman Sachs londoni r�szleg�nek szint�n p�nteken ismertetett felm�r�se, amely szerint "a konszenzus hozz�vet�leg egyenl� ar�nyban megosztott a z�r�, a 25 b�zispontos �s az 50 b�zispontos emel�s k�z�tt".

A k�t h�z a londoni v�rakoz�sok k�t v�glet�t k�pviseli. A Merrill Lynch, amely semmik�pp sem l�tja indokoltnak a monet�ris szigor�t�st, p�nteki elemz�s�ben meger�s�ti azt a j� ideje hangoztatott n�zet�t, hogy a forintra hat� elad�si nyom�sban a legf�bb t�nyez� a helyi szint� spekul�ci�, amelynek c�lja �ppen az MNB beleszor�t�sa a kamatemel�sbe. A h�z szerint emellett a n�veked�s, illetve annak hi�nya s�lyosabb probl�ma, mint az infl�ci�. Az infl�ci� egy�bk�nt is �ssze fog omlani a p�ld�tlanul sz�les, 2-3 sz�zal�kpontos negat�v kibocs�t�si r�s miatt. Ez a n�veked�si mutat� az adott id�szak teljes�tm�ny�t m�ri a hossz� t�v� �tlagos n�veked�si potenci�l ar�ny�ban.

Mindazon�ltal a Merrill Lynch is elismeri a kamat-el�rejelz�sek teljes bizonytalans�g�t, amely nemcsak a magyar, hanem a t�rs�gi p�nz�gypolitikai v�rakoz�sokra is jellemz�. Ezt jelzi a h�z p�nteki londoni el�rejelz�s�nek ir�ni�t sem n�lk�l�z� c�me is: "Az MNB kamatot tart, a lengyel jegybank emel (vagy esetleg ford�tva?)".

A Londonban k�rdezett h�zak k�z�l a kamatemel�st sz�ks�gtelennek tart�k, az infl�ci� er�s lassul�s�t v�r�k, �s ez�rt a tov�bbi meredek kamatcs�kkent�st indokoltnak nevez�k k�z�tt van a UBS bankcsoport is. A c�g t�rs�gi szak�rt�i szerint a magyarorsz�gi makroadatok v�ltozatlanul a UBS azon v�rakoz�s�t t�masztj�k al�, hogy az infl�ci�s nyom�s enyh�lni fog, �s a fogyaszt�i szint� �ves �rinfl�ci� 2008 v�g�ig 4 sz�zal�k al�, 2009-ben 3 sz�zal�k k�rny�k�re lassul.

A h�z jelenleg �rv�nyes el�rejelz�se szerint h�tf�n nem lesz kamatm�dos�t�s, 2008 v�g�ig pedig jelent�s p�nz�gypolitikai enyh�t�s v�rhat�, ak�r 5,75 sz�zal�kos kamatszintig. A UBS szerint a forintnak hosszabb ideig a gyeng�bb szinten kellene maradnia ahhoz, hogy infl�ci�s hat�sa legyen, �s ebben az esetben is korl�tozottabb lehet ez a hat�s, mint kor�bban, tekintve a bels� keresleti nyom�s hi�ny�t.

A c�g szerint a forint�rfolyam infl�ci�s �tsz�r�d�si r�t�ja potenci�lis probl�m�t jelenthet, arr�l azonban m�g nincsenek tapasztalatok, hogy ez a k�lcs�nhat�si mechanizmus mik�nt �rv�nyes�l meredek gazdas�gi lassul�ssal jellemzett k�rnyezetben.

A UBS londoni elemz�i felid�zt�k, hogy az MNB Monet�ris Tan�csa janu�rban 10:1 ar�nyban voksolt kamattart�sra, ami jelzi, hogy "a h�j�k lend�lete tov�bbra sem volt els�pr�" a test�letben.A h�z ugyanakkor elismeri annak lehet�s�g�t, hogy a forint jelenlegi gyenges�ge �s az �j infl�ci�s jelent�s, amely emelheti az idei �vre adott el�rejelz�st, "n�velheti a h�j�k sz�m�t".
Az agressz�v szigor�t�st j�sl� londoni elemz�k t�bor�ban van a Goldman Sachs, amely p�nteki el�rejelz�s�ben meger�s�tette, hogy m�r a h�tf�i MNB-�l�sre f�l sz�zal�kpontos kamatemel�st v�r.

A GS szerint ugyanis az �j infl�ci�s jelent�s v�rhat�an 3,8 sz�zal�kra emeli a 2009-es �tlagos infl�ci�s el�rejelz�st a 3 sz�zal�kos c�l helyett, �s a magyar jegybankot most m�r saj�t hiteless�ge aggasztja, mivel 2009 lehet a harmadik �v egym�s ut�n, amelyben az infl�ci� t�lszalad a c�lon.

A Goldman Sachs szerint ha az MNB a k�vetkez� �l�sein nem emel kamatot, az a forint jelent�s gyeng�l�s�vel j�rhat, tekintettel a piac magasabb kamatv�rakoz�saira.

A k�ztes t�borba tartozik a londoni elemz�i k�z�ss�gen bel�l m�sok mellett a Deutsche Bank, amelynek t�rs�gi szak�rt�i p�nteken negyed sz�zal�kpontos emel�st j�soltak. A Barclays Capital londoni befektet�si csoport elemz�i ugyanakkor az MTI-nek azt mondt�k, hogy h�tf�re nem v�rnak kamatm�dos�t�st, �s szerint�k az MNB k�vetkez� l�p�se cs�kkent�s lesz, val�sz�n�leg m�jusban.

A JP Morgan londoni elemz�i, akik a minap Budapesten t�rgyaltak az MNB Monet�ris Tan�cs�nak tagjaival �s a jegybank kutat�ival, a hallottak alapj�n most m�r azzal sz�molnak, hogy a tan�cs h�tf�i �l�s�nek "legval�sz�n�bb kimenetele" egy negyed sz�zal�kpontos kamatemel�s lesz. Az el�rejelz�s szerint a k�vetkez� h�napokban j� es�llyel m�r m�rciusban, "legal�bb egy" hasonl� szigor�t�s k�vetkezik, �s ha a forint nem er�s�dik vissza, megvan a kock�zata �jabb f�l sz�zal�kpontnyi kamatemel�snek a m�sodik negyed�vben, 8,50 sz�zal�kra.