Megt�veszt� t�j�koztat�s miatt egymilli� forintos b�rs�got szabott ki a UniCredit Bank Hungary Zrt.-re a Gazdas�gi Versenyhivatal - t�j�koztatta a GVH k�zlem�nyben az [origo]-t. A bank k�rtalan�t�st �g�rt �gyfeleinek.

A GVH 2007 nyar�n ind�tott elj�r�st az UniCredit ellen, mert �szlelte, hogy a p�nzint�zet 2007 janu�ri telev�zi�s rekl�mjaiban, valamint 2007 febru�r-m�rciusi id�szakban sug�rzott r�di�- �s telev�zi� rekl�mjaiban val�sz�n�leg a fogyaszt�kat megt�veszt� m�don hirdeti "HVB Megtakar�t�s", illetve "UniCredit Megtakar�t�s" nev� term�keit. A versenyhat�s�g vizsg�lata meg�llap�totta: a bank rekl�mjaiban nem megfelel�en t�j�koztatta a fogyaszt�kat arr�l, hogy a bet�ti r�sz kiemelked� kamata csak h�rom h�napig j�r. A nem pontos t�j�koztat�s miatt az UniCreditnek egymilli� forint b�rs�got kell fizetnie.

A GVH azt is vizsg�lta, hogy az UniCredit megfelel�en mutatta-e be a hirdetett term�kek bet�ti �s befektet�si jellemz�it. V�g�l azonban ezt az elj�r�st a GVH- ogs�rt�s meg�llap�t�sa n�lk�l sz�ntette meg, mivel a bank v�llalta �gyfelei k�rtalan�t�s�t.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden k�lts�g n�lk�l lehet�v� teszi a bank, hogy a term�kre vonatkoz� szerz�d�st az esetlegesen megt�vesztett �gyfelek egyoldal�an felmondj�k. Emellett a szerz�d�ses id�szakra j�r� bet�ti �s befektet�si hozamhoz az �gyfelek hozz�juthatnak a felmond�shoz k�t�d� vesztes�g n�lk�l.

Az UniCredit v�llalta, hogy a bet�t futamidej�nek negyedik h�napj�t k�vet� h�nap 15. napj�ig bet�tfelt�r�st v�grehajt� �gyfelek sz�m�ra a felt�rt bet�tek eset�n megfizeti a 12 sz�zal�kos kamattal sz�molt id�ar�nyos kamat�sszeget az els� h�rom h�napos kamatperi�dust k�vet� peri�dus kezdet�nek napj�t�l, a felt�r�s napj�ig tart� id�szakra.

A bank az �rintett �gyf�lk�rt a GVH v�gz�s�nek k�zhezv�tel�t k�vet� 30 napon bel�l lev�lben �rtes�ti. Az �rintett �gyfeleknek azt�n az �rtes�t�s k�zhezv�tel�t�l sz�m�tott 30 napon bel�l van lehet�s�g�k a k�rtalan�t�s ig�nybev�tel�re.