A jegybanknak siker�lt meggy�znie a korm�nyt a forint �rfolyams�vj�nak�elt�rl�s�r�l. Simor Andr�s MNB-eln�k szerint�a lebegtet�s k�zelebb visz az eur�hoz, m�sr�szt n�veli a jegybank hiteless�g�t is. B�r a monet�ris tan�cs most nem szigor�tott, az eln�k nem hagyott k�ts�get afel�l: ha �gy �t�lik�meg, hogy sz�ks�g�van az emel�sre, azonnal l�pnek. A jegybankeln�k felh�vta a korm�nyzati �s �nkorm�nyzati d�nt�shoz�k figyelm�t a szab�lyozott �rak nagyon megfontolt v�ltoztat�s�ra. A forint r�gt�n er�s�d�tt a s�velt�rl�s h�r�re. Gyurcs�ny Ferenc az�rt fogadta el a javaslatot az �rfolyams�v elt�rl�s�r�l, hogy a jegybank eszk�zt�ra az infl�ci� elleni harcban sz�lesedjen - mondta Dar�czi D�vid korm�nysz�viv� az MTI-nek.

A piaci v�rakoz�sokkal ellent�tben nem v�ltoztatott a jegybanki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. Az ir�nyad� kamat �gy tov�bbra is 7,50 sz�zal�k.�Rossz h�r viszont, hogy az MNB a kor�bban v�rt 2,4 sz�zal�kr�l 2 sz�zal�kra cs�kkentette a brutt� hazai term�k�(GDP) idei v�rhat� n�veked�si �tem�t.

A Magyar Nemzeti Bank els�dleges �s legfontosabb c�lj�nak az �rstabilit�s megteremt�s�t �s hossz� t�v� fenntart�s�t tekinti. Az infl�ci�s c�lk�vet� rendszerben a jegybank a makrogazdas�gi �s p�nzpiaci folyamatok sz�les k�r�t figyelembe v�ve, ezek egy�ttes infl�ci�s hat�s�ra reag�l - �rta a d�nt�sek magyar�zatak�nt�k�zlem�ny�ben a magyar jegybank, hozz�t�ve: az �rfolyam ingadoz�s�nak korl�toz�sa infl�ci�s c�lk�vet�s mellett nem j�rul hozz� a hossz� t�v� infl�ci�s v�rakoz�sok lehorgonyz�s�hoz.

Az MNB szerint� az �rfolyams�v elt�rl�se fontos el�rel�p�s az eur� magyarorsz�gi bevezet�se fel�. A lebeg� �rfolyamrendszer kedvez�bb felt�teleket teremt a jegybank sz�m�ra az infl�ci�s c�l el�r�s�hez �s ezen kereszt�l a maastrichti nomin�lis krit�riumok teljes�t�s�hez, valamint az ERM-2 bel�p�shez.

A magyar gazdas�g nyitotts�g�n�l fogva az �rfolyam tov�bbra is fontos szerepet fog j�tszani az infl�ci�s folyamatok alak�t�s�ban.�Amennyiben a gazdas�gban zajl� m�s folyamatok nem ellens�lyozz�k, a nomin�lis �rfolyam tart�s �s jelent�s megv�ltoz�sa t�kr�z�dni fog a jegybank infl�ci�s progn�zis�ban, �s ezen kereszt�l befoly�solja a monet�ris politika vitel�t - olvashat� a jegybanki k�zlem�nyben.

Az elemz�k szerint j� d�nt�s sz�letett

Indokoltnak tartja az �rfolyams�v elt�rl�s�t, �s �dv�zlend�nek nevezte a jegybank l�p�s�t Suppan Gergely, a Takar�kbank elemz�je, aki szerint val�sz�n�leg ez volt az �ra annak, hogy v�ltozatlan maradhatott a kamatszint. V�lem�nye szerint az �rfolyams�v egy�rtelm�en korl�tozta az MNB-t az infl�ci�s c�lkit�z�s el�r�s�ben, a l�p�ssel a tov�bbiakban hitelesebb lehet a jegybank infl�ci� let�r�si t�rekv�se.

Suppan Gergely szerint a d�nt�s nyom�n r�vid t�von nem kell tov�bbi forintgyeng�l�st�l tartani, �s nyilv�nval�an nem fog spekul�ci� indulni a forint ellen, de az �rfolyams�v elt�rl�se hosszabb t�von is stabiliz�lhatja a forint �rfolyam�t.A elemz� kit�rt arra is, hogy a k�s�bbiekben az�rt m�g sz�ba ker�lhet a kamatemel�s, �s a forint gyeng�l�s�t a glob�lis esem�nyek is okozhatj�k a k�zelj�v�ben.

- L�tni kell, hogy a jelenlegi �rfolyam m�g mindig nem t�mogatja az infl�ci�s c�lkit�z�s el�r�s�t, pl�ne, hogy az olaj �ra a 100 doll�rt ostromolja, �s emellett t�bb m�s nyersanyag �ra is cs�cson van - fejtette ki Suppan Gergely.

L�nyi Bence, a Raiffeisen Bank elemz�je j� id�z�t�ssel meghozott j� l�p�snek min�s�ttette a jegybank s�velt�rl� d�nt�s�t. A piacot nem �rte teljesen v�ratlanul, hiszen az MNB t�bbsz�r ki�llt a s�v elt�rl�se mellett. Az elemz� szerint a jegybank kedvez� id�pontot v�lasztott, mivel a forint �rfolyama nem t�l er�s, �gy b�r a h�r bejelent�s�t k�vet�en a forint er�s�dni kezdett az eur�val szemben, nem kell att�l tartani, hogy t�ler�s�dik. A monet�ris tan�cs d�nt�se a mostani gyenge piaci k�rnyezetben megmentheti a forintot - tette hozz�.

�rfolyams�v n�lk�l �rdekesebb helyzetbe ker�l a jegybank a j�v�ben - mondta. Hivatalosan ugyan eddig is csak infl�ci�s c�lja volt a jegybanknak - �rfolyamc�lja nem -, �m m�giscsak a kett�s c�lk�vet�s m�k�d�tt. Azzal, hogy az ingadoz�si s�vot elt�rlik, a j�v�ben a jegybank a kamatpolitik�val csak az infl�ci�ra tud koncentr�lni. Az �rfolyamra csak k�zvetett hat�ssal lesz a kamatpolitika - mondta.

L�nyi Bence szerint az ingadoz�si s�v elt�rl�se el�remutat� l�p�s volt �s ezt k�vet�en a piaci folyamatok jobban �rv�nyes�lhetnek majd a forint �rfolyam�ban. Ez nagyobb �rfolyam ingadoz�st is jelenthet a j�v�ben - ismerte el az elemz�, �m �gy v�lte jelenleg nem mutat arra semmi jel, hogy a kor�bbi s�v �rt�keit elhagyn� az �rfolyam.

A v�ltozatlanul hagyott alapkamat szint is a legjobb v�laszt�s volt a lehet�s�gek k�z�l L�nyi Bence szerint. Elmondta: ha kamatot emelt volna a jegybank a 25 b�zispontos m�rt�k nem lett volna hat�ssal a piacra, ekkora emel�st a piac be is �razott. Az 50 b�zispontos emel�snek azonban lehetett volna olyan �zenete, hogy a jegybanknak m�giscsak van �rfolyamc�lja is. R�ad�sul az am�gy is lassul� b�v�l�si �temet egy 50 b�zispontos kamatemel�s tov�bb lass�tana.

A forint is er�s�dik

Er�s�d�tt a forint a s�velt�rl�s h�r�re: a budapesti bankk�zi devizapiacon h�tf�n d�lut�n 261,50/80 forint volt az eur� �rfolyama. A jegybank v�ratlan bejelent�s�t k�vet�en az eur� d�lel�tt 263,50 �s 264,50 forint k�z�tt alakul� �rfolyama hirtelen 257,50 forintig v�ltozott, majd az - �rtelemszer�en bek�vetkez� - korrekci� eredm�nyek�ppen alakult ki a 261,50/80-as �rfolyamszint.Er�s�d�tt a forint a doll�rral szemben is: a 176,60/70 forintos doll�r a reggeli 178,40-et v�ltotta fel, �gy, hogy id�k�zben m�g 174,25 forinton is sz�letett �zlet.

A jegybank febru�ri progn�zisa szerint a janu�ri �tlagos monet�ris kond�ci�k tart�s fennmarad�sa mellett - 256 forintos eur��rfolyamot �s 7,5 sz�zal�kos alapkamatszintet alapul v�ve -2008-ban 6 sz�zal�k k�r�li, m�g 2009-ben n�mileg 3,5 sz�zal�k feletti infl�ci� alakulhat ki.

Rosszabb GDP-n�veked�si progn�zis

A Magyar Nemzeti Bank a kor�bban v�rt 2,4 sz�zal�kr�l 2 sz�zal�kra cs�kkentette a GDP idei v�rhat� n�veked�si �tem�t - der�l ki az MNB legfrissebb infl�ci�s jelent�s�b�l, melyet h�tf�n hoztak nyilv�noss�gra. A jegybank j�v�re 3 sz�zal�kos n�veked�st prognosztiz�l az augusztusban k�z�lt 3,2 sz�zal�kkal szemben.

Az MNB az idei beruh�z�si progn�zist a kor�bbi 4,1 sz�zal�kr�l cs�kkentette 3,5 sz�zal�kra, a j�v� �vit 5,5 sz�zal�kr�l m�dos�totta 5,1 sz�zal�kra.A lakoss�gi fogyaszt�sra vonatkoz� el�rejelz�st a kor�bbi 0,4 sz�zal�kos n�veked�sr�l v�ltoztatta null�ra, a j�v� �vit 1,6 sz�zal�kr�l cs�kkentette 1,3 sz�zal�kra. A foly� fizet�si m�rlegr�l nem adott ki �j progn�zist az MNB, a jelent�s szerint ugyanakkor 2008-ban a kor�bban v�rt 5,9 milli�rd eur�nal alacsonyabb lesz (a GDP sz�zal�k�ban 5,3 sz�zal�kos kor�bbi adat is kisebb lesz az id�n), j�v�re nem pedig �ri el a kor�bban v�rt 6,1 milli�rd eur�t.