A Magyar Nemzeti Bank eln�ke, Simor Andr�s �s a Magyar V�r�skereszt eln�ke, Habsburg Gy�rgy ma tartotta els� k�z�s sajt�t�j�koztat�j�t az egy- �s k�tforintosok bevon�s�r�l, azok felhaszn�l�si c�lj�r�l, a k�z�s egy�ttm�k�d�sr�l. A visszajelz�sek alapj�n z�kken�mentes volt a m�rcius 1-jei b�cs� az egy- �s k�tforintos �rm�kt�l.

Az �t�ll�s sem a lakoss�gnak, sem a kereskedelmi szektornak nem okozott probl�m�t. A kisc�mlet� �rm�k a nemzetk�zi tapasztalatoknak megfelel� sz�zal�kban �ramlanak vissza a jegybankba, de az ar�ny v�rhat�an m�g n�ni fog, hiszen a karitat�v szervezetek - k�zt�k a Magyar V�r�skereszt is - tov�bb folytatja a gy�jt�st.

A Magyar Nemzeti Bank egyik alapfeladata, hogy folyamatosan megvizsg�lja: megfelel-e a forgalomban l�v� k�szp�nz mennyis�ge ill. c�mlet�sszet�tele a gazdas�gi szerepl�k �s a lakoss�g ig�nyeinek.

Az elm�lt �vekben vizsg�lataink azt mutatt�k, az emberek egyre kev�sb� haszn�lt�k ezeket a p�nzeket, gondot okozott a m�ret�k, a kezel�s�k, nagy r�sz�k elkall�dott, elveszett, �gy nem t�lt�tt�k be szerep�ket. Az �rm�k m�rcius 1-jei bevon�sa jelent�s k�lts�gmegtakar�t�ssal j�r nemcsak a k�zp�nzb�l gazd�lkod� jegybank, hanem az eg�sz kereskedelmi szektor sz�m�ra, hiszen m�r nem kell gy�jteni, sz�ll�tani ezeket az apr�p�nzeket.

Az MNB 2007. szeptember 21-i bejelent�se �ta 45 milli� darab egy- �s 57 milli� darab k�tforintos �rkezett vissza a jegybankba, ami megfelel a nemzetk�zi gyakorlatnak. A k�vetkez� f�l �vben pedig - a j�t�konys�gi akci�knak illetve a posta, a bankok, valamint a takar�ksz�vetkezetek partners�g�nek k�sz�nhet�en - m�g legal�bb ugyanennyi fog vissza�rkezni a jegybankba.

A posta, a kereskedelmi bankok �s a takar�ksz�vetkezetek t�bbs�ge m�g �ltal�ban f�l �vig, a Magyar Nemzeti Bank p�nzt�ra pedig m�g �t �vig, eg�szen 2013. m�rcius 1-ig n�v�rt�ken bev�ltja ezeket az �rm�ket, mennyis�gi korl�toz�s n�lk�l �s d�jmentesen.

Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank eln�ke a mai sajt�t�j�koztat�n k�l�n kiemelte a lakoss�g illetve, a gazdas�gi szerepl�k, a posta, a kereskedelmi szektor �s a hitelint�zetek egy�ttm�k�d�s�t mind a bevon�si folyamat, mind a kerek�t�sek sor�n. A jegybankeln�k hozz�tette: "k�l�n �r�m sz�munkra, hogy sz�mos karitat�v c�l� gy�jt�s is indult, k�zt�k a legels�k k�z�tt a V�r�skereszt akci�ja, amely nemcsak nemes c�lok �rdek�ben munk�lkodik, de az apr� �rm�kt�l val� megv�l�sra is pozit�v lehet�s�get teremt."

A Magyar Nemzeti Bank 2007. december 3-t�l 2008. j�lius 31-ig biztos�t lehet�s�get a j�szolg�lati c�lb�l egy- �s k�tforintos �rm�t nagyobb mennyis�gben gy�jt� szervezetek sz�m�ra a kedvezm�nyes bev�lt�sra. Az MNB-n�l d�jmentesen, el�zetes sz�tv�logat�s n�lk�l is be lehet v�ltani ezt a k�t kisc�mlet� �rm�t.

A karitat�v gy�jt�sben kiemelked� szerepet j�tszott a Magyar V�r�skereszt, amely az orsz�g teljes ter�let�t lefed� gy�jt�st szervezett. A kezdem�nyez�s l�nyeges eleme, hogy haz�nk legnagyobb seg�lyszervezete nem egyetlen meghat�rozott c�l �rdek�ben, hanem az egyes r�gi�kra jellemz� saj�tos t�rsadalmi probl�m�k figyelembev�tel�vel hirdette meg akci�j�t.

Ennek jegy�ben a Magyar V�r�skereszt saj�t ter�leti szervezeteire b�zta, hogy milyen c�llal gy�jtik a lakoss�g k�r�ben az �rm�ket. A t�mogatand� �gyek k�z�tt mozg�ss�r�lt �s beteg gyermekek t�boroztat�sa �pp�gy szerepel, mint id�s r�szorul�k t�mogat�sa vagy a csal�dv�delmi int�zm�nyek finansz�roz�sa.

A Magyar V�r�skereszt orsz�gszerte t�bb mint n�gysz�z helysz�nen - iskol�kban, m�vel�d�si h�zakban, sz�llod�kban, v�llaltokn�l - helyezett el p�nzgy�jt� perselyeket.