Tavaly 21,94 milli�rd forint volt az UniCredit Bank ad�zott eredm�nye, ami 14,8 sz�zal�k n�veked�s az el�z� �vi 19,11 milli�rd forinthoz k�pest - jelentette be cs�t�rt�k�n Patai Mih�ly, a p�nzint�zet eln�k-vez�rigazgat�ja.

Az ad�z�s el�tti eredm�ny 27,5 milli�rd forint volt, ez 12,6 sz�zal�kkal t�bb az el�z� �vin�l. A konszolid�lt m�rlegf��sszeg tavaly 1554,91 milli�rd forintra n�tt, ami 16,5 sz�zal�kkal magasabb az el�z� �vin�l. A p�nzint�zet a tavalyi �vi gazd�lkod�s�r�l sz�l� besz�mol�t a nemzetk�zi sz�mviteli szab�lyok (IFRS) szerint konszolid�ltan tette k�zz�.

Az �gyfeleknek ny�jtott hitelek �llom�nya 2007-ben 1.033 milli�rd forint volt, 30 sz�zal�kkal haladta meg az el�z� �vi szintet. A banknak a magyar p�nzpiaci szektorban 6,3 sz�zal�kos piaci r�szesed�se van. Az UniCredit az elm�lt �vben folytatta a terjeszked�st a lakoss�gi piacon, aminek r�v�n a lakoss�gi �gyfelek sz�ma a m�lt �v v�g�re 231 ezerre emelkedett.

Az �gyfelek �ltal elhelyezett bet�tek �sszege tavaly 745,7 milli�rd forintot tett ki, ebb�l a lakoss�g �ltal elhelyezett bet�tek �sszege 297 milli�rd forint volt, �s tov�bbi 220 milli�rd forint lakoss�gi megtakar�t�st helyeztek el a bankn�l k�l�nb�z� befektet�si jegyekben, �rt�kpap�rokban.

T�trai Bernadett vez�rigazgat�-helyettes elmondta, a p�nzint�zet hozz�fogott az �j k�z�pt�v� terv�nek megval�s�t�s�hoz, ennek l�nyege, hogy a mostani fi�kok sz�m�t megdupl�zz�k 2010-re �s addigra az UniCredit Magyarorsz�gon egy hozz�vet�leg 160 egys�gb�l �ll� fi�kh�l�zatot m�k�dtet majd.

A k�z�pt�v� terv h�rom k�zponti c�lt t�z maga el�, egyr�szt a term�kek b�v�t�s�t, a min�s�g jav�t�s�t, illetve a banki terjeszked�st. Ennek sor�n a legdinamikusabban b�v�l� piaci szegmensekre koncentr�lnak, k�zt�k a jelz�loghitelez�sre, a befektet�si alapokban �rz�tt megtakar�t�sok n�vel�s�re, valamint a k�rtya �zlet�gra.

Szalay-Berzeviczy Attila, a let�tkezel�si izgat�s�g �gyvezet� igazgat�ja elmondta, az �rt�kpap�rok let�tkezel�se ter�n Magyarorsz�gon piacvezet� az UniCredit, �sszess�g�ben 18,15 sz�zal�kos piaci h�nyaddal. Az elm�lt �v v�g�n �sszesen 4855 milli�rd forint �rt�k� befektet�s let�tkezel�s�t v�gezte a magyarorsz�gi UniCredit olyan magas sz�nvonalon, hogy a rangos p�nz�gyi szaklap, a Global Finance Magazin Magyarorsz�g legjobb let�tkezel�j�nek v�lasztotta az UniCredit Bankot

K�rd�sekre v�laszolva Patai Mih�ly elmondta, a nemzetk�zi p�nzpiacokon az USA-b�l kiindult jelz�logpiaci v�ls�g �rz�dik, tov�bbra is nagy a bankok k�z�tti bizalmatlans�g, forr�ssz�ke jelentkezik, a forr�sok dr�gul�sa k�s�bb v�lhet�en azzal j�r, hogy dr�gul majd a kihelyez�s is a bankok r�sz�r�l.

Elmondta, az UniCredit Bank Hungary olasz anyabankja biztos�totta arr�l a magyarorsz�gi le�nybank vezet�s�t, hogy megfelel� nagys�g� forr�ssal l�tja el az UniCredit Bankot a hitelkihelyez�s tov�bbi b�v�t�s�re. Az eln�k-vez�rigazgat� al�h�zta, id�n a bank terveit �gy �ll�tott�k �ssze, hogy az 22 sz�zal�kos b�v�l�st tartalmaz a hitelez�s ter�n.