Cs�kkent az agressz�v kamatemel�s es�lye

2008.03.26. 14:16

"Dr�mai m�rt�kben" le�p�ltek a r�vid - vagyis az �rfolyamgyeng�l�sre j�tsz� - forintpoz�ci�k a felz�rk�z� piacokon akt�v glob�lis befektet�si alapok portfoli�iban, �ll az egyik vezet� londoni befektet�si h�z szerd�n k�zz�tett m�rciusi felm�r�s�ben, amely szerint cs�kkent az egy menetben v�grehajtott agressz�v MNB-kamatemel�s es�lye.

A JP Morgan nemzetk�zi p�nz�gyi szolg�ltat�, amely a vizsg�latba bevont befektet�si alapok adataib�l havi indexeket k�z�l a felz�rk�z� piacokon tartott portfoli�-befektet�i poz�ci�k v�ltoz�s�r�l, m�rciusban 165 - a felz�rk�z� t�rs�gi ad�ss�g- �s devizapiacokon �sszesen 392 milli�rd doll�rnyi befektet�i t�k�t kezel� - alap adatait �sszegezte.

A Londonban kiadott e havi jelent�snek a felz�rk�z� Eur�p�val foglalkoz� fejezete szerint az alapok portfoli�iban tartott forintbefektet�sekben a poz�ci�k mutat�ja a decemberben �s novemberben m�rt, m�g enyhe fel�ls�lyozotts�got - vagyis a hossz� poz�ci�k t�ls�ly�t - jelz� plusz 0,7, a janu�ri semleges helyzet �s a febru�ri, m�r hat�rozott aluls�lyozotts�gra utal� m�nusz 1,2 ut�n most visszajavult m�nusz 0,7-re, miut�n "dr�mai m�rt�kben" cs�kkent a r�vid befektet�i poz�ci�k �llom�nya.

Az elemz�s szerint a JP Morgan t�rs�gi szak�rt�i tov�bbra is der�l�t�bbak a forinttal kapcsolatban, mint a piac. A r�vid forintpoz�ci�kban megnyilv�nul� spekulat�v �rdek "�tmeneti id�szakokra" ugyan gyeng�teni fogja a forintot, de a c�g szerint val�sz�n�tlen, hogy az �rfolyam tart�san bet�rj�n a 270/280-as s�vba.

A jelenlegi magyar fizet�sim�rleg-alaphelyzet - a f�leg a h�ztart�sok devizahitel-felv�telei r�v�n el�gs�ges m�rt�kben finansz�rozott, 5 sz�zal�kos GDP-ar�nyos foly� hi�ny - a kor�bbiakn�l kev�sb� sebezhet�v� teszi a forintot valamely bizalmi v�ls�gt�l, �s a h�z azzal sz�mol, hogy az �rfolyam a m�sodik f�l�vben 255-re, esetleg ez al� er�s�dik vissza, amikor a piac m�r elkezdi �razni a 2009-es glob�lis �s hazai n�veked�si �l�nk�l�st.

A JP Morgan havi felm�r�seiben arr�l k�rdezi az alapokat, hogy milyen m�rt�kben tartj�k portfoli�jukban fel�l- vagy aluls�lyozott poz�ci�ban a vizsg�lt felz�rk�z� t�rs�g deviza- �s kamatterm�k-piaci konstrukci�it. A v�laszokat a h�z - az alapkezel�k t�nyleges felt�rekv� piaci befektet�seivel s�lyozva - plusz 10-t�l (jelent�sen fel�ls�lyozott) m�nusz 10-ig (jelent�sen aluls�lyozott) terjed� sk�l�n dolgozza fel.

A m�rciusi felm�r�shez f�z�tt elemz�s szerint a JP Morgan azzal sz�mol, hogy az MNB az id�n k�t kamatemel�st fog v�grehajtani, az els�t a m�rcius v�g�n esed�kes k�vetkez� kamatd�nt� �l�sen.

A d�nt�shoz�k nyilatkozatai arra utalnak, hogy a forint�rfolyam stabiliz�l�d�sa sem fogja megakad�lyozni a kamatemel�seket, mivel az MNB-t tov�bbra is aggasztj�k az ut�bbi id�szak hozamkiugr�s�t okoz� t�nyez�k.

A forint mostan�ban tapasztalt �rfolyam-stabilit�sa ugyanakkor azt jelenti, hogy cs�kkent az egy menetben v�grehajtott f�l sz�zal�kpontos kamatemel�s kock�zata, �ll a JP Morgan szerd�n Londonban k�zz�tett m�rciusi felm�r�s�ben. Ez ut�bbi el�rejelz�ssel nem mindenki �rt egyet a londoni elemz�i k�z�ss�gben.

Az igen agressz�v p�nz�gypolitikai progn�zisokat ad� h�zak k�z�tt van p�ld�ul a Goldman Sachs, amely a k�vetkez� h�rom monet�ris tan�csi �l�sre - �gy a m�rcius v�gire is - egyenk�nt f�l sz�zal�kpontos emel�seket j�sol.

A GS legut�bbi el�rejelz�s�ben az �ll, hogy a janu�rr�l kiadott legfrissebb b�rki�raml�si adatokon bel�l - j�llehet a teljes nemzetgazdas�gi �tlag "meglep�en alacsony" - a mag�nszektorbeli b�remelked�s "m�g mindig t�l magas" volt, �s az MNB m�r csak ez�rt is f�l sz�zal�kponttal fog emelni ebben a h�napban.

A JP Morgan a m�rciusi felm�r�sben felz�rk�z� piaci ad�ss�gkibocs�t�si el�rejelz�st is k�z�lt, amely szerint az id�n a szuver�n ad�ss�gok kibocs�t�s�ban Kelet-Eur�pa j�r majd az �len.

A progn�zis szerint a felz�rk�z� t�rs�gi szuver�n kibocs�t�k 2008-ban 50 milli�rd doll�r �j ad�ss�got visznek ki a k�tv�nypiacra a tavalyi 36 milli�rd doll�r ut�n; az idei �sszegb�l Kelet-Eur�pa 19,6 milli�rd doll�rral r�szesedik.

A v�llalati szektor kibocs�t�sa azonban az el�rejelz�s szerint a hitelpiaci felfordul�s k�zepette meredeken visszaesik, a tavalyi 149 milli�rd doll�rr�l 72 milli�rd doll�rra. Ennek csaknem a fel�t - 35 milli�rd doll�rnyit - �zsiai c�gek adj�k ki.

A JP Morgan kor�bbi el�rejelz�s�ben m�g 112 milli�rd doll�rnyi idei felz�rk�z� piaci v�llalati ad�ss�gkibocs�t�s szerepelt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK