Van potenci�l a r�gi� bankjaiban

2008.03.26. 18:00

A k�z�p-kelet-eur�pai t�rs�g bankszektora jelent�s n�veked�si potenci�llal rendelkezik, azonban a n�veked�s sor�n a hitelez�s kock�zata n� els�sorban amiatt, hogy az Egyes�lt �llamok jelz�logpiac�n kibontakozott v�ls�g hat�sai jelent�s bizonytalans�got hordoznak a nemzetk�zi p�nzpiacokon, mik�zben az USA �s az Eur�pai Uni� n�veked�si kil�t�sai gyeng�lnek.

Debora Revoltella, az UniCredit vezet� k�zgazd�sza ezt azon a konferenci�n mondta, amelyet az ICEG �s az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) rendezett K�z�p-Kelet-Eur�pa n�veked�si lehet�s�geir�l, k�l�n�s tekintettel a p�nzint�zeti szektorra.

Debora Revoltella elmondta: K�z�p-Kelet-Eur�p�ban a p�nzpiacokat egyel�re nem �rintette meg az USA-b�l kiindult jelz�logpiaci v�ls�g, ennek ellen�re v�rhat�an szigorodnak a monet�ris kond�ci�k, n�vekedhet az infl�ci�s nyom�s, a hitelez�si aktivit�s azonban tov�bbra is igen jelent�s marad, ami a k�vetkez� h�rom�ves id�szakban 2010-ig k�tsz�mjegy� n�veked�st eredm�nyez az egyes bankok profitj�ban.

Debora Revoltella szerint a k�z�p-kelet-eur�pai orsz�gokkal �sszehasonl�tva a magyar bankrendszer helyzete biztosabb, stabilabb, �s tov�bbra is er�teljes n�veked�si potenci�llal b�r. Ezzel egy�tt a magyarorsz�gi p�nzpiac, ak�rcsak a t�rs�g t�bbi orsz�g�nak piaca, egyre nagyobb m�rt�kben f�gg a k�lf�ldi nagyobb befektet�si alapok tev�kenys�g�t�l.

R�mutatott: az USA jelz�logpiaci v�ls�ga a vil�gban �tt�telesen nehez�ti az eur�pai bankok tev�kenys�g�t is, mivel a nemzetk�zi p�nzpiacokon a v�ls�g megdr�g�tja a likvidit�st, a bankk�zi p�nzpiacokon is dr�g�bban jutnak a forr�sokhoz a hitelint�zetek, �gy ez a folyamat �jra�razza a banki kock�zatokat.

Az UniCredit szak�rt�je szerint ezzel egy�tt a banki hitelez�s ter�let�n �jabb jelent�s b�v�l�s k�vetkezik K�z�p-Kelet-Eur�p�ban, ugyanis a lakoss�g elad�sodotts�gi szintje a GDP-hez m�rten j�val alatta marad annak a m�rt�knek, amelyet a fejlett nyugat-eur�pai orsz�gokban lehet tapasztalni. �gy a n�vekv� c�ltartal�kok, az emelked� banki m�k�d�si k�lts�gek ellen�re a hitelint�zetek nyeres�gess�ge a kelet-eur�pai t�rs�gben ak�r �vi 20 sz�zal�kkal is emelkedhet k�z�pt�von - �ll�totta az UniCredit-csoport szak�rt�je.

Urb�n L�szl�, az OTP Bank vez�rigazgat�-helyettese szint�n azt hangs�lyozta, hogy a jelz�logpiaci v�ls�gnak egyel�re nincs k�zvetlen hat�sa a k�z�p-kelet-eur�pai p�nzpiacokra. Felvetette azonban, hogy egy esetleges nagyobb sokk a nemzetk�zi t�ke- �s p�nzpiacokon azoknak a hitelfelvev�knek is megnehez�ten� a helyzet�t, akik helyi valut�kban vettek fel jelent�s k�lcs�n�ket.

Urb�n L�szl� r�mutatott: az USA-b�l kiindult jelz�logpiaci v�ls�g csak k�zvetetten hat Eur�p�ra, ez abb�l is fakad, hogy a jelz�loghitelek �gynevezett �rt�kpap�ros�t�sa elhanyagolhat� szintet mutat Eur�p�ban. Emellett az Eur�pai Uni�ban �rv�nyes�l� p�nzpiaci szab�lyoz�s m�r kor�bban szigor�totta a kock�zatkezel�st, �s az egyes ad�sok k�r�ben bevezette az �gynevezett hitelplafonokat.

Egy�ttal a jelz�logk�lcs�n�k nagyar�ny� felv�tele az�rt is marad alatta az Amerik�ban tapasztalt szintnek, mert K�z�p-Kelet-Eur�p�ban, k�l�n�sen Magyarorsz�gon a legt�bb ember legjelent�sebb vagyona az otthona, a lak�sa, �s ezt nem akarja v�gletekig elad�s�tani.

Egy m�sik k�rd�s kapcs�n Urb�n L�szl� elmondta: a magyarorsz�gi bankpiac helyzet�t az is befoly�solja, hogy a magyar makrogazdas�gi helyzet k�l�nlegesnek sz�m�t a k�z�p-kelet-eur�pai t�rs�gben, mivel az orsz�gban az alacsony n�veked�si r�ta magas infl�ci�val p�rosul, �s jelent�sen cs�kken a lakoss�g megtakar�t�si hajland�s�ga.

B�r�lta azt is, hogy a magyar �llamh�ztart�si deficit cs�kken�s�t els� �temben az ad�k jelent�s megemel�se alapozta meg, ezzel szemben v�lem�nye szerint kifejezetten sz�ks�g lenne a k�zponti kiad�sok jelent�s m�rs�kl�s�re is az orsz�g versenyk�pess�g�nek jav�t�sa �rdek�ben.

Az OTP vez�rigazgat�-helyettese szerint a devizahitelek k�z�l az ut�bbi �vek p�nzpiaci folyamatait tekintve viszonylag biztons�gosnak mondhat�ak az eur� illetve a sv�jci frank alap� hitelek, hisz ezek a valut�k nagyfok� stabilit�st mutattak, s�t er�s�dtek az elm�lt id�szakban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK