Szalay-Berzeviczy Attil�t v�lasztott�k ism�t a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) eln�k�v� a h�tf�i k�zgy�l�st k�vet� igazgat�s�gi �l�sen. A k�zgy�l�s �gy d�nt�tt, hogy a B�T teljes 2007. �vi nyeres�g�t osztal�kfizet�sre ford�tja. Az osztal�k r�szv�nyenk�nt 475 forint, ez �sszesen 2,571 milli�rd forint kifizet�s�t jelenti.

Az elfogadott �ves besz�mol� szerint a Budapesti �rt�kt�zsde a 2007. �vet 2,586 milli�rd forint ad�zott nyeres�ggel z�rta. A t�zsdei tev�kenys�gb�l 3,916 milli�rd forint bev�tel sz�rmazott, a t�zsdei tev�kenys�g eredm�nye 1,934 milli�rd forint volt.

Tavaly szint�n a teljes nyeres�g�t osztal�kk�nt kifizette a B�T. A 2006. �vi ad�zott nyeres�g 2,319 milli�rd forint volt, a t�zsdei tev�kenys�g eredm�nye 1,652 milli�rd forintot �rt el 3,294 milli�rd forint bev�tel mellett.

A k�zgy�l�s 88,42 sz�zal�kos nem szavazattal elutas�totta azt a kisr�szv�nyesi javaslatot, hogy az osztal�kr�l sz�l� hat�rozatot megel�z�en f�ggessz�k fel a k�zgy�l�st �s a folytat�s el�tt kezd�dj�n p�rbesz�d a t�bbs�gi tulajdonos osztr�k konzorcium �s a t�bbi r�szv�nyes k�z�tt a B�T j�v�beni strat�gi�j�r�l.

El�gedetlenkedtek a kisr�szv�nyesek

A k�zgy�l�sen t�bb kisr�szv�nyes hi�nyolta, hogy nincs egy�ttm�k�d�s a konzorcium �s a t�bbi r�szv�nyes k�z�tt, �s kifog�solt�k azt is, hogy a t�zsde a teljes nyeres�g�t osztal�kfizet�sre ford�tja.

A felsz�lal�sokban olyan v�lem�ny is elhangzott, hogy a f�tulajdonos az elm�lt �vekben nem tett meg mindent annak �rdek�ben, hogy a B�T a r�gi� jelent�s szerepl�j�v� v�ljon. Nem val�sult meg a B�T r�szv�nyeinek t�zsdei bevezet�se sem, ami a strat�giai c�lokban szerepel.

T�bb kisr�szv�nyes t�mogatta azt a javaslatot, hogy a k�l�nb�z� tulajdonosi csoportok kezdjenek egyeztet�st a B�T j�v�beni strat�giai c�lkit�z�seir�l, �s ennek �rdek�ben f�ggessz�k fel a k�zgy�l�st. Ez ut�bbi javaslatot azonban nagy t�bbs�ggel elutas�tott�k a k�ld�ttek.

A k�zgy�l�s szem�lyi k�rd�sekr�l is d�nt�tt, miut�n mind az igazgat�s�gi, mind a fel�gyel�bizotts�gi tagok mand�tuma lej�rt. A pl�num �jrav�lasztotta az igazgat�s�g valamennyi eddigi tagj�t, a fel�gyel�bizotts�gba pedig egy �j tag ker�lt be.

T�rgyal�s a tulajdonosok �s kibocs�t�k k�zt

A B�T kerekasztal-t�rgyal�st kezdem�nyez a t�zsde f�tulajdonosa, valamint a Mol �s az OTP k�pvisel�i k�z�tt - mondta az MTI-nek Szalay-Berzeviczy Attila, a t�zsde �jrav�lasztott eln�ke a Budapesti �rt�kt�zsde h�tf�i k�zgy�l�s�t k�vet�en.

A B�T j�v�je szempontj�b�l mindenk�ppen fontos, hogy harmonikus kapcsolat legyen a t�zsde legnagyobb tulajdonosai �s a legnagyobb kibocs�t�i k�z�tt. Ez�rt kerekasztal t�rgyal�st Kezdem�nyez�nk a Mol �s az OTP Bank, valamint a szindik�tus k�pvisel�i k�z�tt, hogy mihamarabb old�djanak a fesz�lts�gek - mondta Szalay-Berzeviczy Attila.

A k�zgy�l�sen a kisr�szv�nyesek nehezm�nyezt�k, hogy a B�T-ben k�zel 69 sz�zal�kkal rendelkez� osztr�k konzorcium nem egyeztet sem a t�bbi tulajdonossal, sem a legnagyobb kibocs�t�kkal a t�zsde strat�gi�j�r�l. El�z�leg a Mol �s az OTP Bank - a t�zsde legnagyobb kibocs�t�i, egyben kistulajdonosai - k�z�s lev�lben fordultak a f�tulajdonoshoz egy�ttm�k�d�si meg�llapod�st s�rgetve.

Terjeszkedne a B�T is

Az �jrav�lasztott eln�k legfontosabb feladat�nak azt tartja, hogy �j c�geket vonzzon a B�T parkettj�re, valamint, hogy n�velje a lakoss�g t�kepiaci aktivit�s�t. A strat�giai c�lok k�z�tt fontos helyen szerepel, hogy a B�T a r�gi�n bel�l figyelje a versenyt�rsakat, a pr�gai �s a vars�i t�zsd�t, �s megpr�b�lja szorosabbra f�zni vel�k a kapcsolatot. Hogy ez milyen m�don t�rt�njen, arr�l a t�zsdeel�k csak ennyit mondott: "megl�tjuk, hogy milyen lehet�s�gek ad�dnak".

A�t�zsde a szeretne tov�bbl�pni a K�zponti Elsz�mol�h�z �s �rt�kt�r (KELER) megszerz�s�vel kapcsolatban. Ezt jelenleg a t�rv�nyi szab�lyoz�s nem teszi lehet�v�, de amennyiben lehet�v� v�lik, akkor a B�T els�sorban �j r�szv�nyek kibocs�t�s�n kereszt�l finansz�rozn� a felv�s�rl�st�- fejtette ki a t�zsdeeln�k. Hozz�tette: ehhez meg kell szerezni a tulajdonosok 75 sz�zal�k�nak a t�mogat�s�t, hisz ez azt jelenten�, hogy az �j r�szv�nyek kibocs�t�s�t t�zsdei bevezet�s k�vetn�.