A Budapesti �rt�kt�zsd�n az elm�lt h�t szolid emelked�se ut�n ma reggel �ta rohamos zuhan�s figyelhet� meg. A r�szv�nyek gyeng�l�s�ben szerepet j�tszhatott az, hogy az SZDSZ bejelentette: visszah�vja minisztereit. F�l kett� k�r�l kezdett mag�hoz t�rni a keresked�s,�majd kora d�lut�n emelkedni, �m �sszess�g�ben �gy is�a BUX 528,44 pontos, 2,38 sz�zal�kos es�ssel, 21 710,53 ponton z�rt h�tf�n.

Az OTP-r�szv�nyek �ra 6,64 sz�zal�kkal 6750 forintra zuhant, a bankpap�r forgalma 13,963417 milli�rd forintot tett ki.

A Mol pap�rjaival 5,87878 milli�rd forint�rt kereskedtek, a r�szv�nyek �ra 0,28 sz�zal�kkal 21490 forintra cs�kkent.

A Richter-r�szv�nyek 34000 forinton z�rtak, ami a legutols� z�r��rhoz k�pest 0,32 sz�zal�kos vesztes�g. A pap�r forgalma 2,552896 milli�rd forint volt.

A Magyar Telekom pap�rok 1,183258 milli�rd forintos forgalommal 808 forinton z�rtak, ami 0,74 sz�zal�kkal kisebb, mint a tegnapi z�r��rt�k.

A kis �s k�zepes r�szv�nyek indexe, a BUMIX 7,16 ponttal, 0,27 sz�zal�kkal 2614,97 pontra esett

A BUX 239,32 pontos cs�kken�ssel, 21 999,64 ponton nyitott, ami a p�ntekihez k�pest 1,08 sz�zal�kos cs�kken�s.� A vezet� r�szv�nyek egyar�nt nagy vesztes�geket k�nyveltek el, �s nincs olyan pap�r, amelynek �rfolyama emelkedett volna.

A BUX 12 �ra 30-kor 846,8 pontos, 3,81 sz�zal�kos es�ssel 21 152,84 ponton �llt, majd el�rte a m�nusz 4 sz�zal�kot is. F�l kett� k�r�l kezdett mag�hoz t�rni a keresked�s.

K�l- �s belpolitikai okok egyar�nt

A toki�i t�zsde z�r�skor 2,3 sz�zal�kos vesztes�ge, a jap�n gazdas�g neh�z helyzete, a nyugat-eur�pai t�zsd�k nyit�skor val� es�sei egyar�nt a vil�ggazdas�gi k�r�lm�nyek negat�v alakul�s�n kereszt�l cs�kkentett�k a BUX-ot.

Suppan Gergely elmond�sa szerint ehhez hozz�j�rult, hogy az SZDSZ bejelentette, visszah�vja a korm�nyb�l minisztereit. Ez olyan bizonytalans�gn�vel� t�nyez�, amely a r�szv�ny�rfolyamok gyors zuhan�sd�hoz vezetett valamivel f�l 11��ra 30 ut�n.�

Ez a folyamat valamivel d�l ut�n meg�llt, k�sz�nhet�en a nyugat-eur�pai t�zsd�k kism�rt�k� emelked� tendenci�j�nak, �s a bejelent�st k�vet� ideges hangulat�elm�l�s�nak. Suppan�Gergely szerint a befektet�k "nem reag�lt�k t�l"�az SZDSZ bejelent�s�t.

A befektet�k kiv�rtak a 14 �rai MNB kamatd�nt�sig, ahol 50 b�zispontos emelked�s mellett d�nt�ttek. Elemz�k szerint ennek egyik oka a politikai kock�zat megn�veked�se lehetett.

Ijedts�g, de nem t�kekivon�s

Poj�k Zolt�n, a Takar�k Alapkezel� befektet�si igazgat�ja szerint a Budapesti �rt�kt�zsd�n lej�tsz�d� folyamatokat tov�bbra is az amerikai piacr�l �rkez� adatok hat�rozz�k meg. Mivel a Dow Jones p�nteken vesztes�ggel z�rt, �s ez a t�vol-keleti �s a nyugat-eur�pai keresked�sre egyar�nt negat�van hatott, a BUX sem ker�lhette el a zuhan�st.

A h�tv�gi koal�ci�s fesz�lts�get ma Horv�th �gnes elt�vol�t�sa �s az SZDSZ minisztereit visszah�v� bejelent�se k�vette, ami fokozta a piaci kock�zatokat, �gy a befektet�k elad�ssal reag�ltak, ami ilyenkor norm�lis folyamat. Poj�k Zolt�n hozz�tette, hogy a kereskedelem volumene a B�T-en alacsony, nem t�kekivon�sr�l, hanem ink�bb ijedts�gr�l besz�lhet�nk.

A zuhan�s meg�ll�s�nak okai

A d�lel�tti zuhan�s meg�ll�s�t, majd a lass� emelked�st �gy komment�lta, hogy a nyugat-eur�pai �rt�kt�zsd�k t�l vannak a napi m�lypontjukon, �s lass� emelked�s�k j�t�kony hat�ssal van a BUX-ra is.

M�sr�szt a belpolitikai helyzetet a piac lereag�lta, ennek pedig k�t �sszetev�je kiemelhet�: egyr�szt jelenleg mind az MSZP, mind az SZDSZ f� motiv�ci�ja az el�re hozott v�laszt�s elker�l�se, ebben pedig egym�sra utaltak �s k�nyszerp�ly�n mozognak, m�sr�szt t�bb r�gi�beli orsz�g is maradt m�r permanensen korm�ny n�lk�l, �s ez nem felt�tlen okozott gazdas�gi v�ls�got, vagy jelent�s t�kekivon�st az orsz�gokb�l.

Mivel a befektet�k az amerikai hitelv�ls�g rendez�d�s�re �s annak jeleire f�kusz�lnak, a t�zsde innen kapott negat�v inform�ci� h�j�n stabiliz�l�dott. A Takar�k Alapkezel� igazgat�ja 25 b�zispontos emel�sre sz�m�tott.