R�videsen elkezd�dik a Re�lbank egykori �gyfeleinek k�rtalan�t�sa - der�lt ki a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) �s az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap p�nteki sajt�t�j�koztat�j�n. A bet�tesek �s a k�tv�nyesek teljes k�r�, a r�szv�nyesek r�szleges k�rp�tl�st kapnak.

A F�v�rosi B�r�s�gnak tavaly siker�lt pontot tennie t�bb hitelint�zet felsz�mol�s�nak v�g�re, ami megnyitja az utat a k�rok kifizet�s�re - jelentette be Fekete-Gy�r Andr�s, az OBA vezet� k�zgazd�sza. Tov�bbi k�rkifizet�si �gyek nincsenek, az OBA-nak hitelint�zet miatt utolj�ra 2000-ben keletkezett fizet�si k�telezetts�ge.

A F�v�rosi B�r�s�g tavaly j�niusban joger�re emelkedett v�gz�s�vel megsz�ntette a a Re�lbankot, �s t�r�lte a c�gnyilv�ntart�sb�l, ezzel lez�rult az 1999. janu�r 19. �ta tart� felsz�mol�si elj�r�s.

A cs�dt�rv�ny szerint az "a"-t�l "f" kateg�ri�ig besorolt hitelez�i k�vetel�seket 100 sz�zal�kig, m�g a "g" kateg�ri�ban nyilv�ntartott k�sedelmi kamatk�vetel�seket 10,04 sz�zal�kig siker�lt kiel�g�teni.

A Re�bank-�gyben mintegy h�sz per indult az OBA tulajdonosi szerep�vel �sszef�gg�sben, �s a sz�mtalan jogorvoslati f�rumot megj�rt perekben a b�r�s�gok minden esetben az OBA-nak adtak igazat - mondta Fekete-Gy�r Andr�s.

Tavaly j�niusban joger�sen lez�rult az Iparbankh�z 1996. j�lius 4-�n indult felsz�mol�sa is.

K�t felsz�mol�s van m�g folyamatban, a R�k�czi Hitelsz�vetkezet�, valamint a Heves �s Vid�ke Takar�ksz�vetkezet�. A hitelsz�vetkezet felsz�mol�si z�r�m�rleg�t v�rhat�an hamarosan beny�jtja a felsz�mol�; az "a"-t�l "f" kateg�ri�ig besorolt hitelez�i k�vetel�sek v�rhat�an 100 sz�zal�kban megt�r�lnek, s�t el�rel�that�an a "g" kateg�ri�ban nyilv�ntartott k�sedelmikamat-k�vetel�sekre is lesz kifizet�s a z�r�m�rleg beny�jt�sa ut�n.

Az OBA f� feladata, hogy a tagint�zetekn�l elhelyezett bet�tek befagy�sa eset�n 15 napon bel�l megkezdje a bet�tesek r�sz�re az alap �ltal biztos�tott bet�tek ut�n a k�rtalan�t�s kifizet�s�t. Magyarorsz�gon az uni�s el��r�sokkal �sszhangban 6 milli� forintig v�dettek a bet�tek �gy, hogy 1 milli� forintig a teljes bet�tet, az 1 milli� forint feletti bet�tr�sznek pedig a 90 sz�zal�k�t fizeti ki az OBA, de bet�tesenk�nt �s hitelint�zetenk�nt legfeljebb 6 milli� forintot.

Az OBA tavaly �s id�n a bet�tesek k�rtalan�t�s�t c�lz� meg�llapod�st k�t�tt Franciaorsz�g �s Csehorsz�g bet�tbiztos�t�j�val. A meg�llapod�sok szerint, ha a partner bet�tbiztos�t� valamelyik tagint�zete fizet�sk�ptelenn� v�lna, akkor a fi�ktelep magyar bet�teseinek k�rtalan�t�s�ban az OBA k�zrem�k�dik - hangs�lyozta Sz�k�cs P�ter �gyvezet� igazgat�.

Az igazgat� elmondta, hogy az alap m�rlegf��sszege �s saj�t t�k�je 2007 v�g�n meghaladta a 69 milli�rd forintot, m�rleg szerinti eredm�nye k�zel 10 sz�zal�kkal, 5,9 milli�rd forintra n�tt. Az alap bev�teleinek mintegy egyharmada a tagint�zetek �ltal befizetett d�jakb�l, mintegy k�tharmada a vagyon fialtat�s�b�l sz�rmazott. A d�jak s�lya a bev�telekben folyamatosan cs�kken: az �tlagos d�jkulcs tavaly 0,18 ezrel�k volt, amit az alap igazgat�tan�csa 2008. janu�r 1-j�t�l a fel�re cs�kkentett.