N�velte profitj�t a Takar�kbank

2008.04.09. 9:34

A Takar�kbank m�rlegf��sszege 8 sz�zal�kkal 295 milli�rd forintra b�v�lt, mik�zben ad�z�s ut�ni eredm�nye 8,6 sz�zal�kos n�veked�ssel az 1,274 milli�rd forint lett 2007-es �vben.

Az el�z� �vi eredm�ny t�bb t�nyez� hat�s�ra alakult kedvez�bben a tervezettn�l. Egyr�szt a k�lts�g oldalon siker�lt a banjknak cs�kkentenie, m�sr�szt mindh�rom f� �zlet�gukban n�velt�k a bev�teleket - �ll a bank sajt�k�zlem�ny�ben.

A Takar�kbank legfontosabb �gyf�lcsoportj�t a t�bbs�gi tulajdonos takar�ksz�vetkezetek alkotj�k, ennek megfelel�en f� feladata, hogy ez a szektor a bankrendszer egyre meghat�roz�bb szerepl�je legyen.

Az �v sor�n a Takar�kbank k�t le�nyv�llalattal is b�v�tette �rdekelts�gi k�r�t: a 100 sz�zal�kos tulajdonban l�v� Takar�k Alapkezel� Zrt. befektet�si alapok mellett a banki portfoli�t kezeli. Emellett a Takar�kbank a 24 sz�zal�kos tulajdont szerzett a Next-Faktor Zrt.-ben is.

Takar�ksz�vetkezeti �zlet�g

2007-ben jelent�sen er�s�d�tt a takar�ksz�vetkezetek devizahitelez�si aktivit�sa: a Takar�kbank az id�szak elej�n 18, 2007 v�g�re m�r 40 takar�ksz�vetkezet r�sz�re biztos�tott deviza-refinansz�roz�st, a kihelyezett �llom�ny pedig el�rte a 33 milli�rd forintot.

Mindek�zben 16 sz�zal�kkal n�tt a kibocs�tott bankk�rty�k sz�ma, megk�zel�tve a 260 ezres �rt�ket.

V�llalati �s Int�zm�nyi �gyfelek �zlet�g

Az �zlet�g ad�zott eredm�ny�t 20 sz�zal�kkal, 464 milli� forintra n�velte. Tev�kenys�g�t az elm�lt �vben �nkorm�nyzati finansz�roz�si tenderek jellemezt�k, emellett a bank ism�t megjelent a szindik�lt hitelek piac�n is, els�sorban a k�z�p-kelet-eur�pai t�rs�gre helyezve a hangs�lyt.

Befektet�si Banki �zlet�g

Az �zlet�g f� c�lkit�z�se, hogy a vid�ki lakoss�g k�r�ben is n�pszer�v� tegye a k�l�nf�le befektet�si term�keket. J�r�szt ez, valamint �jonnan bevezetett innovat�v term�kei j�rultak hozz�, hogy 2007-ben �gyf�lsz�mla-�llom�nya majdnem 40 sz�zal�kkal n�tt. A bank tov�bbra is els�dleges forgalmaz� az �llampap�rpiacon, ugyanakkor a diszkont kincst�rjegyek mellett az �rt�kes�t�sben egyre nagyobb s�llyal szerepelnek a befektet�si jegyek �s a v�llalati k�tv�nyek is.

Az �zlet�g tavaly k�zel 3 milli�rd forint �rt�kben bocs�tott ki struktur�lt k�tv�nyeket, ez idei terveiben is szerepel. Ezzel egyidej�leg a ter�let k�t elektronikus keresked�si platformot is kialak�tottak, �gy az �gyfelek a vil�g valamennyi vezet� t�zsd�j�nek term�keivel kereskedhetnek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK