A monet�ris tan�cs szerint a hazai p�nz�gyi rendszer �j kock�zatokkal szembes�l, ami n�veli sebezhet�s�g�t, ugyanakkor a magyar int�zm�nyrendszer t�keer�s k�lf�ldi tulajdonosi h�ttere, cs�kken�, de m�g mindig megl�v� j�vedelmez�s�ge er�s ahhoz, hogy a bankrendszer a sokkokat elt�rje.

A bank��ll�sfoglal�sa szerint a fisk�lis kiigaz�t�s miatt a kock�zatok ugyan cs�kkentek, de a hazai gazdas�gi n�veked�s �teme alacsony maradhat. A k�ls� hat�sok miatt emelked� hitelk�lts�gekre lehet sz�m�tani �s a cs�kken� hitelk�n�lat miatt lassulhat Eur�pa gazdas�ga. A f� exportpiacok ezzel �sszef�gg� cs�kken� kereslete negat�van �rintheti Magyarorsz�g gazdas�g�nak teljes�tm�ny�t.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�vel egy�tt - az �ll�sfoglal�sban ism�telten - felh�vja a figyelmet a devizahitelez�s, azon bel�l is a magasabb volatilit�s� jap�n jen alap� hitelez�s t�bbletkock�zataira, valamint azok �tl�that� kock�zatkezel�s�re. Ezen aj�nl�sok betart�sa a p�nz�gyi rendszer eg�sze szempontj�b�l fontos �rdek - hangs�lyozza a monet�ris tan�cs legfrissebb �ll�sfoglal�s�ban.

Az �ll�sfoglal�s szerint a kedvez�tlen makrogazdas�gi k�rnyezetben a hazai p�nz�gyi rendszer a kor�bbin�l kock�zatosabb �j term�kek bevezet�s�vel, illetve a h�ztart�si hitelez�si felt�telek enyh�t�s�vel versenyez. A lakoss�g j�vedelemar�nyos t�rleszt�si terhe folyamatosan n�vekszik.

A tan�cs �rt�kel�se szerint a p�nz�gyi rendszer m�k�d�si k�rnyezet�ben megjelen� n�vekv� kock�zatok f�k�nt a 2007 nyar�n, az Egyes�lt �llamok jelz�loghitel-piac�n kirobbant v�ls�g glob�lis p�nz�gyi piacokon val� tovaterjed�s�hez k�thet�k.

Az elh�z�d� p�nz�gyi turbulencia miatt tart�san cs�kkent a glob�lis kock�zatv�llal�si hajland�s�g, ami a kor�bbi �vekben t�rt�nelmileg alacsony szintre esett kock�zati fel�rak jelent�s n�veked�s�hez vezetett. A p�nz�gyi piacokon megfigyelhet� bizonytalans�g tart�san fennmaradhat, mivel a k�zvetlen �s �tt�teles hitelpiaci kitetts�gek, illetve a vesztes�gek m�rt�ke �s p�nz�gyi rendszeren bel�li eloszl�sa tov�bbra sem ismert teljes k�r�en.

A p�nzpiaci turbulencia sz�lesk�r� hat�sai a piacok magas fok� integr�ci�ja miatt megjelennek Magyarorsz�gon is. A glob�lis kock�zatv�llal�si hajland�s�g cs�kken�se miatt megemelkedett a forinteszk�z�kkel szemben elv�rt hozam �s romlott a hazai p�nz�gyi rendszer likvidit�sa: erre utalnak az �llampap�rpiac m�k�d�s�nek jelenleg is fenn�ll� zavarai, valamint a bankrendszer k�lf�ldi forr�sainak r�vid�l�se �s dr�gul�sa.

Mindez felh�vja a figyelmet arra, hogy sz�ks�g lenne az �llampap�rpiac m�k�d�si hat�konys�g�nak, valamint a bankok likvidit�smenedzsmentj�nek tov�bbi fejleszt�s�re - �ll a tan�cs �ll�sfoglal�s�ban.

Elemz�k arra sz�m�tanak, hogy a jegybank fel fogja adni a 3 sz�zal�kos idei infl�ci�s c�lkit�z�s�t, b�r a bank ezt c�folja. A m�lt h�napban 6,8 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt az infl�ci�s r�ta, viszont tov�bbra is vesz�lyt jelentenek a k�ls� sokkok: p�ld�ul az �lelmiszer- vagy az olaj�r emelked�se.

Joaquin Almunia elfogadja �s meg�rti azt, hogy Magyarorsz�gnak probl�m�i ad�dtak az infl�ci�val �s a n�veked�ssel, �s mindemellett a hazai politikai helyzet illetve a vil�ggazdas�g is gondot okoz. Ezt az MSZP gazdas�gi �s k�lts�gvet�si munkacsoportj�nak br�sszeli l�togat�sa ut�n nyilatkozta az Uni� p�nz�gyi biztosa.