A magyar p�nz�gyi rendszerben 2008-ban m�rs�kl�dik a hitelez�s b�v�l�se, els�sorban a v�llalati hitelez�s �teme cs�kken �s ezzel egy�tt visszaesik valamelyest a p�nz�gyi szektor j�vedelmez�s�ge is - mondta Kir�ly J�lia, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aleln�ke.

Az esem�nyen ismertett�k a "Jelent�s a p�nz�gyi stabilit�sr�l" c�m� jegybanki kiadv�ny f�bb meg�llap�t�sait, illetve a monet�ris tan�cs ezzel kapcsolatos �ll�sfoglal�sait is.

Kir�ly J�lia kiemelte: a jegybank arra sz�m�t, hogy az USA jelz�logpiac�r�l kiindult p�nz�gyi v�ls�gnak csak "az oldalszelei" �rintik Magyarorsz�got. Kedvez�nek nevezte, hogy a keddi p�nzpiaci h�rek szerint a forint ism�t egy�tt mozog a r�gi�s nemzeti valut�kkal, vagyis a lenyel zlotyval, a cseh �s szlov�k koron�val.

Az MNB aleln�ke elmondta, a jegybank folyamatosan konzult�l az �llamad�ss�g Kezel� K�zponttal (�KK), a hazai �llampap�rpiaci helyzetr�l. A tervezett v�ltoztat�sokr�l az �KK d�nt majd - tette hozz�.

Kir�ly J�lia kiemelte: a hazai �llampap�rpiacon tapasztalhat� "s�rl�d�sok" egy r�sz�t az id�zte el�, hogy a mag�n nyugd�jp�nzt�rak �llampap�r portf�li�juk egy r�sz�t a t�rv�nyben megszabott hat�rid� (2009) el�tt cser�lt�k nagyobb m�rt�kben r�szv�nyekre, m�sr�szt egyes eur�pai, �llampap�rpiacokon is turbulenci�k jelentkeztek, harmadr�szt pedig Magyarorsz�g orsz�gkock�zata miatt megemelkedtek a magyar �llampap�rok kock�zati fel�rai. Ezzel egy�tt "nem l�tjuk r�vid t�von, hogy jelent�sebb k�lf�ldi befektet�i kivonul�st" lehetne tapasztalni a magyar �llampap�rpiacr�l - mondta.

Kir�ly J�lia a devizahitelek kock�zatainak megn�veked�s�t firtat� k�rd�sekre kifejtette: a hazai p�nzpiacon �vek �ta egyre nagyobb ar�ny� a devizahitelez�s, ezzel egy�tt ez id�ig a jegybank �s a PSZ�F aj�nl�sait betartva jav�tott�k kock�zatkezel�s�ket a hazai bankok.

Az aleln�k felh�vta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a magyarorsz�gi hitelez�sben is megjelentek az �gynevezett "rabl�hitelek", amelyekn�l valamely hitelny�jt� vagy hitelk�zvet�t� eleve olyan ad�snak aj�nl fel hitelt, aki nem hitelk�pes, vagy er�sen felt�telezhet�, hogy a futamid� alatt nem tudja visszafizetni a k�lcs�nt.

Kir�ly J�lia k�l�n�sen kock�zatosnak tartja a jap�n jen hitelek magyarorsz�gi egyre nagyobb m�rt�k� elterjed�s�t, b�r megjegyezte: m�g mindig d�nt�en a sv�jci hitelek uralj�k a devizak�lcs�n�k piac�t �s a sv�jci frank hitelek kock�zatai j�val kisebbek, mint a jap�n jenben ny�jtott k�lcs�n�k�.

Az aleln�k szerint az a meghat�roz�, hogy egy adott h�ztart�s rendelkez�sre �ll� j�vedelm�b�l mennyit ford�t k�lcs�n�k t�rleszt�s�re. A magyar h�ztart�sok �tlaga jelenleg 13 sz�zal�kot mutat, vagyis ad�ss�gt�rleszt�sre j�vedelm�k ennyi r�sz�t ford�tja, ami f�l�tte van az uni�s �tlagnak. A gond azonban az, hogy a legszeg�nyebb h�ztart�sokn�l ez az ar�ny 20 sz�zal�k f�l�tt van napjainkban.

�sszess�g�ben a magyar bankrendszer hitelez�s�t tov�bbra is er�teljesnek nevezte, hozz�t�ve, hogy az elm�lt �vekben jelent�sen javult a p�nzint�zetek kock�zatkezel�se. Erre �szt�nzi a hitelint�zeteket az is, hogy Magyarorsz�gon is alkalmazni kell az �gynevezett B�zel II. szab�lyokat, amelyek szigor� el��r�sokat tartalmaznak a kock�zatkezel�sre vonatkoz�an.

Arra a k�rd�sre, hogy hogyan hat a jelenlegi korm�nyv�ls�g, illetve a kisebbs�gi korm�nyz�s fel�ll�sa a magyarorsz�gi p�nzpiacra Kir�ly J�lia elmondta: a Magyar Nemzeti Bank politikai esem�nyeket nem szokott komment�lni. "Nem tisztem politikai esem�nyeket meg�t�lni" - mondta. Megjegyezte: �gy t�nik, a befektet�k ism�t egy�tt kezelik a magyar forintot a cseh koron�val, a lengyel zlotyval.