Marad a Mol-vezet�s az OMV-vez�r szerint

2008.04.18. 12:14

A Mol felv�s�rl�s�ra t�rekv� osztr�k OMV olaj- �s g�zipari konszern vez�rigazgat�ja nem sz�mol azzal, hogy a magyar c�g j�v� heti k�zgy�l�s�n a r�szv�nyesek elmozd�tj�k a jelenlegi v�llalatvezet�st. Az EU-vizsg�lat nem fogja cs�kkenti az �gylet gazdas�gi vonzerej�t - mondta el Ruttenstorfer egy osztr�k gazdas�gi lapnak nyilatkozozva.

Wolfgang Ruttenstorfer abb�l indul ki, hogy a Mol-vez�rkar - a "kv�zi tulajdonosi funkci�j�t kihaszn�lva" - kereszt�lviszi eddigi poz�ci�j�nak meger�s�t�s�t - nyilatkozta a Format osztr�k gazdas�gi hetilapnak. B�r k�ts�gk�v�l nincsenek egy hull�mhosszon a Mol-vezet�s�ggel, m�g nem d�nt�tt�k el, hogyan szavaznak majd megb�zat�s�nak meghosszabb�t�s�r�l - fogalmazott.

A vez�rigazgat� meger�s�tette, hogy a Molban 20,26 sz�zal�kos r�sszel b�r� OMV, amely a legnagyobb f�ggetlen r�szv�nyesk�nt lesz jelen a Mol-k�zgy�l�sen, tov�bbra is szeretn� tudni, vajon a Mol-vezet�s�g �ltal v�grehajtott saj�tr�szv�ny-v�s�rl�sok val�j�ban nem azt a c�lt szolg�lt�k-e, hogy saj�t maga is tulajdonoss� v�ljon a c�gben. A k�zgy�l�sen elv�lik majd, hogy a Mol-vezet�s k�sz-e a nemzetk�zileg elfogadott j� v�llalatir�ny�t�si norm�k szerint m�k�dni, vagy marad az eddigi �t - mondta az OMV vezet�je a Formatnak.

A h�rmagazin szerint nem v�rhat�, hogy a k�zgy�l�s olyan l�nyegi d�nt�seket hozna, amelyek az OMV �ll�spontj�t t�kr�zn�k. Ruttenstorfer �gy gondolja, hogy a bar�ti c�gekn�l elhelyezett r�szv�nyek biztos�totta szavazati jogot a Mol-vez�rkar arra fogja felhaszn�lni, hogy a saj�t jav�ra befoly�solja az �sszes szavaz�st.

Az esetleges OMV-Mol-f�zi� �gy�ben az Eur�pai Bizotts�g versenyjogi hivatal�hoz beterjesztett, el�zetes v�lem�nyez�si elj�r�sr�l sz�lva Ruttenstorfer kifejtette: a m�sodik f�zis�, r�szletes vizsg�lat bizonyosan felt�telekhez k�ti majd az egyes�l�st, de azok nem fogj�k csorb�tani az �gylet gazdas�gi vonzerej�t.

A magyarok ellen�ll�sa miatt gyakorlatilag m�r k�ts�gess� v�lt a felv�s�rl�si sz�nd�k megval�s�that�s�ga - v�li a b�csi Webster Egyetem v�llalat�tv�teli elemz�je, Christopher Kummer . Szerinte az OMV-nak k�r�ltekint�bben kellett volna fell�pnie, pontosan az�rt, mert olyan, politikailag �rz�keny ter�letr�l van sz�, mint az energia�zlet. A Raiffeisen Bank szak�rt�je, Philipp Chladek ezzel szemben azt a n�zetet k�pviselte, hogy azokat a v�d�klauzul�kat, amelyek jelenleg megakad�lyozz�k a Mol �tv�tel�t, az EU bizotts�ga a k�vetkez� k�t �vben hat�lyon k�v�l fogja helyeztetni. T�zsdeorient�lt c�gk�nt a Molnak is al� kell mag�t vetnie a t�kepiac szab�lyainak, h�zta al�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK