Az ut�bbi k�t h�napban cs�kkent a bankok lakoss�gi bet�takci�inak sz�ma �s n�tt a bet�tekre k�l�nleges felt�telek n�lk�l kaphat� legmagasabb kamat. Emellett megtorpant a bet�telhelyez�si lehet�s�gek k�t �ve tart� egyre bonyolultabb� v�l�sa, s�t m�r akad olyan is, amelynek egyszer�s�g�t hangs�lyozza az azt k�n�l� p�nzint�zet. Az [origo] �prilisban is �sszegy�jt�tte a fontosabb bet�takci�kat �s felt�telekhez nem k�t�d� bet�tekre j�r� kamatokat.

A lakoss�gi bet�takci�k a kamatad� bevezet�sekor szaporodtak meg. A takar�koskod�kat befektet�seik �trendez�s�re �szt�n�zte az �j elvon�s, a bankok pedig �les versenybe kezdtek az �gyfelek bet�tjei�rt. A kamatad� bevezet�se el�tt hosszabb, ut�na r�videbb futamid�re k�n�ltak akci�s kamatokat bankok. El�bbit a bet�tek ir�nti er�s kereslet, k�s�bbit viszont a lek�t�sek miatt alaposan megcsappant kereslet tette indokoltt�.

A kamatad� bevezet�s�nek els� �vfordul�j�n azt�n �jra nagyszab�s� bet�tgy�jt� akci�kba kezdett szinte valamennyi magyar p�nzint�zet, hogy az akkoriban lej�r� bet�tek k�z�l min�l t�bbet megszerezhessenek mag�nak. K�s�bb az akci�kat �j �gyfelek megszerz�se �s m�s szolg�ltat�sok elad�s�nak �szt�nz�se �rdek�ben fenntartott�k, vagy meg�j�tott�k a bankok. Kor�bban szinte folyamatosan gyarapodott a bet�takci�k sz�ma, az ut�bb k�t h�napban azonban t�bb konstrukci� sz�nt meg, mint ah�ny �j indult.

K�zben jelent�sen �talakult a bet�takci�k form�ja is. A p�nzint�zetek eleinte olyan akci�kat szerveztek, amelyekben azoknak k�n�ltak emelt kamatokat, akik �j megtakar�t�sokat k�t�ttek le. A takar�koskod�knak ez�rt r�g�ta �rdemes a legmagasabb kamatot keresve k�rbeutaztatniuk p�nz�ket az akci�kat k�n�l� bankok k�z�tt.

Egyszer�s�g �s �tl�that�s�g

A k�s�bb kialak�tott akci�k sor�n azonban m�r foly�sz�mla nyit�s�hoz, s�t �jabban annak akt�v haszn�lat�hoz k�tik az akci�s bet�ti kamatok el�r�s�t a p�nzint�zetek. Az akci�s kamatok csak 2-3 h�napig �rv�nyesek. Ilyen gyakran pedig nem �rdemes a munk�ltat�i kifizet�sek �s a k�z�zemi d�jak �tutal�s�t �tir�ny�tani.

K�s�bb a bankok egyre �sszetettebb� �s bonyolultabb� alak�tott�k a bet�takci�kat, �sszekapcsolt�k a friss p�nz elhelyez�s�hez, az akt�v sz�mlahaszn�lathoz �s m�s befektet�sekhez k�t�d� aj�nlataikat �s az akci�s kamatok az elhelyezett �sszeg nagys�g�t�l is f�gg�v� v�ltak. Mindennek az lehet a k�vetkezm�nye, hogy a bankok k�n�lata �sszehasonl�thatatlann� v�lik az �gyfelek sz�m�ra.

Az elm�lt k�t h�nap sor�n azonban a bet�takci�k bonyolults�g�t tekintve is fordul�pont �rz�kelhet�. T�bb p�nzint�zet hirdet a befektetett �sszeg nagys�g�t�l f�gg�, �m az eg�sz lek�t�tt �sszegre azonos kamatot ad� k�sz�b�s kamatoz�s� bet�t�t, m�g kor�bban az �sszegs�vonk�nt elt�r� nagys�g� s�vos elhelyez�si lehet�s�g volt a jellemz�. Egyre gyakrabban fordul el�, hogy a bankok pont bet�tj�k egyszer�s�g�t �s �tl�that�s�g�t hangs�lyozz�k annak meghirdet�skor.

A legmagasabb lakoss�gi bet�ti kamatok alakul�sa 1 mill� forintra

Id�pont

Futamid�

1 h�

2 h�

3 h�

6 h�

12 h�

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

2007.01.09.

10,00

10,00

10,00

7,60

8,00

2007.03.21.

7,40

9,50

9,00

7,90

8,00

2007.11.22.

6,95

10,00

9,00

7,10

7,00

2008.02.13.

6,95

10,00

8,75

7,50

7,75

2008.04.25.

7,20

9,00

9,00

8,50

8,38

�Forr�s: p�nzint�ztek

Az [origo] tavaly janu�r, m�rcius �s november ut�n, id�n febru�rban �s �prilisban is �sszegy�jt�tte, hogy egy mag�nszem�ly mekkora kamatot kap egymilli� forint, legfeljebb egy �vre t�rt�n� lek�t�se eset�n. Az �ssze�ll�t�sba azokat az �prilis 29-�n �rv�nyes, fix kamatoz�s� konstrukci�kat vett�k be, amelyekhez m�s szolg�ltat�st nem kell ig�nybe venni. Azok a konstrukci�k viszont szerepelnek benne, amelyekn�l friss p�nz elhelyez�s�t v�rj�k el.

Az [origo] �ltal �sszegy�jt�tt adatok szerint futamid�t�l f�gg�en legfeljebb 7,2-9,0 sz�zal�k kamatot fizetnek m�s szolg�ltat�sok ig�nybe v�tel�hez nem k�t�d�, egy �vn�l nem hosszabb futamid�re sz�l� lakoss�gi bet�tjeikre a bankok. A kamatad� levon�sa ut�n ez 5,76-7,2 sz�zal�k k�z�tti nett� hozamot jelent.

A legmagasabb lakoss�gi bet�ti kamatok 1 mill� forintra

(2008. �prilis 29-�n)

Futamid�

Kamat (%)

Bet�t

1 h�

7,20

Sopron Bank Forint

2 h�

9,00

CIB Bank Classic Plusz

3 h�

8,75

Volksbank Vir�gz� Kamat I.

6 h�

8,50

FHB Bank Lek�t�tt

12 h�

8,38

Erste Bank Egyszeri/Folyamatos

�Forr�s: p�nzint�ztek

Hogy az �gy kialakult kamatszint magas, vagy alacsony, az att�l f�gg, hogy mekkora lesz az infl�ci� a k�vetkez� h�napokban. Ha 4 sz�zal�k k�r�li szintre cs�kkenne a p�nzroml�s, akkor tisztess�gesnek t�n� 3 sz�zal�k k�r�li re�lhozam �rhet� el. �m, ha az infl�ci� 6-8 sz�zal�k marad, akkor a kamat csak nagyj�b�l ellens�lyozza az infl�ci�t �s a fogyaszt�s elhalaszt�s�t m�r nem d�jazza.

A 2 �s 3 h�napos futamidej� bet�tek legmagasabb kamatainak alakul�s�t nagyon ingadoz�v� tette n�h�ny bet�takci�. Az 1, 6 �s 12 h�napos futamidej� bet�tekn�l azonban l�that� hogy tavaly janu�r �s november k�z�tt cs�kkent, id�n viszont eleinte kisebb, k�s�bb nagyobb m�rt�kben n�tt az el�rhet� legmagasabb kamat. Az ut�bbi k�t h�napban els�sorban a f�l�ves �s az �ves lej�rat� bet�tek legmagasabb kamatai n�vekedtek. A hosszabb futamidej� bet�tek kamatainak nagyobb emelked�s�t a kor�bbin�l j�val magasabb infl�ci�s el�rejelz�sek is indokolj�k.