Elk�pzelhet� a�t�l dr�ga, gyorsan rongyol�d� k�tsz�zas bankjegyek cser�je a Magyar Nemzeti Bank szerint. Az [origo] �gy tudja, megfelel� t�mogatotts�g eset�n az MNB nem z�rk�zna el azel�l, hogy �rm�re v�ltsa a bank�kat.

Elk�pzelhet�nek tartja Magyar Nemzeti Bank a�200 forintos bankjegy kivon�s�t, �s helyette �rme bevezet�s�t. Az [origo] birtok�ba ker�lt, a jegybankb�l sz�rmaz� dokumentumb�l az der�l ki, hogy az MNB�monet�ris tan�csa 2008 j�nius v�g�n hoz v�gleges d�nt�st a bankjegyekr�l.

Ez m�g nem jelenti a bankjegy kivon�s�t, de az MNB t�bb �rvet is felsorol a 200-as kivon�sa mellett.�A jelenleg forgalomban l�v� k�tsz�zasokb�l �vr�l �vre t�bbet kell legy�rtani, 2007-ben p�ld�ul 50 sz�zal�kukat selejtezt�k le, a bankjegyek p�tl�s�nak k�lts�ge el�rte az egymilli�rd forintot. A bankjegyek gy�rt�s�ra ford�tott k�lts�gek 17 sz�zal�k�t a 200-as bankjegyekre ford�tj�k.

�rvk�nt mer�l fel a 200-as bevon�sa mellett az is, hogy�Magyarorsz�g�feltehet�en bevezeti az eur�t, amelynek �rm�i j�val t�bbet �rnek, mint a magyar apr�p�nz: az egyeur�s k�r�lbel�l 250 forintot, a k�teur�s 500 forintot, a legkisebb bankjegy, az �teur�s pedig 1250 forintot �r.�A k�tsz�zas �rm�k bevezet�se megk�nny�ten� az �t�ll�st az eur�ra.

A v�lt�s ellen sz�l, hogy a k�tsz�zas bankjegy bev�lt, a lakoss�g megszokta. A pap�rp�nz kisebb �s k�nnyebb is, mint a f�m �rm�k.�B�r a�bankjegyek feldolgoz�sa bonyolultabb, mint az �rm�k�, a bankok, keresked�k �s automata-�zemeltet�k �t�ll�sa a jegybank szerint �gy is 3-4 h�napot venne ig�nybe.

Az MNB honlapj�nak adatai szerint jelenleg t�bb mint 48 milli� k�tsz�zas van forgalomban, 9,6 milli�rd forint �rt�kben. Az MNB 1992-ben m�r kibocs�tott 200 forintos �rm�t, de az nehezen haszn�lhat�, nagym�ret� volt, ez�rt - �s ez�sttartalma miatt - a lakoss�g eml�k�rm�nek tekintette �s felhalmozta. A k�tsz�zas �rm�t 1998-ban kivont�k a forgalomb�l.

Az [origo] megkeres�s�re az MNB k�z�lte: egyik alapfeladata, hogy a lakoss�got �s a gazdas�got megfelel� mennyis�g�, min�s�g� �s c�mlet�sszet�tel� k�szp�nzzel l�ssa el. Szakmai k�r�kben az elm�lt �vekben k�t k�rd�s mer�lt a magyar bankjegyekkel �s �rm�kkel kapcsolatban: az egyik az egy- �s k�tforintosok sz�ks�gess�ge, a m�sik pedig a k�tsz�zforintos bankjegyk�nt vagy �rmek�nt val� megjelen�se. Az MNB az �rintett szakmai szervezetek �s lakoss�g bevon�s�val t�j�koz�dik az �rintettek v�lem�ny�r�l annak �rdek�ben, hogy a lakoss�g �s gazdas�gi szerepl�k ig�nyeinek legmegfelel�bb d�nt�st hozhassa meg a j�v�ben.