A londoni Cityben is teljes a megosztotts�g a magyar p�nz�gypolitikai p�lya j�v�j�r�l: �v v�g�ig kitart� jelenlegi kamatszint �s m�r �prilisi f�l sz�zal�kpontos agressz�v emel�s egyar�nt szerepel a j�slatok k�z�tt. �ltal�ban id�n m�g kamatemel�st, j�v�re viszont m�r laz�t�st v�rnak, �s azt, hogy a kisebbs�gi korm�nyz�sban a n�pszer�s�g-jav�t� int�zked�sekre is kisebb lesz az es�ly.

A JP Morgan �prilisban �s m�jusban egy-egy negyed sz�zal�kpontos jegybanki kamatemel�sre sz�m�t, de azzal is sz�mol, hogy 2009-ben �sszesen 0,75 sz�zal�kpontos enyh�t�s k�vetkezik, els� negyed�vi kezdettel - der�l ki a h�z friss londoni el�rejelz�se szerint, amit a magyar gazdas�gi szak�rt�kkel tartott tal�lkoz� ut�n publik�lt. A JP Morgan elemz�sben azt j�solta, hogy az MNB a m�jusban esed�kes infl�ci�s jelent�sben ism�t felfel� m�dos�tja infl�ci�s el�rejelz�s�t. A londoni elemz�k v�rakoz�sa szerint a 2008-as �tlagos infl�ci�r�l sz�l� �j j�slat 6,2 sz�zal�k, a 2009-re sz�l� 4,0 sz�zal�k lesz, egyar�nt mintegy h�romtized ponttal magasabb a febru�ri infl�ci�s jelent�sben szerepl� v�rakoz�sokn�l.

Tov�bbi p�nz�gypolitikai l�p�sek elmarad�sa eset�n a magyar illet�kesek �gy l�tj�k, hogy a 2009. v�gi �ves infl�ci� el�rn� a 4 sz�zal�kot a kor�bbi el�rejelz�sben szerepl� 3,2 sz�zal�k helyett, �ll a JP Morgan ismertet�s�ben. Az elemz�s szerint a konszenzus az volt, hogy tov�bbi kamatemel�sek sz�ks�gesek az infl�ci�s v�rakoz�snak a 3 sz�zal�kos c�lszint k�r�li r�gz�t�s�hez.

Fl�rt a stagfl�ci�val

A p�nz�gypolitikai szigor�t�s sz�ks�gess�g�vel nem mindegyik nagy londoni befektet�si h�z �rt egyet. A magyar gazdas�g "a stagfl�ci�val fl�rt�l" a Merrill Lynch friss el�rejelz�se szerint, az �ves �sszevet�s� n�veked�si �tem 1 sz�zal�k al� - 11 �ves m�lypontra - cs�kkent, �s b�r 2008-ban v�rhat�an valamelyest �l�nk�lni fog, a h�z londoni elemz�i az idei �v eg�sz�re sem v�rnak 1,2 sz�zal�kn�l nagyobb n�veked�st a tavalyi 1,3 sz�zal�k ut�n. Az infl�ci� z�me egyszeri sokkhat�sokb�l �s torz�t� t�nyez�kb�l ered. A Merrill Lynch elemz�i arra sz�m�tanak, hogy a fogyaszt�i�r-infl�ci� �ves �teme 2008 v�g�ig 4 sz�zal�k k�rny�k�re zuhan, �s 3 sz�zal�kra 2009-ben. A gazdas�g ciklikus visszaes�se az ikerdeficitet is cs�kkenti: mind az �llamh�ztart�si, mint a foly�m�rleg-hi�ny a GDP 4-4,5 sz�zal�ka k�z�tti szintre s�llyed 2008-ban, a Merrill Lynch szerint.

A h�z szerint amint a piacok stabiliz�l�dnak �s a dezinfl�ci� folytat�dik fokozatosan fel kell sz�molni a p�nz�gypolitikai szigort. A Merrill Lynch az idei �v v�g�ig v�ltozatlan, 8,0 sz�zal�kos MNB-kamattal, 2009 v�g�n pedig 6,5 sz�zal�kos jegybanki kamatszinttel sz�mol.

A Lehman Brothers elemz�se szerit a magyar jegybanki kamatszint id�n 8,50 sz�zal�kon tet�zik - a k�vetkez� emel�st m�jusra v�rja a c�g -, �s tekintve a lassabb dezinfl�ci�t, valamint a p�nz�gypolitikai hiteless�ggel kapcsolatos MNB-aggodalmakat, id�n val�sz�n�tlen az enyh�t�s. J�v�re azonban 1,00-1,50 sz�zal�kpont k�z�tti kamatcs�kkent�st v�rnak a londoni Lehman-elemz�k, felt�ve, hogy nem lesznek jelent�sebb v�ltoz�sok a kock�zatv�llal�si k�rnyezetben.

A�Goldman Sachs szerint a jelenlegi er�sebb forint-�rfolyamon is "egy�rtelm� kock�zat" a 2009-es infl�ci�s c�l t�ll�p�se.�A febru�ri b�radatok is "nagyon nagy, felfel� mutat� meglepet�st" jelentettek, alaposan gyeng�tve azokat az �rveket, hogy a szint�n magas janu�ri n�veked�st olyan t�nyez�k okozt�k, mint a minim�lb�r-emel�s. Ennek alapj�n a GS londoni elemz�i m�r ebben a h�napban f�l sz�zal�kpontos MNB-kamatemel�st v�rnak.

Nehezebb lesz laz�tani

A JP Morgan londoni elemz�inek v�lem�nye szerint m�g az ad�cs�kkent�s elmarad�s�t felt�telezve is neh�z lesz el�rni a korm�ny �ltal tervezett j�v� �vi deficitcs�kkent�st, r�szben az eg�szs�gbiztos�t�si deficit n�veked�se, valamint a jelent�sen emelked� kamatkiad�sok miatt. A budapesti megbesz�l�seken az a n�zet hangzott el, hogy a kisebbs�gi korm�nyz�s alatt val�sz�n�tlenebb� v�lik a komolyabb m�rt�k� k�lts�gvet�si laz�t�s, mivel nehezebb lesz a n�pszer�s�g-jav�t� int�zked�sek �thajt�sa a parlamentben, �ll a JP Morgan ismertet�j�ben.