A Magyar Fejleszt�si Bank idei �zleti terve szerint 2008-ban 95-100 milli�rd forint �j hitel foly�s�t�s�t tervezi - mondta el Czirj�k S�ndor vez�rigazgat� sajt�t�j�koztat�n. Az MFB az Eur�pai Uni� fejleszt�si bankjainak strat�gi�j�hoz hasonl�an k�t nagy ter�leten, az infrastruktur�lis beruh�z�sok, valamint a v�llalkoz�sok t�mogat�sa ter�n tev�kenykedik.

A Moody's Investors Service MFB-re adott kedvez� min�s�t�se nagyban hozz�j�rult ahhoz, hogy az MFB el�ny�s felt�telek mellett tudott az elm�lt �vben �sszesen 456 milli� eur� �sszeg� forr�st bevonni - eml�tette Czirj�k S�ndor. Ennek 88 sz�zal�ka k�tv�ny, 12 sz�zal�ka pedig int�zm�nyi hitel volt - tette hozz�. A bank a kialakult nemzetk�zi p�nzpiaci viszonyokra tekintettel csak a legsz�ks�gesebb forr�sokat vonja be, az idei lej�ratok �sszesen 582 milli� eur� forr�st ig�nyelnek - mondta a vez�rigazgat�.

Tavaly a fejleszt�si bank teljes kihelyezett hitel�llom�nya - az "aut�p�lya-hitelek" n�lk�l - 554 milli�rd forintra n�tt. Ebb�l az �jonnan ny�jtott k�lcs�n�k �sszege 144 milli�rd forintot tett ki, amib�l a refinansz�roz�s keret�ben foly�s�tott hitelek �rt�ke 59 milli�rd forintot tett ki, a saj�t kihelyezett hitel�llom�ny 85 milli�rd forintot �rt el. Tavaly az MFB m�rlegf��sszege 893 milli�rd forintot tett ki, az idei terv 909 milli�rd forintos m�rlegf��sszeggel sz�mol. Az elm�lt �vben a m�rlegf��sszeg a bankcsoport m�ret�hez k�pest szer�nyen, de m�rs�kl�d�tt, ennek h�tter�ben azonban az �ll, hogy tavaly az �llam visszafizette az aut�p�lya-fejleszt�sekre adott teljes hitel�llom�nyt, amelynek �sszege 417 milli�rd forintra r�gott - k�z�lte Czirj�k S�ndor. Az elm�lt �vben az ad�z�s ut�ni nyeres�g 8 milli�rd forint volt, a terv szerint id�n az ad�z�s ut�ni profit 5,8 milli�rd forint lesz.

A bank a t�kebefektet�si tev�kenys�g�t �thelyezte az MFB Invest Zrt.-be, a fejleszt�si t�kefinansz�roz�si k�relmek menedzsel�s�t a k�relmez�k �s a t�keig�nyl�k nagys�ga szerint a bankcsoport egyes t�rsas�gai v�gzik - fejtette ki Er�s J�nos vez�rigazgat�. 2007 augusztus�ban megkezdte m�k�d�s�t a hazai mikro-, kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok finansz�roz�si lehet�s�geit b�v�t� Magyar V�llalkoz�sfinansz�roz�si Zrt.

Ak�r 50 milli� a kisv�llalkoz�nak

Id�n �j hitelprogramok meghirdet�s�vel k�v�nj�k jav�tani, kib�v�teni a m�r megl�v� konstrukci�k hat�konys�g�t. A 60 milli�rd forint keret�sszeg� "�j Magyarorsz�g �nkorm�nyzati K�tv�nyfinansz�roz�si Program" p�ld�ul az eur�pai uni�s forr�sok saj�ter�-p�tl� el�finansz�roz�s�hoz biztos�t kedvez�, hossz�lej�rat� forr�slehet�s�get az �nkorm�nyzatoknak. A "Kisv�llalkoz�i Hitelprogramot" ig�nybe vehetik azok a v�llalkoz�sok is, akik a Mikrohitel Plusz Programban forr�shoz jutottak, �gy ak�r 50 milli� forint �sszeg� fejleszt�si forr�s �llhat a rendelkez�s�kre".

Az MFB �tj�ra ind�totta az agr�r forg�eszk�z hitelt, amely a beruh�z� mez�gazdas�gi v�llalkoz�soknak - saj�ter� n�lk�l - biztos�t kedvezm�nyes hitelt a termel�s k�lts�gn�veked�se miatt el��ll� finansz�roz�si sz�ks�gletek fedez�s�re. Amennyiben a korm�ny j�v�hagyja, p�r h�napon bel�l az MFB a hitelint�zeti tulajdonban l�v� l�zingc�gek refinansz�roz�s�n kereszt�l elind�tja a mikro- �s kisv�llalkoz�sok sz�m�ra a kedvezm�nyes g�p- �s termel�eszk�z l�zing-refinansz�roz�si programj�t.