"Eur�pa jelenlegi legnagyobb v�llalati kom�di�ja" keret�ben - melyben, e r�szv�nyesi min�s�t�s ellen�re, doll�rsz�zmilli�k forognak kock�n - �sszecsapnak a Mol �s a riv�lis OMV vezet�i. A k�zgy�l�s egyebek mellett a Mol-vezet�s�g sors�r�l d�nt: �les kritika igen, nagy v�ltoz�s nem val�sz�n�.

19:32 perckor

A k�zgy�l�st k�vet� sajt�t�j�koztat�n Hern�di Zsolt, eln�k-vez�rigazgat� ism�t azt hangs�lyozta, hogy a k�zgy�l�sen a r�szv�nyesek t�bbs�ge elismerte a Mol tavalyi �vi j� teljes�tm�ny�t. R�ad�sul megadt�k a felhatalmaz�st arra, hogy a Mol ak�r 25 sz�zal�knyi saj�t r�szv�nyt tartson egyszerre, amire Hern�di szerint az�rt van sz�ks�g, mert az OMV egy olyan c�l �rdek�ben halmozott fel 20 sz�zal�knyi Mol-r�szv�nyt, amely l�that�an nem fog teljes�lni. Ez�rt pedig b�rmikor �rt�kes�theti r�szv�nyeit, aminek �rfolyamcs�kkent� hat�s�t tudja �gy a Mol a r�szv�nyesek �rdek�ben v�deni.

Nincs viszont olyan terv, hogy most azonnal elkezdj�k felt�lteni a 25 sz�zal�knyi r�szv�nyt, viszont azt sem lehet kijelenteni, hogy most m�r csak akkor vesz saj�tr�szv�nyt, ha az OMV adja el neki.

A k�zgy�l�sen elfogadt�k, hogy a Mol 5 sz�zal�knyi saj�tr�szv�nyt vonhat be, �s ezt a t�rsas�g meg is fogja tenni - mondta Hern�di.

18:25 perckor

A k�zgy�l�s v�get �rt.

18:19 perckor

Az OMV hat�rozati javaslatot ny�jtott be, hogy a r�szv�nyesek nevezzenek ki egy k�nyvvizsg�l�t annak �rdek�ben, hogy vizsg�lja meg a Mol-ban elm�lt 2 �v�nek az esem�nyeit, k�l�n�s tekintettel r�szv�nyad�si szerz�d�sekre. Az igazgat�s�g az OMV javaslata alapj�n a Deloitte, a KPMG, �s a Pricewaterhouse k�z�tti v�laszt�si lehet�s�get aj�nlotta fel. A k�zgy�l�s t�bb mint 80 sz�zal�kos t�bbs�ge elfogadta a javaslatot, Hern�di Zsolt ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy sokba fog ker�lni.

17:40 perckor

A r�szv�nyesek 82 sz�zal�ka elfogadta, hogy a Mol saj�tr�szv�nyeib�l bevonjon az alapt�ke 5 sz�zal�k�nak megfelel� r�szv�nyt. Ennek alapj�n 5,4 milli� darab r�szv�nyt vonnak be.

16:55 perckor

T�bb nagyon fontos javaslatot fogadott el a Mol szerdai k�zgy�l�se, amelyekkel a strat�gi�t is meger�s�tett�k - mondta el Mosonyi Gy�rgy, a Mol vez�rigazgat�ja �js�g�r�knak tartott r�gt�nz�tt sajt�t�j�koztat�n.

Sim�n zajlottak az esem�nyek, Mol �zleti eredm�nyeit nem k�rd�jelezte meg az OMV sem - mondta Mosonyi. Az osztr�k c�g �ltal feltett k�rd�seket kommunik�ci�s alibinek tartja Mosonyi, �s ahogyan fogalmazott nem is �rti, hogy egy sikert�rt�netet mi�rt akarnak ilyen m�don megzavarni.

Nagyon fontos l�p�snek nevezte a vez�rigazgat�, hogy felhatalmaz�st kaptak 25 sz�zal�k erej�ig saj�t r�szv�nyt v�s�rl�sokra. Erre az�rt van sz�ks�g, mert van olyan r�szv�nyes aki 20 sz�zal�kkal rendelkezik a Mol-ban (az OMV-re utalt a vez�rigazgat�), �s ha ezt egyben el akarja adni akkor a Mol v�dekezni tudjon a r�szv�nyesek �rdek�ben. Mosonyi arra az �js�g�r�i k�rd�sre, hogy tudom�suk van-e arr�l, hogy el akarja e adni r�szv�nyeit az OMV azt mondta: mindenre fel kell k�sz�lni�k.

16:28 perckor

Mivel Hern�di Zsolt, �s Mosonyi Gy�rgy igazgat�s�gi tags�ga is lej�r 2009 elej�n, ez�rt a mostani k�zgy�l�sen k�rte az igazgat�s�g mand�tumuk meghosszabb�t�s�t, hogy ez�rt �jabb k�zgy�l�st ne kelljen �sszeh�vni. A k�zgy�l�sen hozz�sz�l�s n�lk�l 81 sz�zal�k igen szavazattal kapott ism�t igazgat�s�gi tags�got Hern�di, �s Mosonyi is.

16: 03 perckor

A r�szv�nyesek 80 sz�zal�ka elfogadta a 2007. �vr�l sz�l� besz�mol�t, �s csup�n 16,99 sz�zal�k szavazatott nemmel.

15:33 perckor

A k�lcs�nad�sokr�l feltett k�rd�sre a Mol vezet� jog�sza Kara P�l, v�laszolt: ezzel kapcsolatban annyit mondott el, hogy a k�lcs�nvev� viseli az �rfolyamkock�zatot, �s minden esetben a k�lcs�nadott teljes r�szv�ny mennyis�get vissza kell adniuk a futamid� lej�rtakor. Szavaz�si meg�llapod�s nincs a szerz�d�sekben -�hangzott el.

A Mol 17,861 ezer r�szv�nyt vett vissza, amit saj�t r�szv�nyk�nt mutatnak be - mondta a vezet� jog�sz. Az omani c�ggel k�t�tt t�j�koztat�st �zleti titokra, �s arra hivatkozva, hogy azt 2008-ban k�t�tt�k, �gy nem r�sze a 2007 �vi besz�mol�nak, nem v�laszolt a Mol k�pvisel�je.

Hern�di Zsolt, az OMV-nek adott v�lasz�ban elmondta: a Mol igazgat�s�ga �rt�k el�rejelz�st soha sem adott ki, ezt most sem teszik. Egyben felh�vta az OMV vezet�s�t, hogy ne hivatkozzanak az OMV aj�nlat�ra mert az nincs. Hern�di ezzel kapcsolatba az OMV k�pvisel�inek azt is elmondta: "mi egy kicsit t�bb id�t is elt�lt�tt�nk egy m�sikfajta rendszerben, ahol sokszor mondt�k, hogy Moszkv�ban ingyen adj�k a ban�nt, csak most �ppen nincs".

15:10 perckor

Sz�t kapott az OMV k�pvisel�je, aki el�sz�r arra lett volna k�v�ncsi, hogy mit tartalmaznak azok a r�szv�ny-k�lcs�nad�si szerz�d�sek, amelyeket az MFB-vel, az OTP-vel, a BNP Paribas-val, a CEZ-zel �s m�sokkal k�t�tt a Mol vezet�se. K�l�n kiemelt�k, hogy ezekn�l a szerz�d�sekn�l ki viseli az �rfolyamkock�zatot, ki kapja az osztal�kot, illetve szavazati jogukat hogyan gyakorolj�k. K�l�n r�szletes t�j�koztat�st k�rtek az om�ni t�rsas�ggal (Oman Oil)k�t�tt strat�giai meg�llapod�sr�l is.

Az OMV v�laszt v�rna arra is, hogy a Mol vezet�se �ltal re�lsinak tartott 34-36 ezer forintos r�szv�nyenk�nti �rt�ket mikorra akarja a Mol igazgat�s�ga megteremteni?

Az OMV k�pvisel�je kifog�solta, hogy a Mol t�bb mint 40 sz�zal�knyi saj�t r�szv�ny felett rendelkezik. Mindezt �gy tette, hogy kij�tszva a 10 sz�zal�kos saj�tr�szv�ny v�s�rl�si korl�tot, a r�szv�nyeket menedzsment-bar�t t�rsas�goknak j�tszotta �t, mint p�ld�ul az OTP Bank, �s az MFB Invest. Az OMV �gy gondolja, hogy ezek a bar�ti t�rsas�gok a k�zgy�l�sen gyakorolni is fogj�k szavazati jogukat a Mol Igazgat�s�g�nak az �rdekeivel �sszhangban.

15:09 perckor

Moln�r J�zsef, a Mol p�nz�gyi vez�rigazgat�-helyettese az osztal�kkal kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi �vi eredm�ny 40 sz�zal�k�t, 85 milli�rd forintot fizetnek ki osztal�kk�nt, azt azonban nem mondta el, hogy ez mennyi lesz r�szv�nyenk�nt.

15:01 perckor

Kupa Mih�ly, a fel�gyel�bizotts�g eln�ke mondta el k�telez� besz�d�t, melyben azt hangs�lyozta, hogy a t�rsas�g �ltal k�sz�tett 2007. �vr�l sz�l� m�rlegek mindenben megfeleltek a t�rv�nyi el��r�soknak, �s a k�zgy�l�snek elfogad�sra javasolja �ket.

14:30 perckor

A k�zgy�l�s elej�n Mosonyi Gy�rgy, a Mol vez�rigazgat�ja tartott besz�mol�t a tavalyi �vi gazd�lkod�sr�l. Ebben sok �jdons�g nem hangzott el ahhoz k�pest, amit febru�rban nyilv�noss�gra hoztak az �ves jelent�s ismertet�sekor.

14:20 perckor

A k�zgy�l�s elej�n az OMV k�pvisel�je szerette volna tiszt�zni, hogy a Magyar Fejleszt�si Bank �s�az OTP mint r�szv�nyes egy�tt szavaz-e, Hern�di Zsolt, a Mol eln�k-vez�rigazgat�ja ezt azonban nem engedte, arra hivatkozva, hogy a Mol alapszab�lya szerint r�szv�nyeseknek nem tehetnek fel k�rd�st.

14:10 perckor

A k�zgy�l�s kezdet�n a Mol biztons�gi igazgat�ja tartott besz�mol�t arr�l, hogy esetleges ki�r�t�s eset�n merre lehet gyorsan elhagyni a k�zgy�l�s helysz�n�t. Besz�molt arr�l is, hogy a k�zgy�l�s ideje alatt orvosi �gyeletet is szerveztek, illetve t�zszer�szek is jelen vannak. A k�zgy�l�s�n a r�szv�nyesek 66,74 sz�zal�ka jelent meg, �gy az els�re hat�rozatk�pes volt.

A k�zgy�l�sre a bejut�s sem volt k�nny�. Az elm�lt �vekkel ellent�tben ugyanis komoly biztons�gi int�zked�sek�voltak. Az �js�g�r�k is�csak az el�zetes regisztr�ci� ellen�ben �tvett karszalagokkal j�hettek be a k�zgy�l�sre, amelyet t�bb helyen is ellen�riztek.

(Cikk�nket folyamatosan friss�tj�k a k�zgy�l�s fejlem�nyeivel.)