Id�n n�vekv� hitel-, piaci �s likvidit�si kock�zatokkal kell sz�molnia a magyar p�nz�gyi szektornaka P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) elemz�se szerint. A PSZ�F honlapj�n cs�t�rt�k�n publik�lt elemz�s a fel�gyelt szektorok tavalyi teljes�tm�ny�t veszi g�rcs� al�, �s 2008 v�g�ig kock�zati kitekint�st is tartalmaz.

Az �zleti n�veked�s mai �teme az elemz�s szerint csak n�vekv� fajlagos kock�zatv�llal�ssal tarthat� fenn. Ebben egyebek mellett jelent�s szerepet j�tszik a kihelyez�sek j�vedelem-fedezetts�g�nek jelent�s cs�kken�se, a k�lf�ldi kock�zatv�llal�s b�v�l�se �s ar�nya, az �zlet n�vekv� devizatartalma �s a fedezend� devizapoz�ci�k n�vekv� m�rt�ke.

A szolg�ltat�i verseny fokoz�d�sa az �zleti marzsok tov�bbi sz�k�l�s�vel, m�sr�szt fokoz�d� term�k- �s reput�ci�s kock�zatokkal fenyeget. A szolg�ltat�knak azzal is sz�molniuk kell, hogy a k�zelj�v�ben csak a kor�bbiakn�l nehezebben �s szigor�bb felt�telekkel juthatnak majd k�ls� forr�sb�l t�k�hez - h�vja fel a figyelmet a PSZ�F.

A nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g v�ge a jelek szerint m�g messze van, kimenetele bizonytalan, k�rpotenci�lja pedig v�ltozatlanul igen jelent�s - �llap�tja meg az elemz�s. A p�nz�gyi v�ls�g k�vetkezm�nyei �s a glob�lis konjunkt�ra j�v�je k�z�tt szoros �sszef�gg�s l�that�.

A fel�gyelet elemz�i szerint jelenleg re�lis vesz�ly, hogy az �szak-amerikai gazdas�g recesszi�ba cs�szhat. Komoly vesz�lyek forr�sa lehet egyes �zsiai fejl�d� gazdas�gok t�lf�t�tts�ge is, ami egy�b k�vetkezm�nyek mellett az energia- �s �lelmiszer�rakon kereszt�l �rv�nyes�l� infl�ci�s nyom�s miatt lehet kedvez�tlen.

A Magyarorsz�g sz�m�ra kiemelked�en fontos eur�pai gazdas�gban e k�t tendencia egyszerre van jelen akkor, ha a nyugat-eur�pai gazdas�g lassul, de az infl�ci�s nyom�s m�gis jelent�s, m�g a k�z�p-kelet-eur�pai r�gi� gazdas�gai k�l�nb�z� m�rt�kben ugyan, de jellemz�en a t�lf�t�tts�g jegyeit viselik.

A magyar gazdas�g a k�vetkez� egy �vben v�ltozatlanul neh�z, ingadoz� makrogazdas�gi �s piaci k�r�lm�nyekre sz�m�that. A makrogazdas�gi helyzetet egyr�szt a javul� k�lts�gvet�si egyens�ly �s cs�kken� k�ls� finansz�roz�si ig�ny, m�sr�szt az eg�szen alacsony szintre lassult gazdas�gi n�veked�s, harmadr�szt pedig a gyorsan emelked� �lelmiszer- �s energia�rakkal, valamint az �rliberaliz�ci�val �s a k�lts�gvet�si kiigaz�t�ssal kapcsolatban keletkezett, illetve fennmaradt jelent�s hazai infl�ci�s nyom�s hat�rozza meg.

A n�veked�s az id�n csak szer�ny m�rt�kben er�s�dhet, mert b�r a�k�lts�gvet�si�kiigaz�t�s negat�v keresleti hat�sa cs�kken, ezzel egyidej�leg az exportkereslet lend�let�nek visszaes�se fenyeget. A magyar gazdas�g emellett a piaci kock�zatokat tekintve tov�bbra is s�r�l�keny; fejl�d� piaci st�tusz�, �gy �rdemi m�rt�kben s�jtja a glob�lis kock�zati �tv�gy cs�kken�se, emellett befektet�i meg�t�l�se a kor�bbi �vek k�lts�gvet�si� teljes�tm�ny�vel �sszef�gg�sben m�g mindig viszonylag kedvez�tlen.