A v�rakoz�soknak megfelel�en 25 b�zisponttal, 8 sz�zal�kr�l 8,25 sz�zal�kra emelte az ir�nyad� kamatot a magyar jegybank monet�ris tan�csa keddt�l. Egy h�nappal kor�bban 50 b�zispontos emel�st hajtott v�gre a jegybank. A tan�cs mai kamatd�nt� �l�s�n a 25 b�zispontos szigor�t�s mellett a tart�sr�l is voksoltak a jegybank�rok, de�- ahogy Simor Andr�s MNB-eln�k fogalmazott�- "biztos t�bbs�ggel" szavazta meg a tan�cs az emel�st.

A monet�ris tan�cs �l�s�n biztos t�bbs�g szavazott a 25 b�zispontos kamatemel�sre, a m�sik javaslat kamattart�sra vonatkozott - k�z�lte Simor Andr�s a kamatd�nt�st k�vet� sajt�t�j�koztat�n. A jegybank eln�ke hozz�tette, mivel az MNB infl�ci�s c�lja 2009-re a 3 sz�zal�khoz k�zeli, �s a febru�ri el�rejelz�s 3,6 sz�zal�kot mutat, a tan�cs nem v�rhat sok�ig, mivel a monet�ris politika 5-8 negyed�v alatt k�pes hatni.

A mostani d�nt�s megfelelt az elemz�i v�rakoz�soknak. A tan�cs tov�bbra is �gy l�tja, hogy a magyar gazdas�got visszafogott n�veked�s �s az infl�ci� lass� cs�kken�se jellemezi. Az infl�ci� m�rs�kl�d�s�t hazai �s nemzetk�zi eredet�, elh�z�d� k�lts�gsokkok f�kezik. Amennyiben az infl�ci�s c�l el�r�se megk�v�nja, a Monet�ris Tan�cs a tov�bbiakban is k�sz megtenni a sz�ks�ges l�p�seket - hozt�k nyilv�noss�gra.

Tov�bbra is �rv�nyes�lnek a nemzetk�zi infl�ci�s hat�sok �s a kor�bban gyorsabb lefut�s� k�lts�gsokkok az egy h�nappal ezel�tt v�rtn�l jobban elh�z�d�nak t�nnek�- fogalmazott az eln�k. A jegybank meg�t�l�se szerint a nemzetk�zi p�nzpiaci turbulenci�k kiss� csillapodtak ugyan, de v�gleges nyugv�pontr�l nem lehet besz�lni.

A kor�bbi kamatcs�kkent�si v�rakoz�sok mind az USA-ban, mind pedig Eur�p�ban ki�raz�dni l�tszanak, az infl�ci� cs�kken�se a kor�bban v�rthoz k�pest lassult. �gy a j�v� �vi infl�ci�s c�lkit�z�s el�r�s�t tov�bbra is kock�zatok �vezik. A nemzetk�zi piaci kond�ci�kban nem k�vetkezett be jelent�s v�ltoz�s, a kock�zati pr�mium valamelyes cs�kken�s�t�l eltekintve.

A belf�ldi inform�ci�k oldal�r�l az infl�ci�n bel�l a feldolgozott �lelmiszerek �r�nak valamelyes cs�kken�se, illetve a tart�s fogyaszt�si cikkek �s a szolg�ltat�sok ezt n�mik�pp ellens�lyoz� dr�gul�sa gyakorolja a legjelent�sebb hat�st. A b�ralkalmazkod�s is lass�, a legut�bbi adatok�- az egyedi hat�sokt�l megtiszt�tva is�- meghaladj�k a v�rakoz�sokat.

Nem l�tsz�dnak teh�t�beigazol�dni a kor�bban v�rt gyorsabb dezinfl�ci�t val�sz�n�s�t� pozit�v v�rakoz�sok, �gy a monet�ris tan�cs a rendelkez�s�re �ll� inform�ci�k alapj�n sz�ks�gesnek tartotta a szigor�t�st, �s amennyiben az infl�ci�s c�l el�r�se �gy k�v�nja, a tov�bbiakban is k�sz megtenni a sz�ks�ges l�p�seket.

A kamatemel�st a tan�cs tagjainak elm�lt hetekben megjelent nyilatkozatai m�r el�k�sz�tett�k, de a leger�sebb �rv feltehet�en a versenyszf�ra rendszeres b�rki�raml�s�nak febru�ri 10,4 sz�zal�kra gyorsul�sa lehetett, amely az el�z� h�napok cs�kken� trendj�t t�rte meg - k�z�lte Suppan Gergely, a Takar�kbank elemz�je az [origo]-val.

Magyar �s k�lf�ldi �rvek alapj�n d�nt�tt ma a jegybank - mondta el az [origo]-nak Bebesy D�niel, a Budapest Alapkezel� portf�li�menedzsere. A�forintpiac enyhe er�s�d�ssel reag�lt a d�nt�sre, v�ltozatlan hozamok mellett - f�zte hozz�.

A m�rciusi �l�sr�l kiadott jegyz�k�nyv azt mutatta, hogy az akkori 50 b�zispontos emel�st nem egy egyszeri szigor�t�snak sz�nt�k, hanem ink�bb a ciklus els� l�p�s�nek. Az elm�lt id�szak sor�n jelent�sen er�s�d� forint miatt most nem volt sz�ks�g ennyire hangs�lyos l�p�sre.

A deviza er�s�d�se ellen�re azonban tov�bbra is megmaradtak az infl�ci�s kock�zatok, a k�z�pt�v�, h�rom sz�zal�kos c�l teljes�thet�s�ge 2009-re meglehet�sen k�ts�ges. A febru�ri, v�rtn�l j�val magasabb n�veked�st mutat� b�radat csak tov�bb n�velte a kock�zatokat, r�ad�sul a sz�m c�folni l�tszik sz�mos ez id�ig gyakran hangoztatott jegybanki feltev�st is.

A gazdas�gi lassul�s, cs�kken� kereslet ellen�re a v�llalatok a magasabb infl�ci�s v�rakoz�sok miatt, �gy t�nik m�gis komolyabb b�remel�seket hajtottak v�gre, erre pedig reag�lnia kellett az MNB-nek. A mostani 25 b�zispontos emel�s azt is mutatta, hogy az �rfolyam ingadoz�si s�vj�nak elt�rl�s�vel t�nylegesen n�tt a mozg�st�r, hiszen nem kell att�l tartani, hogy az esetleg 250-es szint al� n�z��eur��rfolyam a s�v er�s sz�l�nek �tk�zne. A gazdas�gi lassul�s melletti kamatemel�s egy�bk�nt egy�ltal�n nem kir�v� eset, sz�mos fejl�d� piaci jegybank k�nyszer�lt ilyen d�nt�sre az elm�lt h�napok sor�n.