R�szv�nyenk�nt 401 forint osztal�kot fizet az �llami Nyomda Nyrt. a t�zsd�n is forg� A sorozat� r�szv�nyekre a 2007. �vi 1,087 milli�rd forint ad�zott nyeres�gb�l - d�nt�tt a t�rsas�g k�zgy�l�se h�tf�n Budapesten tartott �ves rendes �l�s�n.

A r�szv�nyesek 63,4 sz�zal�kos r�szv�tel�vel megtartott k�zgy�l�s d�nt�se szerint a B �s C sorozat� osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyekre 430 forint, illetve 440 forint osztal�k.

A magyar sz�mviteli szab�lyok szerinti audit�lt m�rleget 6,197 milli�rd forint m�rlegf��sszeggel �s 486 milli� forint m�rleg szerinti nyeres�ggel fogadt�k el, m�g a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�ny (IRFS) szerinti konszolid�lt m�rleget 6,783 milli�rd forint f��sszeggel �s 1,158 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�ggel hagyt�k j�v� az �llami Nyomda �ves rendes k�zgy�l�s�n.

A tulajdonosok hat�roztak �sszesen 9.475 darab egyenk�nt 980 forint n�v�rt�k� B sorozat� �s 73 470 darab egyenk�nt 980 forint n�v�rt�k� C sorozat� osztal�kels�bbs�gi dolgoz�i r�szv�ny A sorozat�v� alak�t�s�r�l.

D�nt�ttek a r�szv�nyek feldarabol�s�r�l is

A r�szv�nyesek d�nt�ttek a r�szv�nyek 1:10 ar�ny� megoszt�s�r�l. Ennek eredm�nyek�nt egy darab, egyenk�nt 980 forint n�v�rt�k� n�vre sz�l� t�rzsr�szv�ny helyett 10 darab egyenk�nt 98 forint n�v�rt�k� n�vre sz�l� t�rzsr�szv�nyt bocs�tanak ki dematerializ�lt form�ban. Ezzel a t�zsdei keresked�sben forg� r�szv�nyek sz�ma 14�794 650 darab lesz, de a jegyzett t�ke v�ltozatlanul 1,45 milli�rd forint. Erd�s �kos, az �llami Nyomda igazgat�s�g�nak eln�ke a l�p�st��a k�vetkez�kkel indokolta: "Minden t�zsd�n j�l szerepl� t�rsas�g �let�ben megszokott technika a r�szv�nyek feldarabol�sa, r�szben a likvidit�s n�vel�s�re, r�szben a kisr�szv�nyesek kedvez�bb helyzetbe hoz�s�ra".

A d�nt�seknek megfelel�en m�dos�tott�k a t�rsas�g alapszab�ly�t is.

R�szv�nyopci�s program

A menedzsment �szt�nz�s�re a r�szv�nyesek vezet�i r�szv�nyopci�s programot hagytak j�v�, amelynek sor�n��2008. �s 2012. k�z�tt �sszesen 800 ezer darab (az �sszes r�szv�ny 5,4 sz�zal�ka) r�szv�nyre szerezhetnek opci�t az igazgat�s�g �ltal kiv�lasztott szem�lyek. Az igazgat�s�g hat�rozza meg az opci�s r�szv�nyek eloszt�s�t �s az id�szak�t is. Ugyancsak az igazgat�s�g hat�sk�re a felt�telek meghat�roz�sa. Az opci�s r�szv�nyek v�tel�ra az opci� megnyit�s�t megel�z� 180 napos id�szak forgalommal s�lyozott t�zsdei �tlag�ra.

Az opci� nagyon "kem�nyen" a r�szv�ny�rfolyamhoz k�t�dik - magyar�zta Erd�s �kos. Vezet�i opci�s r�szv�nyt akkor lehet legkor�bban leh�vni, ha a t�zsdei z�r��r a leh�v�st megel�z� �t keresked�si napon meghaladja a 18.000 forintot. A k�zgy�l�si d�nt�s pillanat�ban a r�szv�ny �rfolyama 11.985 forint volt.

Saj�tr�szv�nyeket v�s�rolhat a nyomda

A r�szv�nyesek a k�zgy�l�sen felhatalmaz�st adtak az igazgat�s�gnak saj�t r�szv�ny v�s�rl�s�ra 2009.okt�ber 28-ig a t�rsas�g jegyzett t�k�j�nek maximum 10 sz�zal�k�ig. Az igazgat�s�g n�v�rt�k alatt nem v�s�rolhat, a mimimum�r pedig a t�zsdei �gyletet megel�z� h�ten a budapesti �rt�kt�zsdei keresked�sben az �llami Nyomda r�szv�nyeinek �tlagos z�r��r�nak legfeljebb 120 sz�zal�ka. Az igazgat�s�g a saj�t r�szv�ny v�s�rl�st a vezet�i r�szv�nyopci�s programmal, illetve az esetleges �rfolyam karbantart�ssal indokolta.

Zs�mboki G�bor, az �llami Nyomda igazgat�s�g�nak tagja, m�jus 1-j�t�l vez�rigazgat�, az MTI k�rd�s�re megism�telte az idei �vre vonatkoz� v�rakoz�sokat, miszerint az egy r�szv�nyre jut� nyeres�g (EPS) 900 forint lesz, szemben a 2007. �vi 785 forinttal.��A saj�t k�r�s�re felmentett eddigi vez�rigazgat�, Gyergy�k Gy�rgy az igazgat�s�g eln�k-helyettese lesz, �s vezet�k�nt tov�bb viszi az okm�ny-projektet.