A Richter Gedeon Nyrt. h�tf�i �ves k�zgy�l�se r�szv�nyenk�nt 450 forint osztal�k kifizet�s�r�l d�nt�tt, j�v�hagyva az igazgat�s�g javaslat�t.

A gy�gyszergy�r az �vek �ta v�ltozatlan osztal�kpolitik�j�nak megfelel�en a tavalyi nyeres�g 25 sz�zal�k�t osztja sz�t a r�szv�nyesek k�z�tt. Az id�n ez �sszesen 8,362 milli�rd forint osztal�kot jelent, a fennmarad� 25,47 milli�rd forint az eredm�nytartal�kba ker�l. Tavaly r�szv�nyenk�nt 690 forintot fizetett a c�g.

A k�zgy�l�sen elfogadott, magyar sz�mviteli szab�lyok alapj�n k�sz�lt besz�mol� szerint a Richter 2007-ben 33,832 milli�rd forint ad�zott nyeres�get �rt el, ami 34,3 sz�zal�kkal alacsonyabb az el�z� �vin�l, �rbev�tele 171,216 milli�rd forint volt, az el�z� �vi szinten maradt.

Bogsch Erik vez�rigazgat� a besz�mol�t ismertetve kifejtette, hogy 2007-ben t�r�s k�vetkezett be a kor�bbi �vek n�vekv� eredm�nyeihez k�pest: a t�rsas�g nyeres�ge cs�kkent, �rbev�tele pedig stagn�lt, els�sorban a belf�ldi kedvez�tlen piaci k�rnyezet miatt. Hozz�tette, hogy az export-�p�t� strat�gi�nak k�sz�nhet�en a Richter �gy is tisztes nyeres�get �rt el.

Kit�rt arra, hogy a lengyel Polpharma gy�gyszeripari c�ggel val� egyes�l�s z�r�sa az els� f�l�vben v�rhat�, a sz�ks�ges enged�lyek megszerz�se ut�n.

A vez�rigazgat� elmondta, hogy az �sszes �rbev�telen bel�l a belf�ldi �rt�kes�t�s r�szar�nya tov�bb cs�kkent: a 2006. �vi 21 sz�zal�kr�l - ami szint�n visszaes�s volt az el�z� �vhez k�pest - 2007-ben 18 sz�zal�kra zsugorodott.

Szavai szerint a hazai gy�gyszerpiaci szab�lyoz�sok - a t�mogat�s-ki�raml�shoz k�t�tt 12 sz�zal�kos ad�, szolidarit�si ad�, orvosl�togat�i d�j - 8,2 milli�rd forint vesztes�get okoztak a Richternek. A megszor�t�sok ellens�lyoz�s�ra a t�rsas�g visszafogta a beruh�z�sait, tavaly 17,8 milli�rd forintot k�lt�tt erre a c�lra, szemben a 2006. �vi 26,3 milli�rd forintos �sszeggel.

N�vekv� k+f beruh�z�sok �s exportpiac

A kutat�s-fejleszt�sen viszont nem sp�rolt a c�g, �ves �rbev�tel�nek v�ltozatlanul mintegy 10 sz�zal�k�t teszik ki a k+f kiad�sok, 2007-ben ez az �sszeg el�rte a 17 milli�rd forintot.

A belf�ldi �rt�kes�t�s cs�kken�se mellett az exportpiacokon kiv�l� eredm�nyeket �rt el a c�g, minden r�gi�ban n�vekedett az �rbev�tel. Bogsch Erik kiemelte az oroszorsz�gi �rt�kes�t�st, ami az el�z� �vi magas b�zis, �s a DLO (j�l�ti program) sz�ll�t�sok visszaes�se ellen�re 15 sz�zal�kkal b�v�lt az elm�lt �vben. Az oroszorsz�gi piacon tavaly j�lius 1-j�vel eur� alap� elsz�mol�sra t�rt �t a Richter a kor�bbi doll�r elsz�mol�sr�l, ez kedvez� �rfolyamhat�st eredm�nyezett 2007-ben.

A k�zgy�l�s felhatalmazta az igazgat�s�got saj�t r�szv�nyek v�s�rl�s�ra a k�vetkez� �ves k�zgy�l�s id�pontj�ig. A Richter az alapt�ke 10 sz�zal�k�nak erej�ig v�s�rolhat saj�t r�szv�nyt. Ez jelenleg mintegy 1,9 milli� darab r�szv�nyt jelent, azonban ha a c�gb�r�s�g bejegyzi a Polpharma megszerz�s�vel kapcsolatban 2007 december�ben elhat�rozott alapt�keemel�st, �gy a 10 sz�zal�k mintegy 2,5 milli� darab r�szv�ny lesz. A saj�t r�szv�ny v�s�rl�s az elfogadott hat�rozat szerint a munkav�llal�i �s vezet�i �szt�nz�si rendszer mellett a Richter strat�giai c�ljainak megval�s�t�s�t seg�ti, �gy felv�s�rl�si �gyletekben a r�szv�nyek fizet�eszk�zk�nt haszn�lhat�ak.