A magyar belpolitikai helyzet akkor okozhatna komoly zavarokat a magyar p�nz�gyi piacokon, ha november-december t�j�k�n az l�tszana, hogy nem siker�l j�v� �vi k�lts�gvet�st elfogadni, �s az (�jabb) korm�nyv�ls�ghoz vezet - v�lik egy�ntet�en az [origo] �ltal megk�rdezett elemz�k. B�r r�vid t�von kev�s�hat�sa van a v�ls�gnak, a befektet�k elmarad�sa a t�zsd�r�l az�rt jelz�s�rt�k� .

A magyar kisebbs�gi korm�nyz�s �nmag�ban r�vidt�von nem okoz gondot a magyar t�zsdei v�llalatoknak, hosszabb t�von azonban m�r igen. A befektet�ket ugyanakkor most a r�vidt�v� h�rek -�mint amilyen egy-egy v�llalati gyorsjelent�se, vagy az amerikai lak�s�rt�kes�t�si adatok - sokkal jobban �rdeklik, �s ink�bb ezekre reag�lnak - v�li T�r�k B�lin, a Buda-Cash Br�kerh�z elemz�je.

Ugyanakkor term�szetesen a nagyobb belpolitikai kock�zat miatt val�sz�n�leg t�vol maradnak a magyar t�zsd�t�l a k�lf�ldi befektet�k, ezt jelezheti, hogy az elm�lt napokban szinte alig volt forgalom.

A Buda-Cash Br�kerh�z elemz�je arra is felh�vta a figyelmet, hogy az�rt sem volt komolyabb reakci� a p�nzpiacokon, illetve a t�zsd�n, mert a koal�ci�s szak�t�s lassan, t�bb mint egy h�nap alatt ment v�gbe, �gy a fokozatoss�g nem sz�lt hirtelen p�nikot."Sokkal nagyobb gondok vannak a vil�gban, minthogy a k�lf�ldi befektet�k most a magyar korm�nyv�ls�ggal t�r�djenek" - mondta el megkeres�s�nkre Blah� Levente, a Raiffeisen Bank elemz�je. T�r�k B�lint is �gy l�tja, hogy a befektet�ket most�tal�n kev�ss�foglalkoztatja a magyar belpolitikai helyzet.

A reformok elmarad�sa okozhat neh�zs�geket

Hosszabb t�von az�rt lehetnek gondok a reformok elmarad�sa miatt - v�li T�r�k B�lint. A politikai bizonytalans�g miatt egy�bk�nt azok a c�gek lehetnek a legs�r�l�kenyebbek, amelyeknek az �rbev�tel�n, illetve a nyeres�g�kn�l a legnagyobb ar�nyt k�pviseli a hazai piac - tette a hozz� az elemz�.

Az elemz� szerint nagyobb�neh�zs�gek akkor mutatkozhatnak, ha a fontosabb t�rv�nyek elfogad�s�n�l, p�ld�ul az �v v�gi k�lts�gvet�si vit�ban �gy l�tszik, hogy nem siker�l kisebbs�gb�l elfogadtatni az Orsz�ggy�l�ssel�a 2009-es k�lts�gvet�st.

Blah� Levente szerint viszont teljesen mindegy a magyar r�szv�nyekben t�bb mint 70 sz�zal�kos s�lyt k�pvisel� k�lf�ldieknek, hogy �ppen ki korm�nyozza most az orsz�got. Enn�l ugyanis sokkal nagyobb gondok vannak a vil�gban, �s a c�gek eredm�ny�t is ink�bb befoly�solj�k most a vil�ggazdas�gi folyamatok.

K�lf�ld�n is kis es�lyt l�tnak az el�rehozott v�laszt�sra

Londoni elemz�i v�lem�nyek szerint is els�sorban az agg�lyos, hogy egy esetleges kisebbs�gi korm�ny nem tudn� �letbe l�ptetni a konszolid�ci�s csomag teljes tartalm�t. A City szerint ugyanakkor "nagyon val�sz�n�tlen" az el�rehozott v�laszt�sok ki�r�sa. Egy esetleges el�rehozott v�laszt�snak pedig ak�r nyertese is lehet, hiszen p�ld�ul az �llami Nyomda eredm�ny�t biztosan pozit�van befoly�soln� ez az esem�ny.

M�r a referendumon elszenvedett szocialista veres�g ut�n "t�netszer�en jelentkezett" a konszolid�ci�s program t�mogatotts�g�nak gyenges�ge a politikai spektrum eg�sz�ben - k�z�lte a k�ezlm�ltban Franklin Gill, a magyar szuver�n ad�ss�got a m�lt havi n�pszavaz�s �ta negat�v kil�t�ssal nyilv�ntart� Standard & Poor's hitelmin�s�t� eur�pai ad�sbesorol�sok�rt felel�s igazgat�ja.

Gill szerint a fejlem�nyek azt igazolj�k, hogy a politikai mez�ny egyre t�volabbra ker�l Gyurcs�ny csomagj�nak t�mogat�s�t�l ami aggodalomra ad okot. Arra a k�rd�sre, hogy egy esetleges kisebbs�gi korm�nyz�s mik�pp befoly�soln� a kiad�sok tov�bbi �rdemi cs�kkent�s�t, az S&P londoni igazgat�ja azt mondta: m�r azel�tt is nagyon csek�ly volt az elk�telezetts�g az �jabb kiad�si oldali reformok ir�nt, hogy a szocialista p�rt n�pszer�s�ge elkezdett 15 sz�zal�k fel� s�llyedni.

Kisebbs�gi korm�nyz�s eset�n azonban a szocialista korm�ny m�g ink�bb b�na kacs�nak t�nne, �s nem lenne meg a politikai t�mogat�sa ahhoz, hogy a konszolid�ci�s csomag teljes tartalm�t megval�s�tsa. A hitelmin�s�t� k�l�n�sen szoros figyelemmel fogja k�s�rni a j�v� �vi k�lts�gvet�st, azt, hogy a korm�ny mely int�zked�seket tud majd v�grehajtani, �s melyeket nem. Gill szerint a jelenlegi glob�lis makrogazdas�gi h�tt�r nem k�l�n�sebben kedvez� a konszolid�ci�s csomag szempontj�b�l, ami "el�g nagy balszerencse" mind a szocialist�k, mind az ellenz�k sz�m�ra.

�jabb v�laszt�si b�dzs� eset�n j�n a lemin�s�t�s

A Fitch Ratings hitelmin�s�t� londoni igazgat�ja, David Heslam szerint a jelenlegi fesz�lts�g r�szben abb�l a politikai nyom�sb�l ered, amely a szocialista p�rt vezet�s�re nehezedik a reformcsomag egyes elemeinek felvizez�se �rdek�ben. Megvan a kock�zata, hogy "a minisztereln�k �s az MSZP keresi is a m�dj�t a k�lts�gvet�si reformprogram felh�g�t�s�nak.

A Fitch vezet� londoni elemz�je szerint mindezzel egy�tt a 2008-as k�lts�gvet�si kil�t�sok "viszonylag j�k", megvannak a sz�ks�ges t�nyez�k ahhoz, hogy a deficit a 4 sz�zal�kos GDP-ar�nyos c�lra cs�kkenjen. A kock�zatok a v�laszt�sok k�zeledt�vel fognak n�vekedni, k�l�n�sen, ha a jelenlegi politikai dinamik�ban nem lesz fordulat.

Arra a k�rd�sre, hogy a belpolitikai fesz�lts�g elvezethet-e a Fitch �ltal a magyar ad�soszt�lyzatra jelenleg �rv�nyben tartott stabil kil�t�s negat�vra ront�s�hoz, a hitelmin�s�t� igazgat�ja �gy fogalmazott: ha annak egy�rtelm� jelei mutatkoznak, hogy ism�t a m�ltbeli v�laszt�si k�lts�gvet�si ciklusokhoz hasonl� k�vetkezik be, az olyan jelent�s t�nyez� lenne, ami al��sn� a hitelk�pess�get, �s "negat�v nyom�st gyakorolna a besorol�sra".

Hozz�tette: ha Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k lemondana, az vil�gosan jelezn�, hogy k�lts�gvet�si konszolid�ci�s programj�nak p�rton bel�li t�mogatotts�ga jelent�sen cs�kkent. Ez azt jelenten�, hogy �rdemi lehet�s�gg� v�lt a v�laszt�sok el�tti k�lts�gvet�si laz�t�s, �s ez szint�n "negat�v nyom�st gyakorolna" a magyar ad�soszt�lyzatra.